Вища народна школа

Вища народна школа: вчитись ніколи не пізно

Цієї осені черговий навчальний рік розпочався не тільки для школярів і студентів, а й для людей більш старшого віку, які навчались чи розпочнуть своє навчання у Вищій народній школі, яку було створено у Голованівській районній бібліотеці для дорослих ще у жовтні 2012 року. Отож, відтепер, на нелегке запитання «Чим зайнятися на пенсії?» є впевнена відповідь: «Звичайно ж освітою!». Головною метою створення Вищої народної школи стало: забезпечення вільного доступу дорослого населення району до освіти, залучення громадян до освітніх проектів, надання можливостей навчатись володіти комп’ютером, здійснювати пошук в Інтернеті, спілкуватись за допомогою skype – зв’язку з рідними, друзями. Попереднє опитування, яке провели бібліотекарі, показало, що літні люди нашого краю бажають бути освіченими, сучасними. Електронна грамотність є важливою для використання тих нових можливостей, що сьогодні пропонує суспільство. Але існують певні категорії громадян, які можуть бути виключені із активного суспільного життя через свою інформаційну та освітню неграмотність. Це, передусім, соціально незахищені верстви населення: пенсіонери, літні люди, безробітні та ін.

Сьогодні ж, завдяки тому, що бібліотека має певні сучасні інформаційні ресурси, працівники бібліотеки навчають вище вказану категорію людей основам комп’ютерної грамотності. У бібліотеці відбуваються теоретичні та практичні заняття, тренінги, консультації за темами навчального курсу. Учні «школи» – пенсіонери, що сіли за парти, щоб оволодіти комп’ютером, безкоштовно опановують ази сучасних технологій. Наразі, слухачі «школи» вивчають основні текстові редактори та Інтернет, створюють свої скриньки електронної пошти, отримують та надсилають електронні листи, спілкуються за допомогою skype – зв’язку з рідними, відновлюють старі знайомства. Тож з вересня в бібліотеці розпочалися заняття п’ятого сезону Вищої народної школи. Знову бібліотекарі проводять електронні презентації, учбові лекції, практичні заняття, індивідуальні навчання. Уміння працювати з комп’ютером, на думку літніх людей, є необхідним в епоху ХХ1 століття. Підсумовуючи вище сказане, варто згадати слова відомого грецького байкаря Езоп а, який говорив: «Не соромся вчитися у зрілому віці: краще навчитися пізно, ніж ніколи».

ПОЛОЖЕННЯ

про Вищу народну школу при Голованівській районній бібліотеці для дорослих ім.С.В.Шеврякова

1. Загальні положення

1.1 Вища народна школа створена при Голованівській районній бібліотеці для дорослих, пропонує свої послуги широким верствам дорослого населення селища Голованівськ.

1.2 Вища народна школа діє на основі Положення, яке базується на нормативних документах, які забезпечують реалізацію прав людини на освіту незалежно від її віку, зайнятість у сфері праці чи використання професійного досвіду, можливість розвитку особистості, задоволення їх духовних потреб.

1.3 Загальне керівництво ВНШ здійснює координатор – завідуюча відділом обслуговування районної бібліотеки для дорослих відповідно до посадової інструкції.

1.4 Ресурсне забезпечення реалізації планів занять здійснюється Голованівською районною бібліотекою, спонсорською допомогою, невеликими внесками слухачів.

1.5 В основі освіти у Вищій народній школі лежить ідея інтеграції неформальної освіти. Навчання завершується врученням свідоцтва про закінчення.

1.6 Зміст навчання у школі побудований за напрямками: оволодіння знань з комп’ютерної грамотності, клуб ретропереглядів фільмів минулих років «Кінолегенди. Ретро».

1.7 Слухачами ВНШ можуть бути люди поважного віку з активною життєвою позицією, що мають пенсійне посвідчення, а також, які мають освіту будь-якого рівня та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.

1.8 Підсумки навчального року підводяться на щорічних зборах слухачів та викладачів.

2. Мета та завдання

Відкриття ВНШ стало відповіддю на прояви кризових явищ у громадянській освіті та у суспільстві в цілому. Найбільш важливою цінністю школи вважається пануюча атмосфера добра, людяності, поваги, сердечності та любові, клімат, при якому культура стає способом життя, а поняття «вища школа» несе у собі не набуття вузько спрямованої спеціальності, а допомогу людям поважного віку краще зрозуміти себе, навколишній світ, відчути себе сучасним повноцінним громадянином своєї країни, не обмеженим в своїх можливостях. Вища народна школа приймає та розвиває основні базові принципи педагогіки народних шкіл країн світу, наслідує багаті традиції вітчизняного просвітництва.

2.1 Залучити якомога більше людей поважного віку до Вищої народної школи.

2.2 Задовольняти різноманітні індивідуальні освітні та навчальні потреби і інтереси людей поважного віку, пов’язаних як з розширенням професійних можливостей, так і з потребою підвищення інтелектуального та загальнокультурного рівня.

2.3 Створити комфортні умови для спілкування слухачів, що сприяє духовному збагаченню і розвитку особистості.

2.4 Сприяти розвитку діалогу між поколіннями.

2.5 Залучати ресурси самих людей поважного віку для підвищення якості їх власного життя та активної участі у житті громади.

3. Порядок організації навчання

3.1 Навчання у ВНШ здійснюється на добровільній основі та за активної участі всіх слухачів за зверненнями та без застосування формальної перевірки отриманих знань та вмінь.

3.2 Процес навчання здійснюється шляхом вільного діалогу між слухачами та викладачами, ґрунтуючись на загальних принципах андрагогіки, особистій мотивації та участі слухачів.

3.3 До організації навчання людей поважного віку можуть бути залучені спеціалісти за фахом, а також волонтери.

4. Структура роботи Вищої народної школи

4.1 Базовий курс розрахований на ___ навчальні години, що передбачає ___ раз на ___ протягом _____ (2 заняття з перервою 20хв.). Слухачі можуть обрати один чи декілька з запропонованих факультетів, серед яких:

- комп’ютерна грамотність;

- клуб ретропереглядів фільмів «Кінолегенди.Ретро».

4.2 Учбовий процес ділиться на 2 семестри з канікулами.

4.3 Для вступу до ВНШ слухачі мають подати копії посвідчення пенсіонера та копію паспорта.

4.4 По закінченні курсу студенти складають іспити та отримують свідоцтво про закінчення, що підтверджує освоєння ними базової навчальної програми ВНШ.

5. Права та обов’язки слухачів

Права слухачів ґрунтуються на конституційному праві громадянина України на освіту у будь-якому віці, як одному із фундаментальних прав громадянина.

5.1 Слухачі мають право:

5.1.1 розвивати особистість відповідно до своїх інтересів;

5.1.2 мати рівний доступ до участі у будь-якій програмі ВНШ;

5.1.3 вільно обирати навчальні предмети;

5.1.4 брати участь у формуванні освітніх програм, що враховують інтереси і потреби слухачів та забезпечують їх новими знаннями й уміннями, необхідними для успішної життєдіяльності в соціальних умовах, що постійно змінюються, і забезпечують всебічний прогрес особистості, збагачення його дієвих здібностей, духовного світогляду та творчого потенціалу

5.1.5 отримувати інформацію про розробку, прийняття та реалізацію рішень, що стосуються їх освіти;

5.1.6 ініціювати роботу гуртків, клубів, семінарів тощо;

5.1.7 популяризувати ідеї ВНШ у засобах масової інформації;

5.1.8 залучати нових слухачів;

5.1.9 вносити критичні зауваження та пропозиції по поліпшенню роботи ВНШ.

5.2 Слухачі зобов’язані:

5.2.1 брати посильну участь у роботі ВНШ;

5.2.2 оформляти свою участь у роботі школи до початку навчального року;

5.2.3 підтримувати добрі стосунки з іншими слухачами, викладачами та керівниками ВНШ;

5.2.4 ощадливо ставитись до обладнання, на якому навчаються;

5.2.5 дотримуватись дисципліни відвідування тих тем, курсів, лекцій, інших форм навчання, слухачами яких вони є;

5.2.6 вносити посильний внесок у громадську діяльність ВНШ;

5.2.7 без поважних причин не пропускати заняття;

5.2.8 брати участь у загальних зборах на початку та в кінці навчального року, інших зібраннях, під час яких розглядаються принципові питання роботи ВНШ.

5.3 Районна бібліотека для дорослих повинна:

5.3.1 забезпечувати організацію надання якісної освіти, створити комфортні умови для навчання, ефективну організацію навчання;

5.3.2 розробляти та впроваджувати нові програми розвитку та навчання відповідно до потреб і інтересів слухачів;

5.3.3 враховувати думку слухачів при визначенні часу навчання, формуванні навчальних груп.

6. Ліквідація та реорганізація ВНШ

Реорганізація та ліквідація ВНШ проводиться засновником із обов’язковим врахуванням рішення загальних зборів слухачів.

ПРАВИЛА

для слухачів Вищої народної школи при

Голованівській районній бібліотеці для дорослих

1.Загальні положення

1.1 Вища народна школа створена при Голованівській районній бібліотеці для дорослих, пропонує свої послуги широким верствам дорослого населення селища Голованівськ.

1.2 Вища народна школа діє на основі Положення, яке базується на нормативних документах, які забезпечують реалізацію прав людини на освіту незалежно від її віку, зайнятість у сфері праці чи використання професійного досвіду, можливість розвитку особистості, задоволення їх духовних потреб.

1.3 Слухачами ВНШ можуть бути люди поважного віку з активною життєвою позицією, що мають пенсійне посвідчення, а також, які мають освіту будь-якого рівня та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.

2. Реєстрація користувачів

2.1 Реєстрація слухачів здійснюється за загальними правилами користування бібліотекою.

2.2 Для вступу до ВНШ слухачі мають подати копію посвідчення пенсіонера та копію паспорта.

2.3 Облік відвідувань слухачами ВНШ здійснюється у спеціальному журналі.

3. Порядок роботи

3.1 Тривалість одного заняття 40 хв.

3.2 Тривалість перерви 20хв.

3.3 Тривалість канікулярного періоду з 1січня по 13 січня, з 1 червня по 31 серпня

4. Права слухачів

Права слухачів ґрунтуються на конституційному праві громадянина України на освіту у будь-якому віці, як одному із фундаментальних прав громадянина.

1.1 Слухачі мають право:

4.1.1 розвивати особистість відповідно до своїх інтересів;

4.1.2 мати рівний доступ до участі у будь-якій програмі ВНШ;

4.1.3 вільно обирати навчальні предмети;

4.1.4 брати участь у формуванні освітніх програм, що враховують інтереси і потреби слухачів та забезпечують їх новими знаннями й уміннями, необхідними для успішної життєдіяльності в соціальних умовах, що постійно змінюються, і забезпечують всебічний прогрес особистості, збагачення його дієвих здібностей, духовного світогляду та творчого потенціалу

4.1.5 отримувати інформацію про розробку, прийняття та реалізацію рішень, що стосуються їх освіти;

4.1.6 ініціювати роботу гуртків, клубів, семінарів тощо;

4.1.7 безкоштовно використовувати обладнання і програмне забезпечення бібліотеки для пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет протягом виділеного йому часу;

4.1.8 одержувати консультаційну допомогу як від викладача та і від бібліотекаря;

4.1.9 копіювати інформацію з Інтернету (тільки викладачем чи працівником бібліотеки). Для запису інформації на флешкарту повинні використовуватись лише відформатовані у бібліотеці флешкарти;

4.1.10 роздруковувати необхідну інформацію (при потребі) на обладнанні бібліотеки (тільки викладачем чи працівником бібліотеки);

4.1.11 послуги друку та сканування платні. Папір для друку надається бібліотекою. Слухач може використовувати для роздрукування інформації власний папір, якщо він відповідає вимогам паперу, що використовується для друку на лазерному та струменевому принтерах;

4.1.12 популяризувати ідеї ВНШ у засобах масової інформації;

4.1.13 залучати нових слухачів;

4.1.14 вносити критичні зауваження та пропозиції по поліпшенню роботи ВНШ.

5.Слухачі зобов’язані:

5.1 при першому відвідуванні занять ознайомитись з правилами для слухачів ВНШ;

5.2 ознайомитись з розпорядком проведення занять у ВНШ;

5.3 брати посильну участь у роботі ВНШ;

5.4 оформляти свою участь у роботі школи до початку навчального року;

5.5 підтримувати добрі стосунки з іншими слухачами, викладачами та керівниками ВНШ;

5.6 ощадливо ставитись до обладнання, на якому навчаються;

5.7 оплатити додаткові послуги, які надає бібліотека згідно встановлених тарифів;

5.8 компенсувати нанесений матеріальний збиток у випадку такого з вини слухача, згідно з чинним законодавством;

5.9 дотримуватись дисципліни відвідування тих тем, курсів, лекцій, інших форм навчання, слухачами яких вони є;

5.10 вносити посильний внесок у громадську діяльність ВНШ;

5.11 брати участь у загальних зборах на початку та в кінці навчального року, інших зібраннях, під час яких розглядаються принципові питання роботи ВНШ.

6.Під час перебування на заняттях у ВНШ не дозволяється:

6.1 без поважних причин пропускати заняття;

6.2 починати працювати з комп’ютерним обладнанням без дозволу викладача чи бібліотекаря;

6.3 використовувати власні CD;

6.4 копіювати програмне забезпечення;

6.5 використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали ( у т. числі, які містять зображення порнографічного змісту, заклики до насильницьких дій проти особи та ін.);

6.6 використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та мережу Інтернет у комерційних цілях;

6.7 вносити будь-які зміни у налаштування комп’ютера та програмного забезпечення;

6.8 вмикати та перезавантажувати комп’ютер самостійно;

6.9 голосно розмовляти, заважати роботі інших слухачів.

У випадку порушення правил ВНШ слухачі можуть бути відраховані. Бібліотека не несе відповідальності за зміст, достовірність та актуальність інформації, яку слухачі можуть отримувати з Інтернету.

Шановні добродії!

На базі Голованівської районної бібліотеки для дорослих розпочала свою роботу Вища народна школа. Мета створення такої школи пов’язана з ідеєю навчання людей поважного віку протягом життя без будь – яких обмежень. Цю ідею раніше підтримали багато закордонних, а тепер і українських закладів освіти і культури.

Тож просимо Вас дати відповіді на запитання нашої анкети. Це дасть нам можливість отримати про Вас більше інформації та врахувати Ваші потреби і побажання.

1. У якій сфері діяльності Ви раніше працювали?_____________________________________________________________________________

2. Яку освіту маєте?_____________________________________________

3. Чи хотіли б Ви продовжувати навчання у нас ?____________________

4. За якими напрямками ?______________________________________________________________________________________________

5. Ваш вік______________________________________________________

6. Ваша стать____________________________________________________

Щиро Вам вдячні за відповіді на запитання! Будемо раді бачити Вас у нашій бібліотеці!