แบบฟอร์ม


แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รหัส 54 เป็นต้นไป

 • บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • บว.11(1-1) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญโท
 • บว.11(1-2) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
 • บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
 • บว.12 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • บว.13 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 • บว.14 แบบยืนยันความเกี่ยวข้อง-ไม่เกี่ยวข้องของวิทยานิพนธ์กับจริยธรรมการวิจัย
 • บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
 • บว.20(1) แบบรับรองการตีพิมพ์กรณีชื่อไม่ตรงกับวิทยานิพนธ์
 • บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.24 แบบนำส่งรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
 • บว.25 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
 • บว.26 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • บว.27 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.โท)
 • บว.28 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.เอก)
 • บว.29 แบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
 • บว.31 ประวัติคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 • แบบฟอร์มตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ
 • สมุดบันทึกการขอคำปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 53 หรือน้อยกว่า
บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
บว.11(1-2) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
บว.12 คำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
บว.13 คำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์ 
บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์  
บว.24 แบบนำส่ง-รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
บว.25 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
บว.27 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ป.เอก)
บว.28 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา (ป.เอก)
บว.28-1 แบบรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีผลงานตีพิมพ์ไม่ตรงกับชื่อวิทยานิพนธ์) 
บว.31 แบบประวัติอาจารย์พิเศษ 
แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
แบบตอบรับเป็นอาจารย์พิเศษ
เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์  (กองบริหารงานวิจัย)

Doctoral Degree
Gs.11 Appointment of Advisory Committee
Gs.11(1-2) Request for Approval of Doctoral Dissertation Proposal 
Gs.21 Approval of Thesis / Dissertation Committee
Gs.22 Course work and GPA Report
Gs.24 Report of the Thesis/Dissertation Examination
Gs.25 Abstract Thesis / Dissertation Revision
Gs.27 Submission and Approval of the Completed Dissertation
Gs.28 Approval of Program Completion and Convocation of the Doctoral Student

Master Degree
Gs.11 Appointment of Advisory Committee
Gs.11(1-1) Request for Approval of Master’s Thesis Proposal
Gs.21 Approval of Thesis / Dissertation Committee
Gs.22 Course work and GPA Report
Gs.24 Report of the Thesis/Dissertation Examination
Gs.25 Abstract Thesis / Dissertation Revision
Gs.26 Submission and approval of the completed Thesis 

แบบฟอร์ม สำหรับนิสิตปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ รหัส 53 หรือ น้อยกว่า
บว.11 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บว.11(1-1) คำร้องขอรับการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
บว.11(4) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
บว.12 คำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
บว.13 คำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
บว.15 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.16 แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.17 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.18 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บว.21 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
บว.21(1) แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบวิทยานิพนธ์
บว.20 แบบขออนุมัติผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์   
บว.24 แบบนำส่ง-รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
บว.24-1 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา(ป.โท)
บว.25 แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
บว.26 แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ป.โท)
บว.28-1 แบบรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีผลงานตีพิมพ์ไม่ตรงกับชื่อวิทยานิพนธ์) 
บว.31 แบบประวัติอาจารย์พิเศษ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สมุดให้คำปรึกษา IS / วิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้


การจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา


อื่น ๆ