Regulamin KIS

REGULAMIN

KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

przy GOPS KĘTRZYN

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji, zadania oraz zakres działania Klubu Integracji społecznej zwanego dalej KIS.

§ 2

Klub Integracji Społecznej (KIS) został powołany Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XXVIII/172/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. i wpisany w Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

§ 3

Klub Integracji Społecznej wykonuje zadania w oparciu o:

1.    Ustawę „o pomocy społecznej” z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. Nr 64 z dn. 15 kwietnia 2004r.

2.    Ustawę „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 99, poz. 1001

3.    Ustawę „o zatrudnieniu socjalnym” z dnia 13 czerwca 2003r., Dz. U. Nr 122. poz. 1143, z dnia 13 lipca 2003r.

 

§ 4

W ramach Klubu Integracji Społecznej  funkcjonuje Ośrodek Konsulatycjno – Psychoedukacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania KIS

 

§ 5.

 

Celem ogólnym KIS jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cele strategiczne:

1.    Zmniejszenie bezrobocia.

2.    Przeciwdziałanie marginalizacji środowisk popegeerowskich.

3.    Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom.

§ 6.

Do zadań KIS należy:

1.    reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,

2.    prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, zawodowego życiowego,

3.    prowadzenie poradnictwa w zakresie zatrudnienia i spraw socjalnych,

4.    prowadzenie programów zatrudnienia tymczasowego mających na celu pomoc w znalezieniu pracy,

5.    poradnictwo pracy,

6.    organizowanie działań o charakterze terapeutycznym,

7.    aktywizowanie i Integracja społeczności lokalnej,

8.    promowanie i organizowanie wolontariatu,

9.    opracowywanie i realizacja projektów w celu pozyskiwania środków pomocowych,

10.  bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi,

11.  bieżąca współpraca z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji

12.  współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA

§ 7

 

1.    KIS jest czynny w codziennie od godziny 7:00 do 15:00,

2.    Konsultacje w ramach Ośrodka Konsultacyjno-Psychoedukacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

codziennie 7:00 – 15:00 i wtorki – od godz. 15:00 do 18:00.

3.   Konsultacje z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji we wtorki 11:00 -13:00.

 

§ 8.

1.    Pracą KIS kieruje Koordynator ds. Klubu Integracji Społecznej podlegający kierownikowi GOPS.

2.    Do zadań koordynatora należy w szczególności:

a)    koordynowanie bieżącej działalności KIS,

b)    sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez pracowników i wolontariuszy KIS oraz zatrudnionych specjalistów,

c)    współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji Spolecznej i zawodowej uczestników,

d)    rekrutacja uczestników do udziału programach KIS

e)    prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością KIS,

f)     prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Psychoedukacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 9.

Do realizacji zadań KIS zatrudnia się zgodnie z występującymi potrzebami pracowników oraz specjalistów do prowadzenia odpowiednich zajęć.

1.      Do zadań poszczególnych specjalistów należy:

a)    diagnozowanie potrzeb i problemów poszczególnych uczestników KIS,

b)    realizowanie zaplanowanych zajęć,

c)    prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami(karty informacyjne, opinie, testy i inne),

d)    współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu

      przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z 

      procesu reintegracji Spolecznej i zawodowej uczestników,

§ 10.

 

Każdy uczestnik KIS przechodzi  przez III etapy oddziaływań:

  1. I  etap diagnoza i poradnictwo indywidualne psychologiczne i zawodowe
  2. II etap warsztaty, treningi szkolenia, edukacja , profilaktyka- grupowe- dostosowane do  uczestnika na podstawie diagnozy specjalistów i wywiadu pracownika socjalnego
  3. III etap kursy zawodowe- weryfikacja uczestników ze względu na predyspozycje zawodowe, stan zdrowia(badania lekarskie i specjalistyczne), systematyczności i odpowiedzialności. Czas uczestnictwa  w KIS od 6-10 m-cy.

 

REKRUTACJA

§ 11

 

1.    Kryterium rekrutacji jak w § 3 lub określone  na potrzeby realizacji projektu.

2.    Zgłoszenia do uczestnictwa w programie KIS- osobiście, przez instytucje, pracownika socjalnego,

3.    Każdy uczestnik wypełnia ankietę do zatrudnienia socjalnego,

4.    Jeżeli uczestnik jest skierowany do KIS w ramach środków EFS lub innych dotacji ankietę rekrutacyjną wypełnia pracownik socjalny z uczestnikiem i przekazuje ją  do KIS (regulamin realizacji projektu).

5.    Zakłada się ,że proces rekrutacyjny może trwać około 3 m-cy (początek rok kalendarzowego).

  1. Na podstawie ankiet rekrutacyjnych zostaną sporządzone listy osób spełniających kryteria uczestnictwa w programie KIS lub projekcie, listy podpisane przez kierownika GOPS. W razie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zostanie sporządzona lista osób rezerwowych, którym zaproponuje się udział w programie lub projekcie.

 

ROZDZIAŁ IV

 

UCZESTNICY KIS

 

§ 12

 

1.    Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne.

2.    Działania KIS skierowane są do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z Ustawą „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” z dnia 20 kwietnia 2004r., Art. 49:

a)    bezrobotnych do 25 roku życia,

b)    bezrobotnych długotrwale,

c)    bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

d)    bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,

e)    bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia,

f)     bezrobotnych niepełnosprawnych

oraz Ustawy „o pomocy społecznej” z dnia 12 marca 2004r. , Art. 7 :

g)    doświadczających przemocy w rodzinie,

h)    uzależnionych od alkoholu i narkotyków,

i)      mających trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

j)      mających trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia; gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

§ 13.

Każdy uczestnik KIS może uzyskać :

1.    pełną informację o usługach KIS.

2.    informacje o aktualnych ofertach na rynku pracy.

3.    pomoc prawną ( również przy pianiu pism urzędowych) socjalną, specjalistyczną. rzeczową (żywność, meble, ubrania).

4.    możliwość nauki i korzystania z komputera.

5.    dostęp do Internetu w czasie ustalonym przez koordynatora.

§ 14.

Uczestnik KIS zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie, w szczególności:

1.    Współpracy w procesie reintegracji  społecznej i zawodowej,

2.    Aktywnego i świadomego(bez środków psychoaktywnych: alkohol, narkotyki i inne) uczestnictwa w zajęciach aktywizacji i reintegracji społecznej i zawodowej.

3.    Przestrzegania zasad kultury

4.    Dbania o estetykę i czystość pomieszczeń KIS

5.    poszanowania udostępnionego sprzetu.

6.    Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

7.    Dostosowanie się do czasu korzystania z komputera i Internetu.

§ 15.

 

  1. Rezygnacja z udziału w KIS lub projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji przez uczestnika.
  2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z długotrwałych przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej

i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału

w KIS lub projekcie.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnikach z listy uczestników KIS/projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
  2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.

 

Postanowienia końcowe

§ 16.

Działalność KIS może być uzupełniana przez wolontariuszy wykonujących świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy.

1.    Do zadań wolontariuszy należy w szczególności:

a)    wspomaganie w realizowaniu zadań

2.    Wolontariuszem w KIS może być osoba:

a)    pełnoletnia,

b)    która oświadczy, że jest niekaralna,

c)    ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w czasie pracy

3.    Wolontariusz wykonuje świadczenia w KIS pod nadzorem osoby wyznaczonej przez kierownika Ośrodka.

4.    Z wolontariuszem kierownik Ośrodka zawiera porozumienie, które określa:

a)    zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń,

b)    zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących uczestników KIS,

c)    postanowienie o możliwości jego rozwiązania

 

 

§ 17.

Klub Integracji Społecznej może nawiązywać współpracę z innymi instytucjami, jeżeli wymaga tego interes uczestników.

§ 18.

 

Klub Integracji Społecznej  inicjuje działania  aktywizacji społecznej:

wspiera i pomaga w tworzeniu świetlic wiejskich, wyłania liderów lokalnych.

§ 19.

Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów .

 

 

Sporządzono 24.08.2008 r.

Ċ
Gops Ketrzyn,
21 lut 2012, 00:29
Comments