Studie‎ > ‎Doop‎ > ‎

Zoektocht naar grond voor de kinderdoop

Vooraf

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Gorinchem heeft ons gevraagd om geheimhouding van de discussie. Wij hebben steeds gezegd dat geheimhouding wat ons betreft niet nodig is. Onze  zoektocht naar grond voor de kinderdoop in de Bijbel mag wat ons betreft ook bij anderen bekend zijn.

Indien iemand vindt dat wij de Bijbel op een onjuiste wijze lezen, verzoeken wij hen op Bijbelse gronden onze visie te weerleggen.Het is onze wens en bede dat velen gaan zoeken wat de Heere in de Bijbel heeft opgetekend en wat Hij daarmee bedoelt. We hopen dat velen de Bijbel zullen gaan lezen tot meerdere glorie van Zijn Naam en tot verandering van mensen overeenkomstig Zijn bedoeling.

Opdat we ons aan Hem en het alles reinigende bloed van Jezus Christus zullen overgeven en ons in volle overgave willen laten veranderen door Zijn Woord. Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe en het licht van de Heilige Geest. Doet gelijk die van Berea die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Zijn Woord is een onuitputtelijke Bron. Het is zijn verlangen dat wij steeds verder groeien in het ontdekken van wat Zijn wil is.

Voor vragen, opmerkingen of een gesprek kunt u ons bereiken via het onder aangegeven adres.
Onze plaats in het licht van Gods verbond
met Zijn uitverkoren volk Israël

 

Zij tot zegen der volken

 

En wij?

 

Verantwoording naar de Generale Synode op 12 en 13 september 2001 met betrekking tot het niet “dopen” van onze jongste dochter Hanneke geboren op 13 maart 1996
Begeleidende brief

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten
met afschrift aan predikanten en kerkenraden

Samenvatting

Toespraken bedoeld voor de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in 2001

 

Bijbelstudie met betrekking tot de doop
Begeleidende brief:

De leden van de Generale Synode van de Geformeerde Gemeenten

Scriba
Weleerwaarde heer ds ............

 


Betreft          Appèlschrift van een lid van de classis Dordrecht
Afschrift        aan Kerkenraden en predikanten van de Gereformeerde Gemeenten (op verzoek van de GS vertrouwelijk)

Datum           24 september 2001


Zeer geachte leden van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten,

In aansluiting op het overleg met de preses en de behandeling van ons bezwaarschrift willen wij u het volgende berichten.

In het gesprek met de Preses voorafgaand aan de behandeling:

  • is de toespraak met Bijbelstudie ter kennisname aan hem meegegeven
  • is met hem besproken dat wij de toespraak ter toelichting op onze visie voor de inhoudelijke behandeling door de synode wilden houden. Als de inhoudelijke behandeling niet ter synode zou plaatsvinden, wilden wij geacht worden, dat wij de toespraak ter vergadering hebben gehouden en hebben hem gevraagd om een afschrift hiervan aan alle leden van de Generale Synode te zenden
  • hebben wij hem gezegd dat onze voorkeur uitgaat naar behandeling in openbaarheid. Nu worden allerlei gissingen gedaan. Een bijbelse onderbouwing moet volgens ons open kunnen plaatsvinden
  • zei hij dat het ons vrijstaat om de toespraak met notitie te zenden aan iedereen, wie ons dat goeddunkt. Hij vroeg zelf voor de verzending te zorgen.

Wij zenden u daarom bijgaand de toespraak, zoals die bedoeld was uit te spreken op de vergadering van de Generale Synode op 12 september 2001 bij de behandeling van artikel 9 Appelschriften te weten b. Appelschrift van een lid van een gemeente uit de classis Dordrecht, inclusief de daarbijbehorende Bijbelstudie met betrekking tot de doop.


 

Behandeling van Artikel 9 b
Bij de behandeling van dit punt zei de Preses terecht dat het verschil van inzicht niet alleen de doop betreft, maar ook de plaats van het volk Israël en de plaats van de gelovige uit de heidenen en onze relatie tot het verbond zoals God heeft gesloten met Abram.

De Preses concludeerde eveneens terecht dat de visie van appellanten haaks staat op de leer zoals die binnen de Gereformeerde Gemeenten wordt geleerd.

Vanwege pastorale motieven, stelde hij voor om een commissie in te stellen die in gesprek met appellanten nogmaals duidelijk zouden maken dat hun visie niet overeenstemt met de leer en de belijdenisgeschriften welke zijn gebaseerd op de Bijbel.

Zoals een geachte afgevaardigde terecht opmerkte hebben wij met klem aan de Generale Synode gevraagd op bijbelse gronden een bewijs te leveren voor de kinderdoop (en daarmee verband houdende zaken).

 


Deze vraag hebben wij gesteld aan de kerkenraad, de classis en de particuliere synode. Ook hebben wij gevraagd inhoudelijk aan te geven waar onze visie niet overeenkomt met de Bijbel.

Steeds hebben zij geprobeerd ons terug te leiden naar leer en belijdenis, zonder concreet in te gaan op de naar ons inzicht op de Bijbel gegronde motieven.

Er resten nu nog slechts twee mogelijkheden. Immers:

  • òfwel het bewijs is NIET te leveren
De leer is blijkbaar niet in overeenstemming met de Bijbel. Wij zijn dan, vanwege onze visie en het daaruit voortvloeiend niet dopen van onze dochter Hanneke, onterecht onder censuur gesteld
  • òfwel het bewijs is WEL te leveren
Indien onze visie niet met de Bijbel overeenstemt, willen wij ons, op basis van op de Bijbel gegronde argumenten, graag laten overtuigen.

Indien geen Bijbels bewijs voor de kinderdoop wordt gegeven en ook niet wordt aangegeven welke van de door ons genoemde argumenten in strijd zijn met de Bijbel, is de op ons uitgeoefende tuchtmaatregel onterecht.

Wij gaan ervan uit dat een van de leer afwijkende visie wordt weerlegd vanuit de Bijbel. De basis van het belijden binnen de Gereformeerde Gemeenten is toch Bijbel-getrouwheid? Als bewijzen alleen vanuit “de leer, welke is gegrond op de Bijbel”, worden weerlegd, moet de Bijbel blijkbaar worden gelezen vanuit leer-perspectief. De leer staat dan boven de Bijbel.

Dat onze vaderen hiervoor heel beducht waren, blijkt uit artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar staat dat wij op Gods Woord meer acht moeten geven, dan op de ordinantiën. Zij zien dit als een belangrijk teken van de ware kerk in onderscheid van de valse kerk.

Het verdriet ons dat de kerkenraad ons onder censuur plaatst, vanwege ons zoeken naar de grond voor de kinderdoop in Gods Woord. Wij willen ons stellen onder het gezag van Gods Woord en ons openstellen voor het licht van de Heilige Geest. Die kan ons en ook u, indien wij onvoorwaardelijk naar Hem willen horen, in al de waarheid leiden.

In artikel 29 van de NGB staat dat we niet aan de ordinantiën meer gezag mogen toeschrijven dan aan Gods Woord. U doet een beroep op ons dat we de leer zullen navolgen, meer dan dat we in Gods Woord grond kunnen vinden voor de kinderdoop.

Wij hopen en bidden dat indien God vindt dat wij Zijn Woord onjuist hebben geïnterpreteerd, Hij ons dat ook zal laten zien. Wij hopen dat ook u zich wilt stellen onder de onvoorwaardelijke heerschappij van Zijn Woord en bidden dat de Heere u, ons en allen binnen onze gemeenten rijkelijk wil verlichten door het licht van de Heilige Geest, opdat we niet in donkerheid behoeven voort te gaan.

Gode bevolen,


Met vriendelijke groeten,
mede namens mijn vrouw,

 

ABG


N.B. Het onderhavige stuk is bijlage bij de hierboven afgedrukte brief
Samenvatting

Toespraken bedoeld voor de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in 2001

Verantwoording naar de Generale Synode van september 2001 met betrekking tot het niet “dopen” van onze jongste dochter Hanneke geboren op 13 maart 1996


Zeer geachte leden der Generale Synode,

Het is onze behoefte eerst kort te reageren op de artikelenreeks in de Saambinders van de weleerwaarde heer dominee Moerkerken de nrs. 32 tot 36 van het jaar 2000 over “de bezwaren tegen de kinderdoop”.

Dominee Moerkerken zegt in één van die artikelen bij het aanhoren van allerlei bezwaren tegen de kinderdoop:
“Moeten we steeds weer opnieuw het wiel uitvinden in de kerk?”

Hij zegt dat we ons verstand zouden moeten gebruiken en winst moeten doen met wat mannen als Calvijn hebben geschreven m.b.t. hun confrontatie met de wederdopers.

Wij zeggen: Ja, dat moeten we, doordat de God van Israël Zijn beloften en profetieën nu zo zichtbaar al meer en meer vervuld m.b.t. Zijn oogappel, Zijn Eigen uitverkoren volk nl. het volk Israël, dat volk Israël, waarvan Hij zegt: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde”, ja, we moeten inderdaad opnieuw “het  wiel uitvinden”.

Wij zeggen liever: “Terug naar de Schrift, sola Scriptura!”
Wij moeten met de Bijbel in onze hand, horen en zien wat de HEERE heden ten dage doet met Zijn eigen volk Israël en van daaruit de plaats van Israël en onze plaats, dat is de plaats van de al dan niet gelovige heidenen, herverstaan en beleven.

Dan kunnen we niet anders doen dan in diepe verwondering uitroepen:
 “Geloofd zij de God van Israël, Die door Zijn Zoon de Heere Jezus, niet alleen Israëls God, nu bedekt om der heidenen wil, maar ook onze God wil zijn!

Hem zij de heerlijkheid en de eer en de dankzegging van nu aan tot in alle eeuwigheid”.Onderstaand kunt u het complete document downloaden als .pdf bestand te downloaden