Turystyka zrównoważona

Poniższy tekst to fragmenty artykułu Agnieszki Niezgody z Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu: "Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego" (Turyzm 2008, 18/2, str.75-85). Jako Komitet pragniemy, aby te rozważania stały się przyczynkiem do planowanego dyskursu na temat koncepcji rozwoju turystyki i kreowania marki gminy Rewal.

Turystyka zrównoważona to każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów. Koncepcja rozwoju zrównoważonego opiera się na umiejętnym wykorzystaniu kapitału przyrodniczego, rzeczowego (wytworzonego przez człowieka), społecznego i ludzkiego... Rozwój zrównoważony zapewnia korzyści ekonomiczne i społeczne."
"Dysfunkcje turystyki dotyczą  w szczególności środowiska przyrodniczego i kulturowego. Te zjawiska wpływają na jakość walorów turystycznych, co w długim okresie może przynieść negatywne skutki w aspekcie konkurencyjności miejsca przyjmującego turystów. Przejawiać się to może nie tylko w zmniejszeniu atrakcyjności turystycznej, ale obniżeniu odczuwanej przez mieszkańców satysfakcji z jakości życia, co wywołać może odpływ kapitału społecznego do obszarów bardziej atrakcyjnych. Powoduje to osłabienie potencjału społecznego i ekonomicznego danego terytorium, co potwierdza, że niekontrolowany rozwój turystyki może mieć negatywne implikacje również w sferze ekonomicznej."
W tym miejscu warto przytoczyć również wymienioną przez panią Agnieszkę Niezgodę koncepcję turystyki łagodnej, która "... wynika z wymagań do oferty turystycznej bliskiej naturze, uwzględniającej walory niepowtarzalnego i niezmienionego przez działalność ludzką krajobrazu, zgodności turystyki z możliwościami rozwoju społeczno-kulturowego..." 
Interesujące jest również pojęcie turystyki ekstraktywnej, "której wyniszczający charakter polega na zawłaszczeniu zasobów naturalnych i przetwarzaniu ich w celu sprzedaży na rynku dóbr konsumpcyjnych".