Granö Historik‎ > ‎

1671 Granön by

GEDDAS KARTA 1671: Jonas Persson Geddas karta över Umeå lappmark innehåller 37 områden/land. Sverige kände bättre till de nordligare lappmarkerna. Umeå lappmarks samer kom mestadels till marknaden i Granö, översta bondbyn uppefter Umeälven, ävensom de emellanåt besökte kungsgården i Umeå. Det idkades handel och skatteuppbörd, samtidigt som kronan bjöd på stora kalas.  (Lappskattelanden på Geddas karta av Gudrun Norstedt)

Jonas P:s Gedda ritar 1671 ut 5 bönder, där två är söder om bäcken och tre norr om. Öhn i Umeälven fanns, men rullstensåsen vid Högkammen ser ut som en egen ö-formation. Förunderligt.

1674:   mantalslängd 1674 fol 778:d                                       Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
  Hu: Margetta    
  Joen Pedersson
  Kiönich Pedersson
  Hu:Barbrud  1hu  1son  1dr
  Oluff Olsson  1bo  1son  1shu  1piga  1inhys  1allmos

1675-09-28  Kung Karl XI kröntes i Uppsala. Far Karl X Gustav dör 1660, sonen 4år,   utropas till kung.
  1660-1675 Förmyndartiden tills sonen Karl XI tillträder. (Wikipedia)
  1665-1666 Andra Bremiska kriget.
  1675-1679 Skånska kriget.
1675-1679  Skånska kriget med Kung Karl XI. Krig mellan Sverige och Danmark i  Skåne och Bohuslän.

1675:  Oluff Olsson  1bo  1son  1shu  2piga  1…  (slutet svårläst/c)           Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
  
1675:  Förskoningslängd Granön                                                      Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
  H:ru Barbrudh, modren uthaf hunger och frost bliwit dådan. Barnen små oförsedde och hemmanet uthan åboo mycket mer gäldbundet än dädt wärdt ähr.
1675  Dombok: Erik Perssons bror Könik mottar hemman till E.Ps barns omyndiga är.     (AO UMLs298)
1678, 1679, 1683, 1684: Jöns Mikaelssons hemman öde, upptagit 1692 med 4års frihet. (AO UMLs295)  
1678  Mantalslängd Granön, fol 420:5                                               Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
    hustro Margreta
    Joen Pädhersson
    Kiönich Pädhersson
    Oluff Olsson, 1bo, 1son, 2pigor
    Michell Oluffsson 1knekt, 1hu, 1dräng, 1piga

1679  Mantalslängd Granön, fol 361:d                                                 Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
    h:o Margreta
    Jon Persson
    Kiönich Persson
    Oluff Olsson, 1bo, 1hu, 1piga
    k: h:u Cissill, 1knektihu, 1dräng, 1piga    (Mikael Olofssons hu/c)

1680  Dombok: König Persson f 1630 Granön får böta vid hösttinget 1680 för att han undanhållit dottern Barbro Königsdr vid folkräkningen. Hon var då 18 år.
1681 Mantalslängd Granön, fol 357:d                                                  Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
    Hust. Margreta
    Jon Pedersson
    Kiönich Pedersson
    Oluff Olsson, 1bo, 1son, 1piga
    knecht änckian Cissill, 1hu, 1piga

1684-04  Dombok: Åläggande för soldaten Mikael Jönsson ifr Granön att betala utlagor för öde hemmanet vilket han utan lov avbergat 1683. (AO UML s295)
1691: Jordebok 
       1 Joen Hansson 3/8
       2 hu Sicilis   7/16
       3 hu Malin   7/16
       4 Oluf Olofsson  9/16
       5 Kiönich Persson  3/8

1694: mantalslängd Granön: Olof Olofsson, g, 1son, 1sonhu. (AO UML s297)
1694-04-07 Extra ord.ting i Umeå socken med anledning av att bonden Jon Persson hade hade avhänt sig livet genom att hänga sig i en bastu vid Korbyträsket.  (Ver.,Kammararkivet, 459/1693, via Tore Nilsson)
1695-05 Dombok: laga fasta på förgånga utgivet av Olof Olofsson till Per Eriksson mot hemmansöverlåtelse. P E är Olof Olofssons syskonbarn och haver hans hustrus brorsdotter till hustru. (AO UMLs297)
1697   kröntes Karl XII efter sin fader. Ryssland, Polen och Danmark anföll 1700, kungen tog skydd i Turkiet några år, åter 1714. Det mesta förlorat, anföll Norge och skjuten där 30 nov 1718. Nu är stormaktstiden för Sverige slut. (Wikipedia)

1698:   mantalslängd
   hust. Malin Joen Pärs 1 hu, 1 son
   Olof Olofsson 1 bo, 1 måg, 1 do
   Corporal Michell Jönsson 1 hu
   Joen Hansson, 1 bo, 1 hu
   hustru Cicilia, 1 hu, 1 son, 1 sonahu, 1 do, 1 inhyses
   Kiönich Persson, 1 bo, 2 do

1699:   mantalslängd                                                                        Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
  hust. Malin Jon Pers, 1bo, 1föräld, 1 inhyses
  Olof Olofsson 1 bo, 1 måg, 1 do
  Corporal Michel Jönsson 1hu
  Jon Hansson 1bo, 1hu
  hustru Sissilla 1hu, 1 son, 1 sonhu, 1do
  Kiönik Persson 1bo, 2do

1700-1721  Stora nordiska kriget med kung Karl XII. (Wikipedia)
1700:   mantalslängd f655                                                                Västerbottens läns museum: arkiv Nr131
  Joen Hansson
  Hust Cicilia 1. Olof Mikaelsson, 1bo.,1hu.,1 föräld.,1 sysk.
  Pär Joensson
  Pär Erichsson
  Kiönich Pärsson
  Corp. Michell Jönssons hustru

1701:   mantalslängd  
   Joen Hansson 1 bo, 1 hu, 1 son
   Olof Michelsson 1 bo, 1 hu, 1 föräld.
   Pähr Joensson 1 bo, 1 föräld., 2 syskon
  Pähr Eriksson, 1 bo, 1 hu
   Könich Pährsson 1 bo, 1 do
   Corporal Michel Öhmans hust. Barbro 1 hu

1702:   mantalslängd
 Joen Hansson 1 bo, 1 hu, 1 son
  Olof Michellsson 1 bo, 1 hu, 1 föräld.
  Pähr Joensson eller Oluf Joensson 1 bo, 1 föräld., 1 soldat
 Pähr Erichsson 1 bo, 1 hu
  Kiönich Pärsson 1 bo, 1 do
  Corporalen Michael Öhmans hustru 1 hu

1705-09-18:  Per Ersson flyttar in i de hus som lämnats öde av Corp Mickel Jönsson 93 Öhman ohh Barbru Jöransdr som lämnar byn och far till Stärkesmark/(utredn av Tore Nilsson)

1707-02  Dombok: Olof Olofsson på Granön testamente hu Anna Olofsdr dat.19/2 1707.(AO UMLs297)
1710-1713  Pesten härjar, kom med båt ifrån Livland och Finland. Beräknas att Stockholm, Malmö och Göteborg förlorade en tredjedel av sin befolkning.(Wikipedia)
1718:  Hemmans räntan  
  Per Ersson  No 4 9/16 mtl i Granöhn med hemmanräntan k 160 dlr, hu död, piga Brita
1718 ritas nästa karta över Granön /2015-03-22 carola
Comments