ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา2561

โพสต์19 พ.ค. 2561 07:49โดยป.บัณฑิต วิชาชีพครู   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 02:02 ]

การสมัครและยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม  2561 ถึง 11 มิถุนายน 2561

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

- บัตรประจำตัวผู้สมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว จำนวน 2 บัตร  กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่าย จำนวน 2 ใบ

- สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)  จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ชุด

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา/สมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันที่ยังไม่มีการจำหน่ายออก จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)


คุุณสมบัติของผู้สมัคร

ุ   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น

     1. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

          1.1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู 

                     ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน

          1.2) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและยังไม่หมดอายุ

      2. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

          2.1) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนหรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร 

                 หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

          2.2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

ส่งหลักฐานการสมัคร คลิก

ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์หลักฐานการสมัครได้ทางเว็บ คลิกที่นี่
เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครคนละ 300 บาท  ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ทุกสาขาทั่วประเทศ
...............................................................................................................................................................................................
*หมายเหตุ แจ้งเปลี่ยนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
               เป็นวันศุกร์ ที่ 13 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 
               อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
เอกสารการรับรองจากทางครุสภา คลิกที่นี่