Правила користування Голованівською районною бібліотекою для дорослих

Post date: Apr 13, 2016 12:20:02 PM

1.Загальні положення

1.1 Правила користування Голованівською районною бібліотекою для дорослих (у подальшому «бібліотека»), розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями.

1.2 На підставі Типових правил бібліотека розробила власні правила користування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

2.Права користувачів

2.1 Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування у формі: абонента, читального залу, обслуговування засобами телекомунікації (Інтернет, електронна пошта).

2.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3 Користувачі бібліотеки мають право:

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7 При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами у зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання бібліотечних документів.

2.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копію) з інших бібліотек шляхом книгообміну.

2.9 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 правил.

2.10 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

3.2 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.

3.3 Кожний документ , виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7 Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.8 Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установленні терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9 Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.Обовязки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

Ø інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

Ø створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

Ø дбати про культуру обслуговування користувачів;

Ø формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

Ø задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

Ø систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

Ø ураховувати читацькі запити при інформуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

Ø не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

Ø створювати бібліотечні ради;

Ø звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.