งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

1.  ผลของการรักษาโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาล: การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า

รหัสโครงการ: THAI SAD

ทุนวิจัย: สภาวิจัยแห่งชาติ, CRCN

หน่วยที่รับผิดชอบ: จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, จิตเวชศาสตร์ทั่วไป

อายุผู้ป่วย: 18 ปีขึ้นไป

สถานะ: กำลังเก็บข้อมูล

ติดต่อ: คุณพิมลพรรณ กันทะวงค์ (นักจิตวิทยา) โทรศัพท์ 0805020217 ในวันและเวลาราชการ หรือ รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ (email:  nkuntawo@med.cmu.ac.th)

2.   การเสริมการบำบัดแบบการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการรักษาด้วยยา และการรักษาตามปกติ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคซึมเศร้า: การศึกษาแบบสุ่มควบคุม (Adding cognitive behavioral therapy to medication and treatment as usual in late-life depression: a randomized controlled trial)

รหัสโครงการ: Add-CBT

ทุนวิจัย: คณะแพทยศาสตร์ ม.ช.

หน่วยที่รับผิดชอบ: จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, จิตบำบัด

อายุอาสาสมัคร: 60 ปีขึ้นไป

สถานะ: ยื่นขอทุนอุดหนุนวิจัยและขอรับรองจริยธรรมวิจัย

ติดต่อ: คุณพิมลพรรณ กันทะวงค์ (นักจิตวิทยา) โทรศัพท์ 0805020217 ในวันและเวลาราชการ หรือ รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ (email:  nkuntawo@mail.med.cmu.ac.th)

3ผลของบุคลิกแบบนิวโรติซิสม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The effect of neuroticism on academic performance and quality of life in third-year medical students, Chiang Mai University)

รหัสโครงการ: Neuroticism

หน่วยที่รับผิดชอบ: จิตเวชศาสตร์ทั่วไป, จิตบำบัด

อายุอาสาสมัคร: นักศึกษาปีที่ 3

สถานะ: กำลังเปิดรับอาสาสมัคร

ติดต่อ: คุณนิธิ วงศ์ปการันย์ (ผู้ช่วยวิจัย) โทรศัพท์ 0805020216 ในวันและเวลาราชการ หรือ รศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ (email:  tchanob@med.cmu.ac.th)ดูภาพขนาดใหญ่

 

 

4. ความแปรปรวนในระหว่างการเดินช่วงเริ่มต้นและช่วงสิ้นสุดในผู้ที่มีความบกพร่องของการรับรู้และเข้าใจเล็กน้อย

รหัสโครงการ: -

หน่วยที่รับผิดชอบ: จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ายุอาสาสมัคร: 55 ปีขึ้นไป

สถานะ: กำลังวิเคราะห์ข้อมูล

ติดต่อ: คุณพิมลพรรณ กันทะวงค์ (นักจิตวิทยา) โทรศัพท์ 0805020217 ในวันและเวลาราชการ หรือ รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ (email:  nkuntawo@med.cmu.ac.th)

5. โรคบุคลิกภาพแปรปรวนในผู้ป่วยที่มีภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะต้น (Personality Disorders in patients who have suffered from mild cognitive impairment)

รหัสโครงการ: ไม่มี
หน่วยที่รับผิดชอบ: จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุอาสาสมัคร: 55 ปีขึ้นไป 
สถานะ: กำลังเก็บข้อมูล
ติดต่อ: นายแพทย์พิศิฐ อิสรชีววัฒน์ หรือ คุณพิมลพรรณ กันทะวงค์ 0805020217 ในวันและเวลาราชการ หรือ รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ nkuntawo@med.cmu.ac.th

6. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพแปรปรวนแบบเจ้าอารมณ์ในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทำร้ายตนเอง (Prevalence and clinical correlation of Borderline personality disorder in patients with suicidal behavior) 

รหัสโครงการ: -
หน่วยที่รับผิดชอบ: จิตเวชศาสตร์ทั่วไป
อายุอาสาสมัคร: 55 ปีขึ้นไป (เป็นการศึกษาจากเวชระเบียน ไม่รับอาสาสมัคร)
สถานะ: เก็บข้อมูล
 
ติดต่อ: คุณพิมลพรรณ กันทะวงค์ 080-5020217 (วัน/เวลาราชการ) หรือ รศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ nkuntawo@med.cmu.ac.th
 
 

Last update: 30 Jan 12