KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS)

Adres:

ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn


tel. 89 751 41 66
e-mail: kis.gops_ketrzyn@op.pl

Główny cel KIS to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cele strategiczne:
- zmniejszenie bezrobocia
- przeciwdziałanie marginalizacji środowisk popegerowskich
- przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniu

Realizacja działań odbywa się poprzez:

- psychoedukację
- zajęcia warsztatowe
- terapię indywidualną i grupową
- maratony terapeutyczne
- konsultacje indywidualne
- porady
- doradztwo prawne
- szkolenia z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
- kursy komputerowe
- korzystanie z komputerów i dostępu do Internetu
- pomoc w pisaniu pism urzędowych
- udzielanie informacji poprzez Biuletyn Gminy Kętrzyn