GOVT.L.P.SCHOOL,PALLAVUR Kollengode Sub District Palakkad

tIcf¯nsâ ]me¡mSnsâ ]ÃÈ\bpsS ]Ãmhqcnsâ                               {]nbs¸« lmdq¬amkvÁÀ¡v  A`nhmZ\w
]ÃmhqÀ Kh.FÂ.]n.kvIqfnsâ sh_vsskÁnte¡v GhÀ¡pw kzmKXw


 
HAROON   A

Headmaster,GLPS,Pallavur
Ph:04922-234063(O),9496351382

    


          
       
 {]oss{]adn c£mIÀ¯y ]cnioe\w
 15.11.2011
]mT]pkvXIw  C³U³dv  2012
 

TBO Circular about Text book Online indent 2012-2013Second Terminal Examination : STD VIII - X - STD I - VII
                                                                           

Egg Price for Noon Meal

Namakkal Rate 
sImÃt¦mSv k-_vPnÃm imkv{Xtafbn FÂ.]n.hn`mKw
 H¶mw kvYm\w t\Snb \½psS Ip«nIÄ¡pw Ahsc
X¿mdm¡nb A²ym]nIamÀ¡pw A\ptamZ\w
 

]ÃmhqÀ Kh.FÂ.]n.kvIqfn\v kvIqÄ _Êv A\phZn¡m³
Xocpam\n¨ _lp.s\·md Fw.FÂ.F.{io.hn.sN´macm£³                                                               AhÀIÄ¡v A²ym]IÀ,hnZymÀ°nIÄ,c£nXm¡Ä F¶nhcpsS
 ......................
A`nhmZ\§Ä
......................... LSS/USS Examination 2011

tIcf kvIqÄItemÕhw 2011-..12
dPnkvt{Sj³
Kalolsavam Click sN¿pI

School Sastramela Website


TEACHERS'  PACKAGE
GO(P) No:199/2011/G.Edn.Dated.01/10/2011


Provisional List of Retrenched Teachers : Circular
- No.H2/35920/11/DPI dated 12.10.2011

]pXnb D¯chv hmbn¡pI
Implementation of Teachers' Package

-  ]ÃÈ\ kn.BÀ.kn bpsS H¶mwXcw
 Dev]¶w...BtcmKyt_m[h¡cWw

A£capÁw IznÊn ]me¡mSv PnÃbn bp.]n. hn`mKw H¶mw kvYm\wt\Snb ]ÃmhqÀ
 Kh.FÂ.]n.kvIqfnsâ
]qÀÆhn
ZymÀ°n\n F¨v.lkv\¡pw Iq«pImcn Znhy¡pw A\ptamZ\hpw
hnPbmiwkIfpw.......................
 
 

 


 
  
Mid Day Meal Scheme - Minimum wage of cook enhanced to Rs.150/- Order
  
 
 

GPF Credit Card 2010-11 Click Here

 
2011  Palakkad District
LSS Results           USS Results
TEXT  BOOKS

Std X (Malayalam Medium) 2011

Revised Text Books for Std IX

Revised ICT Text Book for Std VIII

SSLC Core Subjects    2,4,6,8 Text Books     2,4,6,8 Hand Books   ICT Hand Books

Forms

Noon Meal Programme

Noon Meal Contingent Charge Ready Reckoner

Form k2   NMP1

Revised Form TR 104 (PF Deduction)

VIDEO  LESSONS
                                                                                                                                                                
HARITHA VIDYALAYAM
Pallavur GLPS
anIhnsâ  IncoS¯n  Hcp  s]m³Xqh  IqSn.....

 
 

\hXn  DZvLmS\w 

{io sN´mac£³ Fw.FÂ.Fą
Sunu Azhakath,
Oct 17, 2011, 6:41 AM
ą
Sunu Azhakath,
Oct 17, 2011, 6:41 AM
ą
Sunu Azhakath,
Mar 28, 2012, 4:30 AM
Comments