Organisatie‎ > ‎

Gemeente en Kerkenraad

De (kerkelijke) gemeente, dat zijn wij allemaal, met elkaar, alle leden van de kerk. Wat willen wij? Waarom zijn wij lid van die kerk? Dat staat in de 
VISIE GEMEENTE ZIJN die door de Kerkenraad is geschreven.

Een kerk besturen (leiden) vraagt bijna dagelijkse aandacht. Maar van de leden van onze kerk kunnen we niet vragen om (bijna) dagelijks beschikbaar te zijn om beslissingen te nemen naar aanleiding van ontvangen brieven, telefoontjes, e-mails, en dergelijke. Daarom heeft de kerk een structuur:
 • Moderamen (= dagelijks bestuur); zij vergaderen vaak en zijn eigenlijk dagelijks beschikbaar voor belangrijke beslissingen
 • Kleine Kerkenraad; kleine groep mensen die regelmatig vergadert
 • Grote Kerkenraad; grote groep leden, die de vertegenwoordigers zijn van de hele gemeente, en enkele malen per jaar bij elkaar komt


BELEIDSPLAN


In een BELEIDSPLAN is opgeschreven wat er wordt gedaan en hoe dat gebeurt. En wat we als kerkelijke gemeente willen doen in de komende tijd. Beleid maken houdt in het maken van keuzes. Wat kunnen we met de beschikbare middelen: menskracht, financiën en gebouwen. Waar leggen we de nadruk op en welke prioriteiten worden gesteld.


PKN ZWIJNDRECHT
De PKN-kerken in Zwijndrecht werken al samen op meerdere terreinen. Vooral met de Hervormde Wijkgemeente Walburg (De Hoeksteen) hebben wij veel gezamenlijke activiteiten. Maar ook met de Hervormde Wijkgemeente Centrum (De Oude Kerk) worden activiteiten opgezet. En er wordt naar de toekomst gekeken, want we kunnen vast nog meer samen doen.

Wij zijn, als Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. En dat verband van protestantse kerken heeft regeltjes, uitgangspunten, procedures en afspraken vastgelegd. Als u die op een regenachtige dag deze 'Kerkorde' eens wilt doorspitten, klik dan hier.


Op regionaal en landelijk niveau zijn er ook 'Besturen'. Hoewel de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht in zekere mate autonoom is, is ze ook verantwoording verschuldigd aan een regionaal orgaan dat 'Classis' heet. 
De Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht maakt deel uit van de Protestantse classis Dordrecht. Deze classis bestaat uit Protestantse, Hervormde, Lutherse en Gereformeerde kerken van de burgerlijke gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Parijs, Ridderkerk en Zwijndrecht.

Alle Classes sturen hun vertegenwoordigers naar het landelijk bestuur: de Landelijke Synode, ook wel Generale Synode genoemd.


MODERAMEN

Het moderamen is in de protestantse kerk de leiding van een kerkelijke bestuursraad op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer, en – daarvan afgeleid – leiding of bestuur

In de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht is er dus een kleine groep mensen die zich bezig houdt met het dagelijks draaiend houden (beslissingen nemen) van de organisatie. 

Het moderamen bestaat uit:
 • Voorzitter
 • Scriba (secretaris)
 • Algemeen adjuntc (notulist)
 • Predikant
 • Diaken
 • Kerkrentmeester

KLEINE KERKENRAAD

Deze groep leden van onze kerk vergadert meerdere keren per jaar. De agenda van deze vergadering is door het Moderamen voorbereid. Besproken worden zaken die per brief of e-mail of op andere manier zijn binnen gekomen, alsook zaken die door het Moderamen zijn afgehandeld of waar het Moderamen een besluit over wil nemen.

De kleine kerkenraad bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Scriba (secretaris)
 • Algemeen adjunct (notulist)
 • Predikant
 • Afgevaardigde uit de Taakgroep Pastoraat
 • Afgevaardigde uit de Taakgroep Jeugd
 • Afgevaardigde uit de Taakgroep Eredienst
 • Afgevaardigde uit de Taakgroep Missionair Werk
 • Afgevaardigde uit de Taakgroep Vorming & Toerusting
 • Afgevaardigde uit het College van Diakenen
 • Afgevaardigde uit het College van Kerkrentmeesters

Plus een afgevaardigde van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote-Lindt

En een afgevaardigde van de Hervormde Gemeente Zwijndrecht Wijkgemeente De Hoeksteen

GROTE KERKENRAAD

Dit is de grootste groep mensen met een taak in de kerk:
 • Ouderlingen
 • Pastoraal werk(st)ers
 • Diakenen
 • Predikanten
 • Afgevaardigde van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht Groote-Lindt
 • Afgevaardigde van de Hervormde Kerk De Hoeksteen
Met elkaar nemen zij de belangrijke besluiten. 
Zij komen twee of drie keer per jaar bij elkaar.