Aktualności‎ > ‎

Konkurs plastyczny "Jak widzisz swojego nauczyciela"

opublikowane: 11 wrz 2017, 07:40 przez Gok Slupno   [ zaktualizowane 11 wrz 2017, 07:43 ]
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie pt. "Jak widzisz swojego nauczyciela".
Regulamin dostępny jest poniżej.
REGULAMIN KONKURSU

„Jak widzisz swojego nauczyciela”

 

1.      Organizator:

Urząd Gminy Słupno oraz Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.

2.      Cele konkursu:

-budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy;

-budowanie więzi pomiędzy uczniem a jego nauczycielem;

-rozwijanie wyobraźni twórczej i plastycznej uczniów;

-stworzenie możliwości do zaprezentowania talentów plastycznych.

3.      Uczestnictwo i forma konkursu.

      -  Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

       -Technika dowolna np.: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa itp.

       - Organizator nie stawia żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o technikę wykonania prac. Prace

         muszą zawierać wyraźną realizację hasła konkursu.

       -Uczestnik może nadesłać tylko jedną  pracę.

      -Format pracy: A3.

      -Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru:       

               imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, numer kontaktowy 

              do rodzica/opiekuna autora pracy.

4.      Tematyka pracy konkursowej.

Tematyką pracy konkursowej jest przedstawienie wizerunku nauczyciela oczami dziecka.

5.      Wyłanianie zwycięzców:

-Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

-Kryteria oceny prac plastycznych:

Jury oceni: zgodność pracy z tematem, różnorodność stosowanych technik plastycznych, walory artystyczne i estetyczne.

-Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

-Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

6.      Postanowienia końcowe.

-Prace należy przesłać do dnia 06.10.2017 r. pod adres:

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie

ul. Królewska 28a 09-472 Słupno

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Słupno lub Urzędu Gminy Słupno.

-Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

-Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na udostępnianie swojego imienia i nazwiska.

-Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

-Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 09.10.2017 r.

-Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się

 12.10.2017 r.

-Szczegółowe informacje dla uczestników i opiekunów dot. miejsca wręczenia nagród będą przekazane telefonicznie.

 ĉ
Gok Slupno,
11 wrz 2017, 07:40
Comments