http://krdp.fm/http://www.helios.pl/29,Plock/StronaGlowna/


 • Harmonogram zajęć w GOK 2018/2019
  Opublikowane: 24 paź 2018, 04:52 przez: Gok Slupno
 • Harmonogram zajęć w świetlicach wiejsckich 2018/2019
  Opublikowane: 24 paź 2018, 04:48 przez: Gok Slupno
 • Informacja Zakończyliśmy nabór na zajęcia muzyczne, wokalne, taniec nowoczesny, zabawy z gliną oraz zabawy językiem angielskim. Mamy jeszcze wolne miejsca w następujących grupach: język angielski dla dzieci w wieku szkolnym, zajęcia ...
  Opublikowane: 2 paź 2018, 01:38 przez: Gok Slupno
 • Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w sezonie 2018/2019 Od 1 października 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczynamy zajęcia. Wstępny grafik zajęć wygląda następująco:Breakdance - poniedziałek - 16:40Gitara (ustalone indywidualnie) - nabór zamkniętyKlub Miłośników Historii - 1 i 3 ...
  Opublikowane: 2 paź 2018, 04:32 przez: Gok Slupno
Wyświetlanie postów 1 - 4 z 41. Zobacz więcej »REGULAMIN FERII ZIMOWYCH

W GMINIE SŁUPNO

„Odkrywamy talenty – mali geniusze"

§ 1

 Organizator

1.  Organizatorem ferii zimowych w Gminie Słupno jest Gminny Ośrodek Kultury z/s w Cekanowie.

2.  Współorganizatorem ferii zimowych jest Urząd Gminy w Słupnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie.

§ 2

Zapisy

1.    Zapisy dziecka na półkolonie można dokonywać w terminie:
 od 08.01.2019 r. do dnia 11.01.2019 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie w godzinach pracy GOK.

2.    Warunkiem zapisania dziecka na ferie zimowe organizowane przez gminę Słupno jest złożenie wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Ośrodka Kultury do dnia 11.01.2018r. do godziny 15.00, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3.    Warunkiem uczestnictwa w turnusie ferii jest podpisanie (przez rodzica lub opiekuna prawnego) wszystkich  elementów Karty Zgłoszenia Dziecka, o której jest mowa w Załączniku nr 2, do niniejszego Regulaminu,  oraz uregulowanie opłaty za ferie.

4.    Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

5.    W przypadku małej liczby zgłoszeń (mniej niż 10 osób) organizator zastrzega prawo do rezygnacji z organizacji turnusu.

§ 3

Turnusy

1.    Ferie organizowane są w następujących turnusach:

·      Turnus I:  28.01.2019r. – 01.02.2019 r. – 30 osób

·      Turnus II:  04.02.2019r. – 08.02.2019 r. – 30 osób

2.    Dziecko może skorzystać z ferii tylko w jednym turnusie.

3.    Zajęcia w ramach każdego turnusu odbywają się na ternie Szkoły Podstawowej w Słupnie oraz Orlika Lekkoatletycznego w Słupnie zgodnie z programem ferii stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00.

§ 4

Uczestnicy

1.      Uczestnikami ferii mogą być dzieci w wieku: 7 10 lat zamieszkujące na terenie Gminy Słupno.

2.      Uczestnicy ferii przebywają pod opieką Organizatora od 8:00 do 16:00.

3.      Dowóz uczestników na zajęcia odbywa się na podstawie deklaracji rodziców i opiekunów we własnym zakresie.

4.      Rodzice bądź opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki, gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem.

5.      W przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.

6.      Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez prawnych opiekunów lub osoby wcześniej przez nich wskazane, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa w pkt 5.

7.      W karcie zgłoszeniowej opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania informacji o stanie zdrowia dziecka.

§ 5

Obowiązki Organizatora

 

1.      Organizator zapewnia wyżywienie: II śniadanie oraz obiad. W przypadku organizacji wycieczki poza miejsce organizacji ferii dzieci otrzymają tzw. suchy prowiant.

2.      Organizator ferii zobowiązuje się do zapewnienia:

·         Ubezpieczenia uczestników ferii od następstw nieszczęśliwych wypadków,

·         wykwalifikowanej opieki pedagogicznej,

·         realizacji zajęć zgodnych z programem ferii,

·         materiałów do zajęć,

·         natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

·         infrastruktury do realizacji programu ferii z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki medycznej,

·         organizacja transportu, wyżywienia,

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury: www.facebook.com/gminnyosrodekkulturyslupno/

§ 6

Zadania kierownika ferii i opiekunów

1. Kierownikiem ferii  może być osoba pełnoletnia, która spełnia jeden z poniższych podpunktów:

a)  ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, 

b) jest instruktorem harcerskim, 

c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, 

d) przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

2. Do zadań kierownika ferii należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu – wypoczynku, wycieczki lub imprezy,

b) poinformowanie uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie,

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i stosowania się do regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e) określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                        i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

f) nadzorowanie, zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

 h) dokonywanie podziału zadań wśród uczestników,

 i) opieka nad uczniami biorącymi udział w wypoczynku,

j) w czasie trwania ferii, kierownik  winien kontaktować się telefonicznie z Organizatorem wypoczynku informując o przebiegu wycieczki  i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach,

k) w razie wypadku podczas wycieczki lub imprezy kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić organizatora i rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, 

3. Obowiązkiem opiekuna jest:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnienie zasad bezpieczeństwa,

d) nadzór nad wykonaniem zadań przydzielonych uczniom,

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika, a nie będących w sprzeczności           z prawem.

§ 7

Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczestnicy mają prawo:

·         brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych w czasie trwania turnusu,

·         korzystać ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu ferii

2. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, 

d) w środku transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

f) nie zaśmiecać pojazdu, 

g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
i) dbać o higienę i schludny wygląd,

j) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

k) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

l) nie wychodzić z autokaru przed opiekunem oraz nie wychodzić zza autokaru na jezdnię,

m) posiadać obuwie zmienne.

 

3. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.

          § 8

Odpłatność

1.      Opłata za ferie wynosi : 100 zł /osoba/turnus- jest to opłata wyłącznie za ciepły posiłek.

2.      Wpłaty za udział dziecka w feriach należy dokonać najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu:

 na rachunek bankowy Organizatora tj.:

 BGŻ BNP PARIBAS 45 2030 0045 1110 0000 0286 6130, lub

gotówką w kasie prowadzonej GOK w Cekanowie w godzinach pracy GOK.

3.       Po dokonaniu wpłaty rezygnacja z udziału w feriach skutkuje utratą wpłaty.

4.      Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

          § 9

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania ferii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.