Όροι χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim - Impressum

 Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Mainz & Ingelheim (http://sites.google.com/site/grschulemz). Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν το κόμβο):

1.     Η χρήση του δικτυακού τόπου των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim υπόκειται στους Γερμανικού (TDG, § 5, παρ. 1 & $ 5 του MDStV (Medienstaatsvertrag)), στους Ελληνικούς (Ν. 2121/93) και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim.

2.     Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim δεν εγγυώνται  την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν. 

3.     Τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Tα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim  δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. 

4.     Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη των φορέων που επιβλέπουν τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

5.     Τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim δεν ευθύνονται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

6.     Στον δικτυακό τόπο των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από τον νόμο.

7.     Τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης

8.     Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας

9.     Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, πρόβλημα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύνανται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.

10.   Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στο κόμβο τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας (chat - Forum) θα πρέπει:

o    Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.

o    Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

o    Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που κάνει την δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.

o    Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.

o    Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.

o    Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με αναφορά στον επισκέπτη που τα παρέχει, εφόσον διατίθενται τα στοιχεία του.

11.    Τα Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim έχουν την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός δικτυακού τόπου (web server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό μας τόπο, τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του ή γίνεται ανάγνωση του cookie, εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο παλαιότερα. Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, ώστε να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε.

Ο χρήστης και επισκέπτης των Τ.Ε.Γ. Mainz & Ingelheim συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.


Impressum

Aus Gründen der Privatsphäre, erhalten Sie die Angaben gemä߸ § 6 des Gesetzes über die Nutzung von Telediensten – (Teledienstegesetz – TDG) ausschließlich auf Anfrage per eMail: griechische.schule.mz [at] googlemail [dot] com (bitte Entsprechend ersetzen).

Bereitstellung von Inhalten und Fremdinhalten

Für die Inhalte auf dieser Webseite, handle ich nach bestem Wissen gemä߸ § 6 des Staatsvertrags über Mediendienste (Mediendienstestaatsvertrag – MdStV).

Für Informationen, welche über diese Webseite durchgeleitet (auch: “kanalisiert”) angeboten werden (insbesondere, aber nicht beschränkt auf Newsfeeds), gilt § 6 II des MdStV (Link s.o.).

Rechtliche Hinweise

Alle auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen werden durch Christos Panidis sorgfältig geprüft und regelmäßig aktualisiert. Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen werden.

Hyperlinks, Inhalte anderer Webseiten

Auch kann keine Garantie oder Haftung übernommen werden für Webseiten Dritter, die mittels eines Hyperlinks erreicht werden können. Christos Panidis ist für die Inhalte solcher Webseiten nicht verantwortlich.

Vervielfältigung

Christos Panidis untersagt ausdrücklich jede Form der Vervielfältigung, Reproduktion, Verwendung, Veröffentlichung und des Weitervertriebs von Daten, Informationen, Designs und Stylesheets dieser Webseite. Insbesondere die, auch teil- oder auszugweise, Verwendung von Texten, bedarf einer vorherigen, schriftlichen Zustimmung von Christos Panidis.

SPAM

Die Erhebung oder Verwendung von, über diese Webseite, bekannt gemachten Daten zu meiner Person, einschließlich eMail- und Post-Adressen, zum Zwecke der Werbung (z.B. Zusendung von SPAM) oder Markt- und Meinungsforschung ist gemä߸ BDSG § 28 Absatz 3 und Absatz 4 untersagt.

Warenzeichen und Copyright

Alle verwendeten Warenzeichen und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.


Comments