god

از شر شیطان رانده شده به خدا پناه میبرم
بنام خدا بخشنده مهربان


واسطه قراردادن در پرستش و نیایش

بيشتر گفته هاي زير در يكي از گفتمانها در جواب تعدادي از كاربران گفته شده است. كاربراني كه سعي مي كردند خواندن غير خدا را توجيه كنند. نيت خويش را پاك كنيد و با دقت به همه دلايل توجه فرمائيد :


قسمت اول : فایل آکروبات         فایل متن

قسمت دوم : فایل آکروبات        
فایل متن

قسمت سوم : فایل آکروبات        
فایل متن

قسمت چهارم : فایل آکروبات      
فایل متن

قسمت پنجم : فایل آکروبات       
فایل متن

قسمت ششم : فایل آکروبات           فایل متن

Comments