ГРАНИЦА

Границите са естествени места на които се извършват проверки при влизане в една държава и ето защо там се извършват широк спектър от проверки. Включително на хора, стоки, санитарни, фитосанитарни и за други цели. Освен това се контролират правилата за внос на забранени стоки.

Границата е естествен фокус за полицейска дейност, тъй като осигурява възможност за проверка на приминаващи хора на място където по правило се извършва контрабанда.

Проверките на границата играят значителна роля в борбата с нелегалната имиграция и различни форми на трансгранична престъпност, включително контрабандата, организираната престъпност и международния тероризъм.

Новите предизвикателство пред сигурността изискват нови способности

Националните граници са символ на суверинитета на страната. Те определят територията върху която една държава упражнява върховна власт.

Границите са неделима част от държавната идентичност и традиционно представляват линията на която едно лице, което иска да влезе в страната трябва да демонстрира, че приема нейните закони и обичаи.

Това е сайт в който може да намерите информация за границите между държавите.

Държавната граница разграничава вертикално територията на две държави на повърхността на земята, във въздушното пространство и под земната повърхност, както е посочено в граничните документи.

Линията на държавните граници се установява в съответствие с международното право и се определя по договорен път между съседните държави.

Определящите точки, очертаващи граничната линия на земната повърхност, са дефинирани с правоъгълни координати и са обозначени на терена с гранични знаци.

По правило установяването на държавните граници включва два етапа, имащи различни правни основания и съдържание на работа: делимитация и демаркация на границата.

Освен това границата може да се установи и в процес на редемаркация.

В сайта се акцентира върху следните теми:

Информацията по темите ще бъде допълвана постоянно.

Освен това информация, свързана с тематиката на сайта може да се намери на:

https://sites.google.com/site/specialnataktika/

В последните години сигурността има ново измерение - киберсигурност, което е актуално и за граничната сигурност. Това налага подготовката на специалисти в тази насока.

Магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ на Пловдивския университет е актуална и търсена специалност в областта на националната сигурност за придобиването на квалификация, знания и умения по управление на системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие. Тя е съобразена със съвременните рискове и заплахи в сектора за сигурност: промените във външната среда – терористични актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция.

WebDesign ArtTaktika

Магистърската програма по „Киберсигурност“ осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява: изучаване на теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност.