Start‎ > ‎Pastoraat‎ > ‎

Pastoraat - Organisatie


Doelstelling van de Taakgroep Pastoraat is: "Het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente". Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:
 • Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar, enz.; 
 • Pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of pastoraal medewerker; 
 • Gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een predikant.

Uitgangspunten

De Taakgroep Pastoraat richt zich, in antwoord op Gods opdracht in Johannes 21 vers 17: 'Weidt mijn schapen', op het bevorderen van onderling pastoraat, gemeenteopbouwwerk en bijzonder pastoraat. Dit vertaalt zich naar zowel een herderlijke als onderlinge zorg voor allen, naast en vanuit een individuele groei in relatie met onze Heer. Want zo wil onze kerkelijke gemeente een plaats zijn voor een geloofsbeleving waarbij Gods nabijheid en de werking van de Heilige Geest daadwerkelijk worden ervaren en vrucht dragen.

In nauwe samenwerking met andere taakgroepen spant zij zich daarom in voor:
 • taak- en vraaggericht pastoraat, waardoor ambtsdragers en pastoraal medewerkers kunnen doen waar hun hart en hun gave ligt en kunnen inspelen op specifieke behoeften. 
 • intensivering basispastoraat, in de vorm van meer, en meer actieve, huiskringen met een centrale coördinatie.
 • bijzonder pastoraat, met meer focus op bijzondere situaties en persoonlijke omstandigheden die vragen om (tijdelijk) intensieve pastorale aandacht. 
 • onderwijs, voor zowel individuele geloofsontwikkeling als gemeenteopbouw.

Alle activiteiten worden mede vormgegeven door het hierbij betrekken van gemeenteleden met de benodigde expertise en/of ervaring die zich willen en kunnen inzetten en door gebruik te maken van gekwalificeerde externe personen en organisaties.


INDELING IN GROEPEN
Als u lid bent van onze kerk, dan bepaalt de oudste in een gezin (*) aan welke GROEP u bent toegewezen. (**)
Bij elke pastorale groep hoort een groepscoördinator, één of meer ouderlingen en één of meer pastoraal medewerkers.

We hebben 5 groepen:
- Groep Jeugd
- Groep A = leeftijd 31 t/m 45 jaar
- Groep B = leeftijd  46 t/m 65 jaar
- Groep C = leeftijd 66 t/m 80 jaar
- Groep D = leeftijd 81 jaar en ouder

*)
Voorbeeld 1: een gezin bestaat uit vader (28 jaar), moeder (27 jaar) en dochter (3 jaar), dan behoort het gezin bij de groep Jeugd.

Voorbeeld 2: een gezin bestaat uit vader (29 jaar), moeder (31 jaar) en dochter (6 jaar), dan hoort het gezin bij groep A, maar de dochter krijgt ook aandacht uit de groep Jeugd.

(**)
De indeling van de groepen op basis van de leeftijd gebeurt één keer per jaar, op 1 september.

Organisatie

Leden van de Taakgroep Pastoraat zijn:
 • Ouderlingen 
 • Pastoraal medewerkers 
 • Zusterkring *) 
 • Predikanten 
*) Bij vergaderingen van de Taakgroep Pastoraat laat de zusterkring zich vertegenwoordigen; zij vergaderen als zusterkring ook afzonderlijk.

De Taakgroep Pastoraat houdt zich bezig met en neemt besluiten over alle pastorale activiteiten in onze gemeente. 

Contactpersoon / scriba: Piet Hoogvliet, Gravenhof 7, Zwijndrecht (pastoraat@gkzwijndrecht.nl)


Moderamen Pastoraat

Het moderamen (dagelijks bestuur) van het Pastoraat houdt zicht bezig met de aansturing en voorbereidingen t.b.v. de vergaderingen en plannen voor de Taakgroep Pastoraat en vergadert in de volgende samenstelling:
 • Voorzitter
 • Scriba
 • 5 wijkcoördinatoren
 • een predikant
Het moderamen Pastoraat vaardigt 2 leden af naar de Kleine Kerkenraad: de voorzitter en een predikant.


Coördinatoren
Jeugd                         kijk bij Jeugd
Peter van Leeuwen    team A = leeftijd 31 t/m 45 jaar
Anke Brouwer             team B = leeftijd  46 t/m 65 jaar
Wim Klerk                   team C = leeftijd 66 t/m 80 jaar
Maaike van der Mast  team D = leeftijd 81 jaar en ouder