Granö Historik‎ > ‎

1718 Granöhn by

Karta av Petter Häggström, som anger fem numrerade boplatser i vår by, med min tolkning av delar av texten och
extra info i parantes. Det är samma radbrytning som på kartan:

"Geometrisk Afrÿssningh uppå Granöhn
Bÿes Egor uti Västerbottns Lähns Södre Contract och
Umeå Sochn, och äro belägne å Skougsbÿgden Ungefähr 7½
Mÿhl ifrån Umeå Stadh. och sammanliggia i Bÿaskifte
3 Skatte och 2 Crono hemman, hwarom andra beblan=
=dade, hwilcka noga afmätte äro Anno 1718.      Af Petter Häggström

Delineation och Afrössnings uppå Granöhn Bÿns ägor och böndera af fölliande Nemlig:

No 1, Skatt 9/16    Skattegård Lnbond af Per Ericsson har i Litt:A Sand och Mülbl. 
     üti gård och gälen. Litt:B Sandjordh med gl. Lägdor 
     üppå Granöholmen Litt:C Sandjordh 
     üti Litt:D Sandjord mästadels gl
(gamla?/c) lägdor
     i Brån backen Litt:F Sand medh müllblandad jord
     Denna åbo bärgar åtskil. ütängiar som meonndels
 Består
     af Liär och sanck moras, hwilka somlig år Trädas måste
     enär wattnet stiger öfwer dem ock Kan..ag dem altför
     nÿ till dess rätta arealinneholl utvärkar, ütan üpföres
     här allenast hö som funnits wara bärgat, som ger wib=
     bÿs stranden 1¼
(Vibäcken, Videlund mot Avalund/c) Heruhlholmen 1.. Långstranda ¾..
     hünsöhn ¾..
(är det Hundsjön nerströms Lillsele/c) hwolfängint 5/8  räsiöbacken 2¼
     tillhopa sank =mÿr= och Mosswals.

     Skatte hemman har Träskfiske üpi Lappmarken. Bastü-
     träsk (vid Gunnarn?/c) derest årllig..  kan fångas till 10..
     giäddor giör derför ingen taxa."

(Denna Per Ericsson är troligen Per Ersson sold Grahn född ~1650 i Granön , bosatt på gård numrerad No 1 enligt 1718 års karta. Placerad mellan fd Oldmans och Anna Erikssons Café, nära mittemot fd Hilmer Anderssons Nya Café. PEG troligen son till Erik Persson i Granön by, född ~1620, drunknade i forsen i Umeälven 1667 hu Barbro Simonsdr f1618 d~1681.

Rune Forsgren Internet anger: Erik P hade minst fyra barn, därav tre (1 dr, 2s) födda före 1661 och minst en (okänt kön) senare. Per E i Granö och Nils E i Tegsnäset var söner/ Källa: Rune Forsgren

Så här kanske Per Erssons barndomshem såg ut, fadern Erik Perssons ohh Barbro Simonsdotter och dess barn födda i Granön:
1650~Per Ersson sold 1675 No 61 Grahn död 1733-06
...........g Magdalena/Malin Olofsdr född 1673 Granön d~1718
165x   ....... Eriksdr
1657 Hans Ersson till Sorsele, klockaren 1722 Stensele
...........g Barbro Königsdr född 1662 Granön död 1745 Stensund Sorsele
166X~Zakris Ersson sold 1683 lejd af Nils Simonsson Twaraträsk/Tvärålund
1660 Nils Ersson bonde i Tegsnäs, d1735 Tegsnäs 1
...........g Kerstin Jonsdr ~1660 d 1707 Tegsnäs 1
(två söner myndiga 1676)

1718:  Hemmans ränta: Per Ersson  No 4, 9/16 mantal, i Granöhn med hemmanräntan k 160 dlr, hu död, piga Brita
(Per Erssons tunnriv finns numera hos Anners Ors pojken Paul Anderssons pojk, n Göstas pojk, n Yngve, sades det 2007-11.)

No 2, Skatt 7/64 Cronogård Labond af Olof Mikaelsson ha i Litt:A
     üti gård och gälen. Litt:B Sandjord dels gl
(gamla?/c)
     af granöholmen Litt:C
     i Litt:D  mestadels gamla lägdor
     af Bråns backen  Litt:F
     Bärgar af fölliande ütängiar som Paddrÿggien 1¼..  Wuhl
     holmen 1¼..   hünssiö Afwan ¾..  Rösiöbacken 1½..  Wibbÿs
     backen 1¼..  dahlängint 1.. wämÿra ½.. 
(vid Vadmyrlidvägen/c) Tillhopa       Suman (skatt/c)
     Har üpi Lappmarken ett fiskenträsk. Abborträsket 
(från LSE mot Sorsele 1½mil/c) derest
     årlig fångas  6..7.. giör årl derföre i Taxa 102/3 /smt
 
(No2 enligt 1718 karta är på 1864års karta, område nr 923, där vid Franks hus mellan nuvarande "brända tomten" och tidigare Nils Holmgrens,
Olof Mikaelsson f1676 Granön d 1743 Backen UML hu Sara Nilsdr f 1667 Granön d 1734-03 Granön 
OM s t Mikael Olofsson född 1632 Granön d 1678-12 Ripa Åhus ohh Cecilia P:dr 1649 d1739 Granön/c)

No 3, Skatt 3/8    Skattegård Lnbond af König Persson har i Litt: (mellan tidigare Olle Nilssons gård och fd Hedmans nybygge/c)
        uti gård och gälen B 1.. 1¾ Cop ob med Litt: C Sandjord
      
I Litt: D Sandjord 
      
af ett gärde upi Lÿden Litt: E 
      
Hö af Kallnäsholm (m Vidstrandsnäs o Granölund nedom Paddryggen/c)¾? Wuhlholm1? Tüftierrn1½ holm
      strand 1? Storbiörnsmyra 1? Långgrafwa (ovan vid Lillsele/c) 1½ tillhopa 
      
Fiskiar uti Ekorrträsket fors årlig: 7? 8? giäddor
      
giör derföre ingen Taxa,                                                         Suman (skatt/c)

No 4, Skatt 7/16   Crono och Ödegård, war sidst Lnbond af Per Jonsson har i  (där fd Jaxara verkade på Granön2/c) 
        af gård och gälen Litt: B med 9¾ Cop i Litt: C
      
uti Litt: D Sandjord med gl(gamla/c) lägdor
      Hö af Nebbesstrandn 1? Tüfkiärret 1? Lillgeck 1? wid Korbÿ
      
träsk 8 7/8? tillsammans                                                          Suman (skatt/c)

      Fiskeri üti Kårbyträsken fångas årl? 4? 5? giäddor

No 5, Skatt 3/8 Skattegård Lnbond af Jon Hansson har i Litt: A (där berättaren Jonas Jonsson verkade, far t Helmar Jonsson /c)
       
af Litt: B med 8¾ Cop L: af 9¾ Cop ?… i Litt D
    
Hö bärgas af skuhlholm 1¼? qwarnbecken 1? Lappstomängien (Lappstomberget/c)
     
Pulm. NebbesMÿra ¾? Tillhopa                                                  Suman (skatt/c)

Fiskeri üti Bÿskie (Byssja/c) och giäddträsk och årl? 3? giäd: giör årl Taxa ½? Gäddor
Kan det vara Jon Hansson f 1643 d 1723-02(AO UML 292) hu Catharina f 1652 d 1742-12-12 Tegsnäs (AO UML 290)
s Zakris Jonsson f~1690 d1719 Västergyllen hu Brita Königsdr d1742 om 70år
ss Jon Zakrisson 1709 Granön d 1795 TegsnäsetNo 6, Skatt - uti Litt:  A  om  Knedst?jord av Sand
  LnBn Bÿamän hafwer frostactig åker och Pafwns…stter 1?. ütförda i Medell
  måttiga är högst igenbecko?.  3?..  Ängien fins nüdeo? denna bÿnn mÿcket
  ringa  hwilka meoandels hwart år blifwer af wattnet förderfwade, god
  skog så af Timber samst Näfwernofla..d som de allenast kunna betina
  sig af till m.... behof för den långa wägen till staden, de sofwa
  och lefva af diürfång skog,  och fånga wild renar med Mårdar
  gråwärk och fåglar enär något wankar, berätta
  sig lyda stort mehn på sin skog af Lapparna och
  finnarna som näst in till dem gränsa, dessa
  hafwa sin bästa fä...hn  af skogen och fiskie
  träsken till  Utlagornes.. önskäggiande..
  Datum Umeå d 28 April år 1718.
 

Texten ger mig många stunders funderande, skriver mer sedan jag ordnat till det med bilden


Comments