กลุ่มอำนวยการ

                                                                           กิจกรรม
ประชุมสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
19 ธนวาคม 2557

   
 
       จัดอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรในสังกัด