Γλώσσες & Τεχνολογίες Ιστού

Στην ιστοθέση αυτή υπάρχει περιεχόμενο σε διάφορες μορφές (διαφάνειες, ασκήσεις, βιντεο-μαθήματα κλπ) για τη διδασκαλία του μαθήματος Γλώσσες & Τεχνολογίες Ιστού. Γενικά το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την κατανόηση όλων των γλωσσών και τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη front-end εφαρμογών για τον παγκόσμιο ιστό.

Για κάθε σχόλιο ή αν θέλετε επιπλέον υλικό για το μάθημα επικοινωνήστε μαζί μου (msa@it.teithe.gr, www.salampasis.gr)

Αντικείμενο - Στόχοι:

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γλώσσες και τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού και στην αποτελεσματική σχεδίαση & ανάπτυξη web εφαρμογών υψηλής διαδραστικότητας και χρηστικότητας. Κυρίως ασχολείται με τις τεχνολογίες & μεθοδολογίες ανάπτυξης client-side (front-ends) προγραμμάτων για το WWW.

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι είναι η γνωριμία με τις βασικές ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας του παγκόσμιου ιστού, κύρια σε σχέση με την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών. Ιστορικό εξέλιξης, γενιές & εξέλιξη γλωσσών & τεχνολογιών ιστού, αιτίες & ανάγκες εξέλιξης. Ο παγκόσμιος ιστός ως σύστημα, το WWW ως κατανεμημένο σύστημα υπερμέσων. Στοιχεία που αποτελούν το WWW ως σύστημα. Πλατφόρμες Ανάπτυξης Εφαρμογών Ιστού. Οι βασικές γλώσσες του ιστού HTML, XHTML. Cascading Style Sheets. Η γλώσσα Javascript. Javascript functions, non-class, prototype-based object orientation. Document Object Model (πλήρη σε βάθος ανάλυση). Client-Side Scripting με χρήση Javascript. Τεχνικές Αποσφαλμάτωσης για web εφαρμογές (χρήση debuggers-firebug κλπ). Εισαγωγή στην XML (συντακτικό, well-formed, valid σχήματα) χωρίς εκτενή αναφορά στις συνοδευτικές τεχνολογίες της XML. Χρήση XML εγγράφων ως νησίδες δεδομένων. Εισαγωγή στην τεχνολογία AJAX. Εισαγωγή στην τεχνολογία JQuery. Τι είναι η προσβασιμότητα ιστού (web accessibility), μέτρηση και αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοθέσεων.

Πιο αναλυτικά το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει:

  1. Την εισαγωγή στο προγραμματισμό του παγκόσμιου ιστού παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, προβλήματα, ιδιαιτερότητες του διαδικτυακού προγραμματισμού σε σχέση με άλλα πιο "κλασσικά" παραδείγματα προγραμματισμού (π.χ. desktop/console programming).

  2. Την κατανόηση των διαφόρων μορφών διαδικτυακού προγραμματισμού, την ιστορική εξέλιξη του, τις σύγχρονες εξελίξεις και τους λόγους που διαφοροποιούν τον διαδικτυακό.

  3. Την θεωρητική και σε βάθος κατανόηση του WWW. Την παρουσίαση & μελέτη των βασικών μεθόδων για απλό web authoring με τη χρήση απλών αλλά και πιο σύνθετων εργαλείων για σχεδίαση και ανάπτυξη front-ends εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού.

  4. Αναλυτική διδασκαλία client-side web programming με τη χρήση διαφόρων σχετικών γλωσσών προγραμματισμού (κυρίως με τη χρήση javascript).

  5. Τη μελέτη των προβλημάτων, πιθανών λύσεων και υλοποιήσεων front ends για εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού.

  6. Τη μελέτη τεχνολογιών που συνιστούν την επόμενη γενιά των διαδραστικών Web εφαρμογών (Web 2.0+ & 3.0) όπως XML, AJAΧ, JQuery.

  7. Την κατανόηση των προβλημάτων καθολικής προσβασιμότητας του WWW.

Περιεχόμενο/Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

  • Γνώση των βασικών γλωσσών και τεχνολογιών του WWW όπως HTML & XHTML και DOM, Cascading Style Sheets.

  • Γνώση για αποτελεσματικό WEB design & authoring.

  • Γνώση client-side (front-end) web programming με χρήση DOM + Javascript και γενικότερα οποιαδήποτε σχετικής γλώσσας.

  • Επαρκή εμπειρία με τα βασικά θέματα/προβλήματα προγραμματισμού front-ends σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού και πως αυτά αντιμετωπίζονται.

  • Δυνατότητα δημιουργίας web sites με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

  • Γνώση τεχνολογιών για ανάπτυξη διαδραστικών Web 2.0+ εφαρμογών όπως XML, AJAX, JQuery.

  • Δυνατότητα ανάπτυξης προσβάσιμων ιστοσελίδων.