Start‎ > ‎Pastoraat‎ > ‎

Pastoraat in uitvoering

De uitvoering van het Pastoraat vindt in onze gemeente plaats door:

PredikantenWijkteams

Zusterkring
HuiskringenBijzonder pastoraat

De predikanten hebben een belangrijke en eigen verantwoordelijkheid binnen het pastoraat in de gemeente. Zij bezoeken vele gemeenteleden en nemen deel aan c.q. onderhouden contact met alle andere geledingen binnen onze gemeente.
De contactgegevens van onze predikanten vindt u hier.
Alle gemeenteleden zijn verdeeld over vijf teams, met in elk team een predikant, één of meer ouderlingen en één of meer pastoraal medewerkers. In ieder geval bij de adressen waarbij daarom is gevraagd wordt door de ouderlingen en pastoraal medewerkers een persoonlijk huisbezoek gebracht. Gezien de bezetting is het niet mogelijk jaarlijks alle gemeenteleden te bezoeken.


De zusterkring bestaat uit ca. 40 medewerksters en zij bezoeken zieke en bejaarde gemeenteleden en ook enkele andere leden die bijzondere aandacht nodig hebben. Tevens schenkt zij aandacht aan, en is behulpzaam bij, bijzondere gebeurtenissen. Meestal wordt een attentie achtergelaten.
De volgende soort bezoeken worden afgelegd:
  • Bejaarden vanaf 75 jaar, zo mogelijk 2 x per jaar, w.o. verjaardag, Kerst en Pasen
  • Ziekenhuisopnamen
  • Jubilea: 25, 40, 50 en 60 jaar getrouwd
De inkomsten bestaan voornamelijk uit giften, die tijdens de bezoeken worden gegeven en incidenteel ontvangt de zusterkring een grote gift. De uitgaven bestaan uit kleine attenties, die tijdens de bezoeken worden achtergelaten en tevens de kosten van de jaarlijkse 75+ bijeenkomst en de kerstmiddag voor bejaarden in de Lichtkring.
Verdere informatie voor ouderen vindt u hier.


Huiskringen zijn kleine groepen gemeenteleden, waarbij rond de 10 à 12 deelnemers minimaal 2 of 3 keer per jaar informeel samenkomen bij iemand thuis. Op dit moment zijn er drie soorten huiskringen:
  • huiskringen die vooral wijkgeoriënteerd zijn
  • huiskringen die werken als gespreksgroepen die meestal maandelijks bijeenkomen.
  • huiskringen speciaal voor ouders van jonge kinderen
De huiskringen die meestal maandelijks bijeenkomen organiseren alles zelf. Alle overige huiskringen worden aangestuurd door de huiskringcoördinator in onze gemeente.

Zie voor verdere informatie de Huiskringpagina.


Bijzonder Pastoraat is een vorm van pastoraat voor situaties waarbij sprake is van een specifieke
problematiek. Deze vorm van pastoraat voorziet in individuele en vertrouwelijke hulpverlening bij relatie- c.q. familieproblemen, rouwverwerking en financiële zorgen en daarnaast ook moeilijke situaties ontstaan door geestelijke problemen, psychische aandoeningen en verslaving. 
De uitvoering van het bijzonder pastoraat is in handen van speciaal daarvoor gekwalificeerde hulpverleners. 

Zie voor verdere informatie de Hulpverleningpagina.