STRONA GŁÓWNA‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

NABÓR na stanowisko aspirant pracy socjalnej

opublikowane: 1 lip 2013, 02:06 przez Gops Ketrzyn   [ zaktualizowane 1 lip 2013, 02:12 ]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kętrzynie
ogłasza nabór na stanowisko:

ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2013 r.

Okres zatrudnienia:  sierpień  2013 r.   do   31 października 2013r.umowa o pracę na okres próbny (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych okresach).

Charakter pracy:

1)    praca administracyjno-biurowa w godzinach 7 00 -15 00

2)    realizacja zadań Klubu Integracji Społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz potrzeby mieszkańców gminy 

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe o kierunku administracja, pedagogika, socjologia, resocjalizacja,

g) udokumentowane co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej roczne    

   doświadczenie  w pracy w ramach programów unijnych EFS-POKL ,PROW.

 

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z   

   jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, dyspozycyjność,   

    zdolności organizacyjne.

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem

i) prawo jazdy kat. „B”

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy  z   

   dnia  13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o   

   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

   prawo zamówień publicznych

          

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Do głównego obowiązków aspiranta pracy socjalnej w Klubie Integracji Społecznej należy:

1)    prowadzenie dokumentacji KIS,

2)    współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

3)    monitoring lokalnego rynku pracy,

4)    prowadzenie zajęć dla klientów KIS w zakresie podstawowej obsługi komputera,

5)    współpraca przy pisaniu i realizacji projektów z zakresu polityki społecznej gminy.

 

 

 5.Szczegółowy zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku:

1) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

2) przestrzeganie przepisów związanych z wykonywanymi obowiązkami,

3) właściwe zabezpieczenie prowadzonej dokumentacji i pieczęci.

 

6.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) list motywacyjny

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,    

    uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w   

    przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do  

    wskazanego lekarza medycyny pracy),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku   

    zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego   

    Rejestru Karnego,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.

 

 Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

 

 7. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

 

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. 

1)    test ze znajomości przepisów ustaw wymienionych w pkt. 2 lit. j,

2)    rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zdobędą co najmniej 50% punktów z  testów wskazanego powyżej.

 

 8.Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownicze : Aspirant pracy socjalnej  w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

 Termin składania ofert :  do  12 lipca   2013r. w godzinach od 700 do 15-00 w dniach pracujących od poniedziałku do piątku.

 Adres do korespondencji.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Inne informacje:
Lista zakwalifikowanych kandydatów do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS Kętrzyn http://sites.google.com/site/gopsketrzyn w terminie do dnia 19 lipca 2013r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
(http://sites.google.com/site/gopsketrzyn) oraz na tablicy informacyjnej.

  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (89) 751 41 29

 Zapraszamy.

 

 

 Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kętrzynie

Grażyna Jolanta Niedźwiedzka - Bień

 

Comments