โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

วันเดือนปีตามแผน 

พันธกิจ  ม.น. 

พันธกิจ  บ.ว. 

ยุทธศาสตร์ม.น. 

ยุทธศาสตร์ บ.ว. 

 ปฏิญญาบ.ว.

ตัวชี้วัด 

 วันเดือนปีที่จัด

สถานที่จัด

งบประมาณ(ที่ขอ) 

 งบประมาณ   (ที่ใช้)

 ร้อยละ

จำนวน ผู้เข้าร่วม

จำนวน ผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

 ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับกรอบอาเซียน" หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบว.  ม.ค.-ส.ค.55    1   2,3        4         4        - สกอ.7.1  14-17 ก.พ.55 ม.นเรศวร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ          ม.แม่ฟ้าหลวง  50,000  27,693 (โอน 22,307)
55.39
8 คน  8 คน  100.00  มาก  4.48   
โครงการสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ขหัวหน้างานธุรการและการเงินต.ค.54-ส.ค.55    1   2  2      2    2   -ต.ค.54-ส.ค.55 ม.นเรศวร 1,197,2001,022,956.50(โอน 175,433.50)85.45      -     -    -   -   -      -
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
-กิจกรรมรดน้ำดำหัว               -กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
หัวหน้างานธุรการและการเงิน   มี.ค.-ส.ค.55       4     -       4        5      -       -  11 เม.ย.55
                     30 ก.ค.55
บัณฑิตวิทยาลัย        ม.นเรศวร
วัดนครป่าหมาก  ดอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
10,000 

7,469 (โอน 2,531)

74.69 
28 คน
24 คน
85.71
มากที่สุด
4.60
      -
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร          - กิจกรรมออกกำลังกาย(โยคะ)             - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี          หัวหน้างานธุรการและการเงิน  ธ.ค.54-ส.ค.55      1      2        4         5        -       -

 

มิ.ย.-ก.ค.55

 

ก.ค.-ส.ค.55 

 

ม.นเรศวร 

28,000 

28,000 

100.00 28 คน  28 คน       -     -     -  
โครงการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555หัวหน้างานวิชาการต.ค.54-ส.ค.55  1,32,3,4   2       3       4    -ต.ค.54-ม.ค.55บัณฑิตวิทยาลัย        ม.นเรศวร300,000  152,613 (โอน 147,387)
50.87     -    -     -   -   - เอกสาร
โครงการจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา  หัวหน้างานวิชาการ  พ.ย.54-ส.ค.55     1,3     2        1       1,2     1,2       - พ.ย.54-ส.ค.55
บัณฑิตวิทยาลัย        ม.นเรศวร
100,000  100,000  100.00       -     -     -    -     -  
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555  หัวหน้างานวิชาการ  ต.ค.54-ส.ค.55     1,2      2         1       1,2      3  สกอ.7.2  ระยะที่ 1                  23 ม.ค.55      ระยะที่ 2           19 มิ.ย.55 ระยะที่ 1 ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร         ระยะที่ 2 ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร 200,000 

194,326 (โอน 5,674)

97.16 

506 คน

 

285 คน

355 คน

 

247 คน

70.16 

 

86.67

มาก 

 

มาก

3.91 

 

4.03

เอกสาร 
โครงการพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนและตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัย  หัวหน้างานวิชาการ  ม.ค.-พ.ค.55     1,3      2         1        1,2       -       -  12 มี.ค.55  ห้อง Main Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        ม.นเรศวร 100,000  91,744 (โอน 8,256)
91.74 
229 คน
133 คน
58.08 มาก
4.26
เอกสาร 
โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน  หัวหน้างานวิชาการ  ก.พ.-ส.ค.55     1,3     2,5         2        1,4       4        -  13 ก.พ.55   ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร  30,000  30,000
100.00
112  คน
54 คน
48.21  มาก  4.32   
โครงการประเมินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในและนอกสถานที่ตั้ง  หัวหน้างานวิชาการ  มี.ค.-มิ.ย.55      1     2         2          2       2       -    ม.นเรศวร  98,700  98,700  100.00      -     -     -    -    -  
โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสู่นานาชาติ  หัวหน้างานวิชาการ  พ.ย.54-ส.ค.55       1     3         2          2       4      -  1 - 2 ก.พ.55  ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก 200,000  169,507 (โอน 30,493) 84.75  62 คน
46 คน
74.19  มาก  4.32 

เอกสาร (1)

เอกสาร (2)

โครงการปรับปรุงและจัดทำคู่มือสารนิพนธ์ หัวหน้างานวิชาการ พ.ย.54-พ.ค.55   1   2    1        2      -   -ก.ค.-ก.ย.55 บัณฑิตวิทยาลัย         ม.นเรศวร 50,000 20,000 (โอน 30,000)40.00      -     -     -   -   -เอกสาร
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการต.ค.54-ส.ค.55   2   2   1      1     4 ก.พ.ร.4.2ต.ค.54-ส.ค.55ม.นเรศวร100,000 43,072 (โอน 56,928)43.07 115 คน     -     -   -   -เอกสาร
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2555 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ  ม.ค.-เม.ย.55  1,3   2   2        3    -สกอ.3.211 มี.ค. 55ห้องMain Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ม.นเรศวร50,000 36,427 (โอน 13,573)
72.85 157 คน 123 คน78.34 มาก 4.31เอกสาร
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ   มี.ค.-มิ.ย.55      1     -        2         3       -  สกอ.3.2  3 มิ.ย.55
อาคารเอนกประสงค์  ม.นเรศวร
163,000 
110,934 (โอน 129,066) 68.06  824 คน  466 คน  56.55  มาก  3.80-4.27  เอกสาร 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ   มี.ค.-เม.ย.55      1     2        2         -      4 สกอ.3.2  28 เม.ย.55 ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารเอนกประสงค์          ม.นเรศวร  150,000  (67,000) 66,740 (โอน 83,260) 44.49  435 คน 219 คน  50.34  มาก 4.24  เอกสาร
โครงการพัฒนาผู้นำสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ  พ.ค.-ส.ค.55    1    2    2       4      -สกอ.3.25-6 ก.ค.55ม.เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา50,00048,540 (โอน 1,460)97.0818 คน12 คน66.67มาก4.33เอกสาร
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการพ.ย.54-ส.ค.55    1    2    2        4      -สกอ.3.2พ.ย.54-ส.ค.55ม.นเรศวร 40,00040,000100.0030 คน29 คน
96.67มาก4.45เอกสาร
โครงการส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันกีฬา บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการต.ค.-พ.ย.54   1    -    2       4      -สกอ.3.26 - 7 เม.ย.55 ม.เกษตรศาสตร์ (นนทรีเกมส์)200,000 181,820 (โอน 18,180)
90.91
45 คน39 คน86.67 มาก4.42 เอกสาร
โครงการประชาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา  หัวหน้างานแผน และสารสนเทศ  ต.ค.54-ส.ค.55     1,3     2        4      1,3,5       4       -  ต.ค.54-ส.ค.55 

บัณฑิตวิทยาลัย        ม.นเรศวร 

150,000  80,000 (โอน 70,000) 53.33      -     -     -    -    -       -
โครงการติดตามคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้างานแผน และสารสนเทศม.ค.-ส.ค.55    1    2    1        2      4สมศ.2พ.ย.54-ส.ค.55 ม.นเรศวร 40,00030,000 (โอน 10,000)75.00 1,370 คน 486 คน35.47มาก 4.09เอกสาร
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างานแผน และสารสนเทศธ.ค.54-ก.พ.55     1    2    4        2      2สกอ.927 ม.ค. 55ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2          ม.นเรศวร  20,000 17,555 (โอน 2,445)
87.78
35 คน      -      -    -    -เอกสาร
โครงการจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กร หัวหน้างานแผน และสารสนเทศก.พ.-เม.ย.55     1  2.5     4        5     -สกอ.7.23 พ.ค.55ห้องประชุม 1 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร15,00014,520 (โอน 480)96.8028 คน21 คน75.00    -   - เอกสาร
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา  หัวหน้างานแผน และสารสนเทศ   ต.ค.54-ส.ค.55      1    2,5        4        2,5      4  สกอ.7.3  ต.ค.54-ส.ค.55  บัณฑิตวิทยาลัย        ม.นเรศวร  20,000  20,000  100.00  4 คน     -     -    -    -       -                
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม"
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
เม.ย.-ส.ค.55
      24,28-30         พ.ค.55
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
119,862
(สมทบ)
119,862    (สมทบ)100.00 28 คน      -     -   -   -
โครงกาสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หัวหน้างานวิชาการ
เม.ย.-ส.ค.55
      16 ส.ค. 55 ห้อง Main Conferrence ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 100,00097,304 97.30 50 คน 40 คน 80.00 มาก 4.47 

เอกสาร1

เอกสาร2

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา"
หัวหน้างานวิชาการ
เม.ย.-ส.ค.55
      

ระยะที่ 1           19 ก.ค.55    

ระยะที่ 2             1 ก.ย. 55 

ระยะที่ 1 ห้องสัมมนา 210 อาคารเอกาทศรถ  ม.นเรศวร              ระยะที่ 2 ห้อง Main Conferrence อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 50,000

49,655

 

99.31

ระยะที่ 1 103 คน 

ระยะที่ 2 222 คน

ระยะที่ 1 74 คน 

ระยะที่ 2 164 คน

ระยะที่ 1 71.85 

ระยะที่ 2 73.83

ระยะที่ 1 มาก

ระยะที่ 2 มาก 

ระยะที่ 1 3.91

ระยะที่ 2 4.27 

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษหัวหน้างานวิชาการ
เม.ย.-ส.ค.55
      23-24 ก.ค.55 ห้องMain Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ม.นเรศวร 100,000 (สมทบ) 
99,713       (สมทบ)99.71 50 คน 43 คน 86.00 มาก 4.38  
โครงการอบรมสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการเม.ย.-ส.ค.55
      

ระยะที่ 1            20 มิ.ย.55     ระยะที่ 2            25 ก.ค.55        

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ม.นเรศวร50,000

ระยะที 1 18,488            ระยะที่ 2  14,245           รวม 32,733

ระยะที่ 1 36.98   ระยะที่ 2 28.49 รวม 65.47

ระยะที่ 1 86 คน  ระยะที่ 2 46 คน

ระยะที่ 1 78 คน   ระยะที่ 2 30 คน

ระยะที่ 1 90.70 ระยะที่ 2 61.23  

ระยะที่ 1มาก   ระยะที่ 2 มาก

3.84

3.82 

เอกสาร1

เอกสาร2

โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
เม.ย.-ส.ค.55
2
2
1
1
4
 เม.ย.-ก.ค.55
บัณฑิตวิทยาลัย        ม.นเรศวร
100,000
100,000100.00 10 คน     -    -     -    -เอกสาร     
โครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล" รองคณบดีฝ่ายบริหาร เม.ย.-ก.ค.55      25 ก.ค.55ห้องMain Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ม.นเรศวร 140,000 (งบประมาณแผ่นดิน)

140,000            (งบประมาณ  แผ่นดิน)       

100.00 87 คน 60 คน 68.97 มาก 4.02 เอกสาร 
 

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

วันเดือนปีตามแผน 

วันเดือนปีที่จัด 

สถานที่จัด 

งบประมาณ(ที่ขอ) 

งบประมาณ(ที่ใช้) 

ร้อยละ 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

จำนวนผู้ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

 เอกสารประกอบโครงการ

กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปลาย) งานสนับสนุนวิชาการ
ต.ค.5430 ต.ค.54
ห้อง Main Conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร 13,000 9,510 73.1523 คน
17 คน73.91 มาก 4.27  เอกสาร
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (แรลลี่การกุศล)งานสนับสนุนวิชาการก.พ.5528-29 ม.ค.55 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว หมู่1 ตำบลน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์        -       -     -59 คน
33 คน55.93 มาก 4.30 เอกสาร
กิจกรรมการฝึกอบรมการบำรุงรักษาให้แก่ ผู้ใช้พัสดุบัณฑิตวิทยาลัย งานธุรการและการเงินมี.ค.55
27 มี.ค.55
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร810729 90.00 19 คน19 คน 100.00มาก 4.36  เอกสาร
กิจกรรมติดตามและประเมินผลกลางปีแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 และกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2556งานแผนและสารสนเทศ เม.ย.-พ.ค.55 4 พ.ค.55 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร 8,3908,390 100.0028 คน 21 คน 75.00 มาก 4.34   เอกสาร
กิจกรรมจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย       (งบประมาณแผ่นดิน)งานสนับสนุนวิชาการพ.ค.-มิ.ย.55พ.ค.-มิ.ย.55 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร 3,000 1,686 56.20 19 คน      -      -       -       -          -
กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin  ในการครวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ งานวิชาการ ก.ค.55 17 ก.ค. 55 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.นเรศวร6,600   167 คน 140 คน 83.83 มาก 4.14 
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตต่างชาติ)งานสนับสนุนวิชาการ ก.ค.55 10 ก.ค.55 ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร 25,000 11,420 45.68 21 คน 19 คน 90.48 มาก 4.28 เอกสาร 
กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน เรื่อง "การคิดเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาภาวะผู้นำ"งานธุรการและการเงิน ส.ค.55 17-19 ส.ค.55 เรือนปณารี รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 65,000   10 คน 10 คน 100.00       -      -เอกสาร 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดบัณฑิตศึกษางานสนับสนุนวิชาการ ก.ย.55 ก.ย.55 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร 9,000 7,780 86.44 29 คน      -      -      -       -เอกสาร 
กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยงานแผนและสารสนเทศ ก.ย.5512,17,21 ก.ย.55 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวรและทรัพไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 34,370   29 คน       -      -      -       -เอกสาร