การสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3)

posted Dec 28, 2011, 11:42 PM by Graduate Naresuan   [ updated Mar 5, 2012, 10:54 PM by Pornthip Wongwaipittaya ]
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริหารจัดการกีฬา
3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
6. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
7. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
8. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แขนงวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา
9. สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
10. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
11. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
14. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
15. สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

 ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร

Comments