ไบโอมบนบก

1. ไบโอมบนบก
   ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes)  ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด  ไบโอมบนบกที่สำคัญ  ได้แก่  ไบโอมป่าดิบชื้น  ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น  ใบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น  ไบโอมสะวันนา  ไบโอมป่าสน  ไบโอมทะเลทราย  ไบโอมทุนดรา  เช่น
       ป่าดิบชื้น  (Tropical rain forest)
         พบได้ในบริเวณใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง  ทวีปอเมริกาเอเชียตอนใต้  และบริเวณบางส่วนของหมู่เกาะแปซิฟิก  ลักษณะของภูมิอากาศร้อนและชื้น  มีฝนตกตลอดปี  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200 – 400 เซนติเมตรต่อปี  ในป่าชนิดนี้พบพืชและสัตว์หลากหลายพันสปีชีส์  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก
       • ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (Temperate deciduous forest)
         พบกระจายทั่วไปในละติจูดกลาง  ซึ่งมีปริมาณความชื้นเพียงพอที่ต้นไม้ใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดี  โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 เซนติเมตรต่อปี  และมีอากาศค่อนข้างเย็น  ในป่าชนิดนี้และต้นไม้จะทิ้งใบหรือผลัดใบก่อนฤดูหนาว  และจะเริ่มผลิใบอีกครั้งเมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปแล้ว  ต้นไม้ที่พบมีหลากหลายทั้งไม้ยืนต้น  ไม้พุ่ม  รวมถึงไม้ล้มลุก
       • ป่าสน (Coniferous forest)
       ป่าไทกา (Taiga)  และป่าบอเรียล (Boreal)  เป็นป่าประเภทเขียวชอุ่มตลอดปร  พบได้ทางตอนใต้ของประเทศแคนนาดา  ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ  ทวีปเอเชียและยุโรป  ในเขตละติจูดตั้งแต่ 45 – 67 องศาเหนือ  ลักษณะของภูมิดากาศมีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน  อากาศเย็นและแห้ง  พืชเด่นที่พบได้แก่  พืชจำพวกสน เช่น ไพน์ (Pine)  เฟอ (Fir)  สพรูซ (Spruce)  และเฮมลอค  เป็นต้น
       ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (Temperate grassland) หรือที่รู้จักกันในชื่อทุ่งหญ้าแพรี่ (Prairie)  ในตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือและทุ่งหญ้า  สเตปส์ (Steppes) ของประเทศรัสเซีย  สภาพภูมิอากาศมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 เซนติเมตรต่อปี  ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนี้เหมาะสำหรับการทำกสิกรและปศุสัตว์  เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีหญ้านานาชนิดขึ้นอยู่  ส่วนใหญ่พบมีการทำเกษตรกรรมควบคู่ในพื้นที่นี่ด้วย
       สะวันนา (Savanna) เป็นทุ่งหญ้าที่พบได้ในทวีปแอฟริกาและพบบ้างทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย  ลักษณะของภูมิอากาศร้อน  พืชที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าและมีต้นไม้กระจายเป็นหย่อม ๆ  ในฤดูร้อนมักเกิดไฟป่า
       ทะเลทราย (Desert) พบได้ทั่วไปในโลก  ในพื้นที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า 25 เซนติเมตรต่อปี  ทะเลทรายบางแห่งร้อนมากมีอุณหภูมิเหนือผิวดินสูงถึง 60 องศาเซลเซียสตลอดวัน  บางวันแห่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น  พืชที่พบในไบโอมทะเลทรายนี้มีการป้องกันการสูญเสียน้ำ  โดยใบลดรูปเป็นหนาม  ลำต้นอวบ  เก็บสะสมน้ำดี  ทะเลทรายที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ได้แก่  ทะเลทรายซาฮารา (Sahara)  ในทวีปแอฟริกา  ทะเลทรายโกบี (Gobi)  ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและทะเลทรายโมฮาวี (Mojave)  ในรัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา
       ทุนดรา (Tundra) เป็นเขตที่มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน  ฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ  ลักษณะเด่นคือ  ชั้นของดินที่อยู่ต่ำกว่าจากผิวดินชั้นบนลงไปจะจับตัวเป็นน้ำแข็งถาวร  ทุนดราพบเพียงตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ  และยูเรเซีย  พบพพืชและสัตว์อาศัยอยู่น้อยชนิด  ปริมาณฝนน้อยในฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ น้ำแข็งที่ผิวหน้าดินละลาย  แต่เนื่องจากน้ำไม่สามารถซึมผ่านลงไปในชั้นน้ำแข็งได้ในระยะสั้น ๆ  พืชที่พบจะเป็นพวกไม้ดอกและไม้พุ่ม  นอกจากนี้ยังพบสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ  เช่น  ไลเคนด้วย
       
 

Comments