muni48b     iphoneNextBus

48 to West Portal/Beach

48 to Downtown

Local mini routes 

 Select your destination:  48 to downtown (all stops)
                                            48 to westportal/beach(all stops)


NextBus