ปลาหางนกยูง

                  

                                                                

              

          

             ชื่อวิทยาศาสตร์ Poecilia reticulata Peters 1859

              ชื่อสามัญ  Guppy  อยู่ในวงศ์  Poeciliidae 

                 ปลาหางนกยูง เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว มีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซูเอลล่า

 หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บาโดส และในแถบลุ่มน้ำอเมซอน  ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่ง

น้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ    ปลาตัวผู้มีขนาด 3 -5 เซนติเมตร  ตัวเมียมี

ขนาด 5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม(Fancy guppies) ซึ่งเป็นปลาที่ได้

รับการคัดพันธุ์    และปรับปรุงพันธุ์มาจากพันธุ์พื้นเมือง ( Wild guppies)          ที่พบแพร่กระจายอยู่ใน

ธรรมชาติ   ลักษณะเด่นที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์   เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ    คือ ลักษณะสี และลวด

ลายบนลำตัว และลวดลายบนครีบหาง และรูปแบบของครีบหาง   ซึ่งในการเรียกสายพันธุ์ต่างๆ จะถูก

ตั้งชื่อตามลักษณะ ดังกล่าว 

 

         

 

           ลักษณะที่ดีของปลาหางนกยูง 
ลักษณะลำตัว -> มีขนาดใหญ่ หนาสมส่วน ไม่คดงอ
ลักษณะครีบ ->ครีบหางใหญ่ พริ้วหนา แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ขณะว่ายน้ำพริ้วไม่พับ
สีและลวดลาย -> ถูกต้องตามสายพันธุ์ สีคมเข้ม ชัดเจน
ความสมบูรณ์ของลำตัว -> ทรงตัวปกติ

การจำแนกเพศของปลาหางนกยูง 
ความแตกต่างลักษณะเพศของปลาหางนกยูง สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกได้หลาย

ประการ คือ


   - ขนาดของลำตัว  ปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วน ส่วนปลาเพศผู้จะตัว

เล็กเรียวยาว


   - ความยาวของครีบ  ปลาเพศผู้จะมีครีบหลังและครีบหางยาวกว่าปลาเพศเมียมาก   โดยเฉพาะ

ครีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว ส่วนปลาเพศเมียครีบหางจะสั้น
 

   - สี ปลาเพศผู้จะมีลำตัวและครีบที่มีสีสันเข้ม สด และมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ ส่วนปลาเพศเมีย

ลำตัวมักจะไม่มีสีสัน แต่อาจมีสีบ้างที่ครีบหาง


   - อวัยวะสืบพันธุ์  ปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆ   เรียกท่อส่งน้ำเชื้อ

(Gonopodium)  ซึ่งเจริญมาจากครีบก้นและไปอยู่ใต้ครีบท้อง ดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีครีบก้น  แต่

ปลาเพศเมียจะมีครีบก้นตามปกติ


   - จุดดำท้ายส่วนท้อง ปลาเพศเมียจะมีจุดหรือวงที่บริเวณท้ายของส่วนท้องซึ่งเป็นบริเวณที่มีผนัง

ค่อนข้างบาง ถ้าเป็นแม่ปลาที่มีไข่ค่อนข้างแก่จะสามารถสังเกตจุดสีดำ  ซึ่งเป็นลูกตาของลูกปลาใน

ไข่ปลาได้

 

 

อาหารที่ใช้เลี้ยง  ปลาหางนกยูงสามารถกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ (Omnivorous) ในการเลี้ยง

พ่อแม่พันธุ์จึงสามารถให้อาหารจำพวกสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ลูกน้ำ  ไรแดง (Moina)   ไรสีน้ำตาล

(Artemaia) หรือหนอนแดง(Chironomus) หรืออาจจะเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป ที่มีปริมาณโปรตีน

ไม่ต่ำกว่า 40% อาหารสด  ก่อนให้ทุกครั้งควรฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับอาหาร  โดยควรแช่อาหารใน

ด่างทับทิมเข้มข้น 500 - 1,000 ส่วนในล้านส่วน (0.5 - 1.0 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร )