Diaconie

De letterlijke betekenis van Diaconie (mag ook worden geschreven als Diakonie) is: het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. 

Artikel 11 van de kerkorde geeft de volgende taken aan:
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer (Heilig Avondmaal);
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven (collecteren);
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande (bijvoorbeeld de WMO);
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Voorts hebben de diakenen een bestuurlijke taak in de Kerkenraad. 

Wilt u hulp ontvangen of juist geven?

Wij hebben een kort overzicht gemaakt met veel voorkomende hulpvragen.
Hierop vindt u instanties die u kunt benaderen. Of misschien wilt u zelf wel hulp geven.Enkele
instellingen en projecten worden door onze Diaconie ondersteund en hier hebben wij een bijzondere band mee:
 • Vluchtelingenwerk
 • Aandachtscentrum in Dordrecht (link)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (link)
 • Hulp in Praktijk (HiP, link)
 • Graag gedaan (link)
 • Voedselbank (link)
 • Hospice de Cirkel (link)
 • Het Vakantiebureau (link)
 • Stichting De Hoop (link)

Avondmaal thuis

Ouderen en langdurig en/of ernstig zieken, in het bezit van kerkradio kunnen het Heilig Avondmaal thuis of elders vieren. Ook is er een mogelij­heid om in de Lichtkring het Heilig Avondmaal mee te vieren (woensdagavond na de viering in de kerk). Wanneer dit wordt gewenst, kan men dit bij de predikant, een ouderling, een diaken of het kerkelijk bureau aanvragen.


Vakantiebureau

Het verzorgen / regelen van vakanties voor ouderen en mensen die extra aandacht en zorg nodig hebben, en hun partner / mantelzorger. Dit is ook een diakonale taak. Lees meer...
Samenstelling Diaconie

Voorzitter: dhr. J.J. (Hans) de Waal, telefoon 078-6120568

Secretaris (Scriba) dhr. H. (Bert) Borsje, telefoon 078-6124058

E-mail diaconie@gkzwijndrecht.nl