ข่าวทุนการศึกษา

ประจำเดือน 01/2013

 • สำนักงานทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ จัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.- 4 ต.ค. 56 เท่านั้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   ลงทะเบียน
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาหรือคาบเรียนที่ว่างในหัวข้อทุนเรียนต่อต่างประเทศและการเรียนต่อต่างประเทศ เอกสาร เว็บไซต์ 20/08/56 
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สกว. รายละเอียด 26/05/2556 
 • Xiamen University of Technology : XMUT  รายละเอียด 17/06/2556
 • การจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด 11/06/2556 
 • โครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายละเอียด 07/06/2556
 • สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนทดแทน จำนวน 3 เรื่อง  รายละเอียด 07/06/2556
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการของสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.) รายละเอียด 07/06/2556
 • ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) รายละเอียด 27/05/2556
 • ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Sholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ประจำปี 2556 รายละเอียด 27/05/2556 
 • ทุนวิจัยศูนย์วิจัย ธ.ก.ส รายละเอียด 
 • ทุน The JSPS RONPAKU zDissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY 2014) รายละเอียด 
 • ทุนวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด 
 • เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และโครงการ Global Young Science Summit (GYSS) ประจำปี 2557 รายละเอียด 
 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MONBUKAGAKUSHO:MEXT ทุนศึกษาต่อและการวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014 สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี  รายละเอียด 
 • ทุน ASEAN Youth Volunteer Programme รายละเอียด 16/05/56 
 • ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2556 (2013 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchs) รายละเอียด 16/05/56 
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme รายละเอียด 10/05/56  
 • บรรยาพิเศษ เรื่องการเขียนโครงการเพื่อขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดย สัตว์แพทย์หญิง วันทนีย์ รัตนศักดิ์ รายละเอียด 23/04/56 
 • ประกาศทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รายละเอียด 
 • ประกาศทุนวิจัยของสำนักงานประกันสังคม รายละเอียด 


ประจำเดือน 08 - 10/2012
 • สถาบันลุ่มน้ำโขงร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนภายใต้ Mekong Institute - New Zealand Ambassador's Scholarship Programme (MINZAS) 2013 จำนวน 12 ทุน รายละเอียด

 ประจำเดือน 08 - 09/2012

 • การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2556 การวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศแผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน รายละเอียด 
 • สกว. ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม:ทุน พวอ.ระดับปริญญาโท (RRI Grants-MAG)  รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ทุน The Sumitomo Foundation Japan ประจำปี 2012 รายละเอียด  
  เปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด
 • ด้วยสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลเม็กซิโกโดยกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการให้ทุน "Call for Application for the Mexican Government Scholarship Program for Foreigner 2013"  รายละเอียด 
 • การรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รายละเอียด
  The United National Development Programme (UNDP) ประชาสัมพันธ์ทุน '2012 Asia Pacific Human Development Academic Fellowship' รายละเอียด

ประจำเดือน 05 - 07/2012

ทุนสนับสนุนการวิจัย

 • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด 
 • โครงการทุนมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 16/07/2555 รายละเอียด
 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย (USAID) จำนวน 15 ทุน ทุนละ 40,000 บาท 27/07/2555 รายละเอียด
 • The Sumitomo Foundation รายละเอียด 

 • ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS (NZAS) และ ทุนวิจัย JIIA Fellowship Program รายละเอียด 
 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก USAID จำนวน 15 ทุน 13/07/2012 รายละเอียด 
 • กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สนใจศึกษาในสถาบันการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น , สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 31/08/2555 รายละเอียดเอกสาร  
 • ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555(เพิ่มเติม) 18/07/2555 รายละเอียดเอกสาร 
 • ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) 18/07/2555 รายละเอียดเอกสาร 
 • ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2555 (2012 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) ภายในวันที่ 30/06/2555  รายละเอียดเอกสาร  

ประจำเดือน 04/2012

ทุนสนับสนุนการวิจัย
 • รับสมัครผู้ประสงค์ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ภายในวันที่ 31/05/2555  รายละเอียดเอกสาร  
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปี2555 ภายในวันที่ 11/05/2012 รายละเอียด
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี2555  ภายในวันที่ 11/05/2012  รายละเอียด
 • ทุนการศึกษาระดับ Postgraduate โดย the Germany Academic Exchange Service (DAAD) ประจำปีการศึกษา 2556/2557 ภายในวันที่ 31/07/2012 File Download
 • ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ภายในวันที่ 30/06/2012 Downlode File
 • OPPORTUNITY FOR THAI CITIZENS TO APPLY FOR AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIPS ภายในวันที่ 30/06/2012 Download File
 • การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ภายในวันที่ 6/07/2012  รายละเอียด
 • การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงสาธารณะรวม 5 เรื่อง เปิดรับตลอดปี 2012 download รายละเอียด
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555    รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามประกาศฯ ข้อ 2.6  รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์  download
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  รายละเอียด
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการ ABC ตาม MOU และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ สกว. ภายในวันที่ 19/04/2012 รายละเอียดโครงการ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปี2555

posted Apr 30, 2012, 1:49 AM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปี 2555 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการดำเนินงาน ด้านอนุรักษ์พลังงาน    รายละเอียด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี2555

posted Apr 30, 2012, 1:45 AM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2555 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต หรือริเริ่มการดำเนินงาน ด้านพลังงานทดแทน หรือเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง    รายละเอียด

ทุนการศึกษาระดับ Postgraduate โดย the Germany Academic Exchange Service (DAAD) ประจำปีการศึกษา 2556/2557

posted Apr 30, 2012, 1:38 AM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ว่าด้วยทุนการศึกษาระดับ  Postgraduate โดย the Germany Academic Exchange Service (DAAD) ประจำปีการศึกษา 2556/2557 นั้น
ในการนี้ งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนดังกล่าว ผ่านระบบ E-Document ไปยังคณะ/วิทยาลัย


File Download
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

posted Apr 24, 2012, 7:15 PM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ดำเนินงานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสทรง
เจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 


Downlode File

OPPORTUNITY FOR THAI CITIZENS TO APPLY FOR AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIPS

posted Apr 22, 2012, 9:37 PM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

 I am writing from Australian Education International (AEI)  at the Australian Embassy in Bangkok regrading the Australian Government's Endeavor Awards scholarship program.

Download File

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

posted Apr 19, 2012, 8:26 PM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555   รายละเอียด

การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงสาธารณะรวม 5 เรื่อง

posted Apr 19, 2012, 12:20 AM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วยสำนักงานฯ โครงการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ของแผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงสาธารณะรวม 5 เรื่อง"
 • เรื่องที่ 1 แผนงานวิจัยและพัฒนาหอยมุก
 • เรื่องที่ 2 แผนงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาบู่
 • เรื่องที่ 3 แผนงานวิจัยและพัฒนาสับปะรดผลสด
 • เรื่องที่ 4 แผนงานวิจัยและพัฒนาข้าวโพด
 • เรื่องที่ 5 แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

download รายละเอียด

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

posted Apr 17, 2012, 7:25 PM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร   [ updated Apr 23, 2012, 7:11 PM ]

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ใบสมัครทุนงบประมาณ download


 รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามประกาศฯ ข้อ 2.6

รูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

posted Apr 4, 2012, 9:19 PM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตามที่สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 เรื่อง "เขียนโครงการวิจัยอย่างไร ? ให้ได้ทุน วช." ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ทุนโครงการ ABC ตาม MOU และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ สกว.

posted Apr 3, 2012, 1:46 AM by บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว.
ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   รายละเอียดโครงการ

1-10 of 13