Diaconie‎ > ‎

ANBI voor de diaconie

De ANBI-gegevens voor onze diaconie zijn als volgt:

1. Naam van de gemeente, diaconie of classis (NB: de kerkordelijk juiste naam!).
  • Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht

2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) = fiscaal nummer.
  • 824125447

3. Contactgegevens.
  • de contactgegevens van de diaconie kunt u HIER vinden

4. Bestuurssamenstelling.
  • de bestuurssamenstelling van de diaconie kunt u HIER vinden

5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) met verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk.


6. Het beloningsbeleid
 • Beloning van predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers volgt de arbeidsvoorwaarden van de PKN; deze regeling kan worden gevonden op: arbeidsvoorwaarden

7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting).
  • De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in een plaatselijke kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen.
   De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. In het verleden richtte ze armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. Het college van diakenen is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie.

8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands).


9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2016 zal dit de cijfers over het boekjaar 2014 betreffen. Dus géén balans.


10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop.
 • De begroting van de Taakgroep Diaconie vindt u hieronder
Klik HIER om de website van de Belastingdienst te bezoeken.
Ċ
GK Zwijndrecht,
2 jan. 2017 04:52
Ċ
GK Zwijndrecht,
19 feb. 2018 06:19