เค้าโครงงาน

โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

เรื่อง  ดอกไม้ประจำฤดู

โดย Microsoft Office Word 2007

Window live movie maker 2011

จัดทำโดย

นางสาวจุฬาลักษณ์   ศุภโกศล       เลขที่ 30

นางสาวณัฐวิภา  บางนิ่มน้อย         เลขที่ 46

นางสาวณิชกานต์  ศิริสุนทร          เลขที่ 47

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

นายพิริยะ   ทองเหลือง

ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554  – วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2555

(สัปดาห์ที่1-4)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชที่มาและความสำคัญโครงงาน

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าหาธรรมชาติให้มากที่สุดอาจจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความเพลิดเพลินจากการชมต้นไม้และดอกไม้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีดอกไม้ตามฤดูกาลเช่นดอกกระเจียวจะสวยงามในฤดูฝน เป็นต้น จึงจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทการพัฒนาเวบเพจเรื่อง ดอกไม้ประจำฤดูขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจและชื่นชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติตามฤดูกาลได้ทราบว่า ฤดูกาลใดมีดอกไม้อะไรที่สวยงามในฤดูนั้น เช่น ฤดูหนาว ดอกเบญจมาศเป็นต้น และยังสามารถที่จะนำดอกไม้ประจำฤดูนี้ไปปลูกไว้ชมเองที่บ้านได้ อีกด้วย


วัตถุประสงค์ในการการศึกษา

การประยุกต์ใช้งาน เรื่อง  ดอกไม้ประจำฤดู  โดย Microsoft Office Word 2007     Window live movie maker 2011


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำฤดู
2.ได้รับความรู้ใหม่ๆ
3.ได้ความรู้นอกตำราเรียน
4.เพื่อทราบวิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู
5.เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดูหลักการและทฤษฎี

การประยุกต์ใช้งาน เรื่อง ดอกไม้ประจำฤดู ควรกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดู วิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู ดอกไม้ประจำฤดูมีอะไรบ้าง มีความเป็นมาอย่างไร


วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน  วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554  – วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2555
สัปดาห์กิจกรรมที่ปฏิบัติสถานที่ทำกิจกรรมผู้รับผิดชอบ
สัปดาห์ที่ 1-เลือกหัวข้อทำโครงงานห้องคอม 2สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 2-ส่งเค้าโครงทาง google sitesห้องคอม 2สมาชิกในกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 3-เก็บรวบรวมข้อมูล
เรื่อง ดอกไม้ประจำฤดู

นางสาวจุฬาลักษณ์   ศุภโกศล  
เลขที่ 30  ทำหน้าที่
หาข้อมูลเกี๋ยวกับความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดูนางสาวณัฐวิภา  บางนิ่มน้อย  
เลขที่ 46   ทำหน้าที่
หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู

นางสาวณิชกานต์  ศิริสุนทร
เลขที่ 47   ทำหน้าที่
จัดทำเค้าโครงและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆๆ

-ถ่ายวีดิโอ
-จัดทำรายงาน
-ตัดต่อวีดิโอ
ห้องคอม 2สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
สัปดาห์ที่ 4-ส่งรายงานทางgoogle sites
-นำเสนอข้อมูลของโครงงาน
ห้องคอม 2สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษาผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงงานเรื่อง การจัดฟันข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มีดังนี้

-สร้างความพึงพอใจให้กับคนที่เข้ามาดู

           -ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้
           -ได้แสดงความรู้สึกต่างๆที่เรามีต่อธรรมชาติให้คนที่เข้ามาดูได้รับรู้
           -สร้างจิตใต้สำนึกให้กับคนที่เข้ามาดูรักธรรมชาติ
           -ให้คนที่เข้ามาดูเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ

สรุปผลการศึกษา

ศึกษาเรื่อง ดอกไม้ประจำฤดู ทำให้คณะจัดทำได้ทราบถึงประวัติดอกไม้ ดอกไม้ประจำฤดูมีอะไรบ้างรู้วิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดูและสถานที่ต่างๆที่เดี่ยวกับดอกไม่ประจำฤดูนั้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำฤดู
2.ได้รับความรู้ใหม่ๆ
3.ได้ความรู้นอกตำราเรียน
4.เพื่อทราบวิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู
5.เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดู
บรรณานุกรม

http://www.panmai.com/Valentine/rose_legend.shtml

http://www.thaigoodview.com/node/24467

http://seasandsunsky.blogspot.com/2007/06/blog-post.html

http://www.painaima.com/webboard/viewTopic.php?id=41

http://www.tourdoi.com/flower/

Comments