Εκκλησιαστικά  Ρητά Αποσπάσματα και ρητά από την Αγία Γραφή, τη Θεία Λειτουργία και από τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας

Το Γνωμικολογικόν μεταφέρεται στο www.gnomikologikon.gr

H μετάβαση θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όταν αυτό συμβεί, η ιστοσελίδα δεν θα είναι διαθέσιμη πλέον.

 • Τοις πάσι χρόνος και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν.
 • Εκκλησιαστής Γ
 • Δεξάμενος φλόγα τρέχε. Ου γαρ γιγνώσκεις πότε σβέννυται και εν σκοτία σε καταλείψει.

 • Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.
 • Κατά Ματθαίον Ζ'
 • Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί.
 • Α' προς Κορινθίους ΙΕ'
 • Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.
 • Κατά Μάρκον ΙΔ'
 • Μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα.
 • Όστις σκάπτει λάκκον θέλει πέσει εις αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει εις τον κυλίοντα αυτόν. 
 • Ο οκνηρός νομίζει εαυτόν σοφώτερον παρά επτά σοφούς γνωμοδότας. 
 • Ως ο κύων επιστρέφει εις τον εμετόν αυτού, ούτως ο άφρων επαναλαμβάνει την αφροσύνην αυτού. 
 • Παροιμίαι Γ'
 
 • Παροιμίαι ΚΣΤ' 
 
 
 • Παροιμίαι ΚΣΤ'

 • Παροιμίαι ΚΣΤ'
 • Ουδείς προφήτης δεκτός εν τη πατρίδι αυτού.
 • Κατά Λουκάν Δ'
 • Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν.
 • Κατά Ματθαίον
 • Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο.
 • Κατά Ματθαίον ΚΣΤ'
 • Καλόν το άλας, εάν δε το άλας μωρανθή εν τίνι αρτυθήσεται;
 • Κατά Λουκάν ΙΔ'
 • Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.
 • Κατά Ματθαίον ΚΒ'
 • Μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε.
 • Κατά Ματθαίον Ζ'
 • Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι.

 • Ουκ επ' άρτω μόνο ζήσεται άνθρωπος.
 • Κατά Ματθαίον Δ'
 • Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης.
 • Εκκλησιαστής Α'
 • Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω.
 • Κατά Ιωάννη Β'
 • Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις.
 • Κατά Λουκάν ΚΒ'
 • Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις.
 • Κατά Ματθαίον ΚΣΤ'
 • Προφάσεις εν αμαρτίαις.
 • Ψαλμοί 140
 • Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.
 • Ψαλμοί 140
 • Αθανάσιον επαινών αρετήν επαινέσομαι.

 • Την κεφαλή του επί πίνακι.
 • Κατά Ματθαίον ΙΔ'
 • Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.
 • Κατά Λουκάν ΚΓ'
 • Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων.
 • Κατά Μάρκον ΙΔ'
 • Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι.
 • Κατά Λουκάν ΙΓ'
 • Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.
 • Κατά Ματθαίον Ι'
 • Ό συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις.

 • Έπαθε των παθών του τον τάραχον.
 • Από τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα
 • Νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα.
 • Κατά Λουκά Β'
 • Ηλί, ηλί λαμά σαβαχθανί.
 • Κατά Ματθαίον ΚΖ'
 • Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις.
 • Προς Γαλάτες επιστολή
 • Καιρός του τέκειν και καιρός του αποθανείν, καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι πεφυτευμένον.
 • Εκκλησιαστής Γ'
 • Ίδε ο άνθρωπος.
 • Κατά Ιωάννην ΙΘ'
 • Το άλας της γης.
 • Κατά Ματθαίον Ε'
 • Ο αποθανών δεδικαίωται.
 • Προς Ρωμαίους ΣΤ'
 • Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω.
 • Κατά Λουκάν ΙΔ'
 • Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.
 • Κατά Ματθαίον ΚΒ'
 • Κύμβαλον αλλαλάζον.
 • Προς Κορινθίους ΙΓ'
 • Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου.
 • Ψαλμοί ΡΙ'
 • Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω.
 • Κατά Ματθαίον ΙΘ'
 • Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.
 • Κατά Ματθαίον ΣΤ'
 • Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.
 • Κατά Ματθαίον Ε'
 • Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.
 • Κατά Ματθαίον ΚΖ'
 • Έχε με παρητημένον.
 • Κατά Λουκά ΙΔ'
 • Χους εί και εις χουν απελεύση.

 • Και κόρκορος εν λαχάνοις, και Σαούλ εν προφήταις.

 • Απορώ και εξίσταμαι.
 • Πράξεις Αποστόλων Β' 1-13
 • Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.
 • Κριτές (Σαμψών) ιστ'
 • Αι ημέραι είναι πονηραί.
 • Προς Εφεσίους
 • Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.
 • Εκκλησιαστής Α:9
 • Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.
 • Ψαλμοί 103
 • Μη δότε τα άγια τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων.
 • Κατά Ματθαίον Ζ'
 • Ου καλόν τον άνθρωπον μόνον.
 • Γένεσις
 • Οι εορακότες μεμαρτυρήκασι και αληθής εστίν η μαρτυρία.

 • Ύπαγε οπίσω μου Σατανά.
 • Κατά Ματθαίον Γ'
 • Σαρξ εκ της σαρκός μου.
 • Γένεσις Β'
 • Κάρφος εν τω οφθαλμώ.
 • Ματθαίος Ζ'
 • Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως.
 • Κατά Λουκάν ΣΤ'
 • Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
 • Βασιλέων Α'
 • Φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
 • Κατά Ματθαίον Γ', Ησαΐας Μ
 • Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες.
 • Κατά Ματθαίον ΚΓ'
 • Το μεν αληθές εν, το δε ψεύδος πολυσχιδές.

 • Πίστευε και μη ερεύνα.

 • Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας.
 • Ψαλμοί 103
 • Εγώ ειμί ο Ων.
 • Έξοδος Γ'
 • Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες.

 • Απολωλός πρόβατον.
 • Κατά Λουκάν ΙΕ'
 • Άρον, άρον σταύρωσον αυτόν.
 • Κατά Ιωάννην ΙΘ'
 • Ήγγικεν η ώρα.
 • Κατά Ματθαίον ΚΣΤ'
 • Αντί του μάννα χολήν.
 • Κατά Ματθαίον ΚΖ'
 • Αντί πινακίου φακής.
 • Γένεσις ΚΕ'
 • Δια τον φόβον των Ιουδαίων.
 • Κατά Ιωάννην Ζ'
 • Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει.
 • Κατά Ιωάννην E'
 • Αγρόν ηγόρασα.
 • Κατά Λουκάν
 • Αγαπάτε αλλήλους.
 • Κατά Ιωάννην
 • Μη φοβού Μαριάμ.
 • Κατά Λουκάν Α'
 •  Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;
 • Πράξεις Αποστόλων 23:7
 • Ερευνάτε τας γραφάς.
 • Κατά Ιωάννην Ε'

 

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget