Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

UNIVERSITETI I TIRANËS                                             TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

TIRANA UNIVERSITY                                                      TRAKYAUNIVERSITY

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA                             EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES                         FACULTY OF LITERATURE                              

 

 

 

KONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARE

ULUALARARASI I. BALKAN SEMPOZYUMU

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE

 

 

DIALOGU MIDIS GJUHËVE, KULTURAVE DHE QYTETËRIMEVE BALLKANIKE

DİL, KÜLTÜR VE MEDENİYET ARASINDAKİ DİYALOG

DIALOGUE ACROSS BALCANIC LANGUAGES, CULTURES AND CIVILIZATIONS

 

Tiranë, 8-10 prill 2010

Tirana, April 8-10, 2010

 

 

 

 

 

PROGRAMI – PROGRAM

 

E ENJTE, 8 PRILL 2010 – THURSDAY, APRIL 8th, 2010

 

09:00-10:00

Regjistrimi i pjesëmarrësve – Registration of the conference participants

 

Seanca plenare - Plenary Session

                                             (Akademia e Shkencave, salla Aleks Buda)

10:00-12: 00

Ceremonia e hapjes - Opening Ceremony

                     Përshëndetje nga Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Dhori Kule

                     Address by the Rector of Tirana University, Prof. Dr. Dhori Kule

                     Përshëndetje nga Drejtori i Studimeve Ballkanike të Universitetit të Trakias Doc.

                     Dr. Ahmet Günşen

                      Address by the Director of Balkan Studies, Trakya University, Doc.Dr. Ahmet  

                      Günşen

                      Përshëndetje nga Dekania e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof. Dr. Klodeta Dibra

                      Address by the Dean of the Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Klodeta Dibra

Key-note speakers:

Prof. Dr. Avni Xhelili   (Tirana University)

                       Dialogu ndërkulturor  në kontekstin e sotëm të proceseve globalizuese

                       Cross-cultural Dialogue in the Current Context of the Globalization Processes

Prof. Dr. Hikmet Oksuz (University of Trakya)

                        Politika e Turqisë në Ballkan pas Luftës së Ftohtë

                        The Policy of Turkey in the Balkans after Cold War

Dr. Aristotel Spiro (Tirana University)

                        Semalektet e Epirit dhe roli i gjuhëve fqinje në formësimin e fjalorit të tyre.

                        The Epirus Semalects and the Role of Neighbouring Languages in Shaping their Vocabulary.

Doc. Dr. Kemalettin Kuzucu (University of Trakya)

                        Shqipëria dhe shqiptarët në raportet e zyrtarëve osmanë.

                        Albania and the Albanians in the Reports of the Ottoman Officials

 

12:00-13:30  Kohë e lirë- Break

 

                                                                    SEKSIONI 1

 

I. OTURUM (Yunus Emre Salonu)

 

Başkan: Prof. Dr. Recep DUYMAZ,  Alban FOÇİ

 

13:30-13:45. Doç.Dr.Ahmet Günşen

Dil Etkileşimi Açısından Türk-Arnavut Dil İlişkilerine Bir Bakış

Një vështrim mbi marrëdhëniet gjuhësore Turko-Shqiptare nga pikëpamja e ndikimit ndërgjuhësor

 

13:45-14:00. Prof. Dr. Zeqir İbrahim KADRİU ve Yrd. Doç. Dr. Xhemaluddin İDRİZİ,

                      İslam Kültürü ve Makedonya’daki Arnavutlara Etkisi

         Kultura islame dhe ndikimi i saj tek shqiptarët e Maqedonisë

 

14:00-14:15.  Ma. Xhemile Abdiu

                      Sentetizm ve anlatım gücü

          Sintetizmi dhe aftësia shprehëse

 

14:15-14:30. Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAKTAR

          16. yüzyıl Rumeli Türkçesi Üzerine

          Mbi turqishten e Rumelisë së shekullit XVI

 

14:30-14:45. Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çağlayan

                    16. yy. daki  Taşlıcalı Yahya divanında oyunlar ve  araçlar

         Lojrat dhe mjetet e lojrave në shek. 16  sipas Divanit të Tashllaxhallë Jahja

 

14: 45-15:00.  Diskutime

15:00-15:15.   Pushim

 

 

 

II. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN, Adriatik DERJAJ

 

15:15-15:30.  Doç. Dr. Taha Niyazi KARACA

İttihat ve Terakki Partisi Yayın Organı Meşveret Gazetesine Göre Arnavutluk ve Arnavutlar

Shqipëria dhe shqiptarët sipas gazetës “Mesveret”, botim i partisë Bashkim dhe Përparim

 

15:30-15:45. Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDAL

                      1934 Bulgar Basınında Balkan Antantı

          Marrëveshja ballkanike në shtypin bullgar të vitit 1934

 

15:45-16:00. Öğr. Gör. Alban FOÇİ

          İki Kültür Arasında Bir Köprü: Şemseddin Sami

                      Sami Frashëri – urë lidhëse midis dy kulturave

 

16:00-16:1 . Yrd. Doç. Dr. Zekai METE

         XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Arnavutluk Bölgesinde Osmanlı Kaleleri

         Kështjellat turke në Shqipëri në çerekun e parë të shekullit të XVI

 

16:15-16:30. Dr. Ali  Özgün ÖZTÜRK

                      Türkiye Türkçesindeki (I)Mse eki hakkında

                      Mbi prapashtesën “-(I)MSE-” në turqishten e Turqisë.

 

16:30-16:45. Öğr. Gör. Tanasis KUNGULOS

                     Çağdaş Yunan Düzyazısında Batı Trakya’daki Müslüman Azınlık

         Pakica  muslimane e Trakias Perëndimore në prozën moderne greke

 

16: 45-17:00.  Öğr. Gör. Tülay CANITEZ

Tarihsel Süreçte Tunca ve Meriç Nehirlerinin Edirne Kenti Mimari ve Kültürel Gelişimine Etkileri

 Ndikimet e lumenjve Tunxha dhe Meriç në zhvillimin e arkitekturës dhe të kulturës  

  së qytetit të Edirnesë

17:00- 17:15 / Tartışma

 

 

9 NİSAN 2010 CUMA

 

III. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ,  Urtis Harri

 

10:00-10:15.  Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN

                       Balkanlarda İskitler

                       Skithët në Ballkan

 

10:15-10:30. Yrd. Doç. Dr. Ömer Soner HUNKAN

 Kaşgarlı Mahmud’un XI. Yüzyıl Dünya Haritasında Batı Türkleri: Peçenekler ve Kıpçaklar

 Turqit e perëndimit në hartën botërore të Kashgarlli Mahmudit në shekullit XI – Peçenekët dhe Kepçakët

 

10:30-10:45. Doç Dr. İbrahim SEZGİN

          Osmanlı Döneminde Delvine Vakıfları

          Vakëfet e Delvinës në periudhën osmane

 

10:45-11:00. Doç. dr.Lindita LATİFİ (Xhanari)

                      Ballkanlardaki Türkçeden alımların semantik ve stilistik gelişmeler

          Mbi zhvillimet semantiko-stilistikore të huazimeve turke në  gjuhët e Ballkanit

 

11:00-11:15. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DOĞAN

          Balkan Savaşı’nda Bir Sağlık Müessesesi: Edirne Hilâl-i Ahmer Hastanesi

          Spitali Hilal-i Ahmer në Edirne - një institucion shëndetësor në Luftën Ballkanike

 

11:15-11:30.  Yrd. Doç. Dr. Süheyla YENİDÜNYA

           Halet Efendi’nin Tepedelenli Ali Paşa İsyanındaki Rolü

           Roli i Halet Efendiut në kryengritjen e Ali pashë Tepelenës

 

11:30-11:45. Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY

 Osmanlı İmparatorluğunun En Uzun Yüzyılının Sonu ve En Kısa Yüzyılının  Başlarında  Balkanlarda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin Rum Olmayan Ortodoksları Rumlaştırma Teşebbüsleri

Tendencat e Patriarkanës Ortodokse për rumelizimin e popullsisë jomuslimane, në fund të shekullit më të gjatë dhe në fillinin e shekullit më të shkurtër të Perandorisë Osmane

11:45-12:00   Tartışma

12:00-13:30   Öğle Arası

 

IV. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Şazuman SAZAK,  Xhemile ABDİU

 

13: 30-13:45.  Prof. Dr. Şazuman SAZAK

                       Anadolu ve Balkanlarda Nüfus ve İskan Politikası Tarihi

                       Historia e politikave të popullimit e të strehimit në Ballkan dhe në Anadoll

 

13:45-14:00. Yrd. Doç. Dr. H. Candan ZÜLFİKAR

II. Bayezıd Külliyesi Bahçesi’nde Bitki Türlerinin Belirlenmesi, ve Peyzaj Tasarım Projesi Önerisi

 Përcaktimi i llojeve të bimëve në oborrin e Kullizes së Bejazitit II dhe propozime  për një projekt pejsazhi

 

14:00-14:15.  Ma. Adriatik DERJAJ

                       Arnvutçadaki Türkçe alıntıların tipolojisi üzerine

           Për një tipologji të turqizmave në shqipe

 

14:15-14:30.  Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BÜKTEL

           İmrahor (Arnavut) İlyas Bey ve İstanbul’daki Kilise Camisi (Studios)

           Iljas bey Mirahori dhe Xhami-Kisha e tij në Stamboll

 

14:30-14:45. Yrd. Doç. Dr. Sema SANDALCI

          Trakya Herası: Gök ve Toprak İnancının Kültür ve Medeniyetle Tarihsel İlişkisi

          Hera e Trakias: marrëdhënia historike e besimit ndaj qiellit dhe tokës në kulturë dhe qytetërim

 

14: 45-15:00.  Arş. Gör. Tuğçe ERDAL

Karagöz Oyunlarında Arnavut Tipi

Tipi i shqiptarit në pjesën teatrale të Karagjozit

 

15:00-15:15    Tartışma

15:15-15:30    Ara

 

 

V. OTURUM

Başkan: Prof. Dr. Zeqir İbrahim KADRİU – Yrd. Doç. Dr. Mustafa BALCI

 

15:30-15:45. Prof. Dr. Recep DUYMAZ

          Türk Edebiyatı Tarihinde Edebiyat Nazariyesi / Kuramı Oluşturma Çalışmaları

                      Punimet për krijimin e teorisë letrare në historinë e letërsisë turke

 

15:45-16:00. Doç. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR

         Türkçe Verintiler Sözlüğünde Balkanlar

         Ballkani në fjalorin e huazimeve turke

 

16:00-16:15. Yrd. Doç. Dr. Selma SOL

         Gostivar Türklerinde Mani Söyleme Geleneği

         Tradita e poezisë popullore anonime tek turqit e Gostivarit

 

16:15-16:30. Yrd. Doç. Dr. Mustafa BALCI

          Şemsettin Sami’nin Tiran’da Bulunan Basılmamış Eserleri

          Veprat e pabotuara  të Sami Frashërit të gjetura në Tiranë

 

16:30-16:45.  Ma. Spartak Kadiu

                      Aziz Nesin’in hikayelerinde kelime yapısı

          Fjalëformimi në gjuhën e universit të Azis Nesinit

 

16: 45-17:00 . Yrd. Doç. Dr. İsa MEMİŞİ

Arnavutça Osmanlıca Yazılardaki Arap Alfabesinin Adaptasyonuna Bir Bakış

Një vështrim mbi përshtatjen e alfabetit arab në shkrimet shqipe osmane

 

17:00-17:15  Ara

 

VI. OTURUM

Başkan: Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN  Spartak KADİU

 

17:15-17:30.  Doç. Dr. A. Baran DURAL ve Arş. Gör. Emre AKÇAGÜNDÜZ

                       Kemalist Dönemde Türk-Bulgar İlişkileri

                       Marrëdhëniet turko-bullgare në periudhën qemaliste

 

17:30-17:45.  Doç. Dr. Muhammet ARUÇİ

21. Yüzyılın Kültürel Meydan Okumaları Karşısında Arnavut Toplumu ve Din Olgusu

Shoqëria shqiptare dhe identiteti fetar përballë sfidave kulturore në shek. XX

 

17:45-18:00.  Yrd. Doç. Dr. Oktay SAYDAM

Avrupa’da Balkanlar ve Arnavut(luk) İmgesinin Düşünsel ve Yazınsal Kökenleri ve Yazınsal Kurgu-Düşünsel Gerçeklik Etkileşimi -Alman Düşünür Johann Gottfried von Herder (1744-1803) ve Yazar Karl Friedrich May’ın  (1842-1912) Yapıtları Örneğinde

 Zanafillat e traditës shkrimore dhe pikëpamjet mbi simbolin shqiptar e ballkanik në Europë dhe ndikimi i realitetit imagjinar në shembujt e veprave të  mendimtarit gjerman Johann Gottfried von Herder (1744-1803) dhe shkrimtarit Karl Fiedrich May (1842-1912)

 

18:15-18:30.   Arş. Gör.Urtis HARRİ

                        Türkçe’den Arnavutça’ya giren atasözler ve onların işlevleri

                        Fjalët e urta turke në gjuhën shqipe dhe funksionimi i tyre

 

18:30-18:45    Tartışma

20:00-22.00     Koktejl – Cocktail Party 

 

E SHTUNË, 10 PRILL 2009 – SATURDAY, APRIL 10th, 2009

 

09.00 - 17:00: Program kulturor - Entertainment Program


SEKSIONI 2               (Faculty of Foreign Languages)

 

Seanca I - Session I

 

Drejtues/Chair: Avni Xhelili  (Tirana University)

 

13: 30-13:45  Korab Hoxha  (Tirana University)

                      Ligjërimi poetik i Vasil Pasternakut dhe përcjellja e tij në gjuhën shqipe.

                      The poetic speech of Boris Pasternak and his translation into the Albanian  language

 

13:45-14:00  Viktor Ristani (Tirana University)
                  
Analiza ligjërimore dhe roli i përftesave të ndryshme përkthimore e stilistike gjatë vlerësimit të përkthimeve nga gjuha angleze në 

                   atë shqipe

          Discourse Analysis and the Role of Various Translation and Stylistic Devices in Assessing Translations from English into Albanian

 

14:00-14:15  Mirela Kumbaro (Tirana University)

                     A përkthehet e papërkthyeshmja? – Një sfidë për dialogun kulturor.

                      Can the untranslatable be translated? – Challenging cultural dialogue.

 

14:15-14:30  Rudina Xhillari, Daniela Tamo  (Tirana University)

                      Përkthimi dhe ripërkthimi i Biblës në shqip.

                      Translation and re-translations of Bible in Albanian.

 

14:30-14:45  Alba Frashëri (Tirana University)

                      Përkthimi dhe plurilinguizmi / Përkthimi dhe kultura.

                      Translation and plurilingualism / Translation and culture

 

14: 45-15:00  Diskutime – Discussions

 

15:00-15:15   Kohë e lirë - Break 

 

Seanca II - Session II

Drejtues / Chair: Viktor Ristani (Tirana University)

 

15:15-15:30  Esmeralda Kromidha (Tirana University)

                     Përfshirja e edukimit ndërkulturor në programet dhe në mësimdhënien e gjuhës së huaj.

                     Imbedding Intercultural Education in our FL Programs and Teaching

 

15:30-15:45  Mustafa Ibrahimi (University of South Eastern Europe in Tetova, Macedonia)

                     Albanian and Macedonian Learning in University, as a model for teaching languages to each other in multiethnic states

 

15:45-16:00  Raul Lilo (Tirana University)

                     Aspekte gjuhësore-kulturore të osmozës së sotme

                     Linguistic and Cultural Aspects of Modern Osmosis

 

16:00-16:15  Elida Tabaku (Tirana University)

                      Përmbledhja dhe perifrazimi si aftësi të rëndësishme për lexim, studim dhe kërkim.

                      Synopsis and Periphrasis as an Important Competence in Reading, Study and Research

 

16:15-16:30  Drita Rira (Tirana University)

                      Huazimet në terminologjinë politike: të pranohen apo të mënjanohen ?

                      Borrowings in the Terminology of Politics: Should they be Accepted or Rejected?

 

16:30-16:45   Migena Alimehmeti (Tirana University)

                      Mësimdhënia dygjuhëshe si një perspektivë e pashmangshme për një integrim sa  më të sukseshëm

                      Bilingual Instruction, an Inevitable Perspective towards the Ideally Successful  Integration

 

16: 45-17:00  Diskutime – Discussion

 

 

E PREMTE, 9 PRILL 2010 – FRIDAY, APRIL 9th, 2010

 

Seanca III - Session  III

 

Drejtues / Chair: Ludmilla Myrtaj (Tirana University)

 

10:00-10:15  Alma Pinari (Kallari) (Tirana University)

                     Semantika e kategorisë së taksisës dhe mjetet gjuhësore të shprehjes së saj në  gjuhën shqipe dhe ruse

                     Semantics of linguistic category of taxis, means of expression in Albanian and Russian

 

10:15-10:30  Jovan Ajdukovich (Belgrade)

                     About the Contactological Atlas of Inter-slavic Language Contact

 

10:45-11:00  L.Kaminskaja:  (Saint-Petërsburg Univesity)

                      Disa vërejtje mbi leksikun e shqipes në fjalorin e S.Pallasit (1787)

                     Remarks and Considerations about the Albanian Lexis S.Pallas’s Dictionary (1787)

 

11:00-11:15  Valentina Nestor (Tirana University)

                 Paralizma frazeologjike ndërmjet shqipes e maqedosnishtes

                       Phrasaelogical parallels between Albanian and Macedonian

 

11:15-11:30  Eda Shehu  (Tirana University)

                 Ndikimi i kontakteve ndërgjuhësore mbi formimin dhe zhvillimin e  leksikut të së drejtës    gjuhën shqipe

                     The Influence of the Inter-linguistic Contacts in the Evolution and Formation of the   Albanian Lexis Associated with Law

11:30-11:45  Armine Vahanyan (Yerevan State Linguistic University)

                     Russian in Armenia: Problems, Achievements and Perspectives

                     Gjuha ruse në Armeni: probleme, arritje dhe e ardhmja

 

11:45-12:00  Diskutime – Discussions

 

12:00-13:30   Kohë e lirë -  Break

 

 

Seanca IV - Session IV

 

Drejtues / Chair: Raul Lilo (Tirana University)

 

13: 30-13:45  Ludmilla Myrtaj (Tirana University)

                       Mentaliteti rus dhe ai shqiptar mbi gruan.

                       Russian and Albanian Mentality about Women

 

13:45-14:00    Hamit  Xhaferi (University of South East Europe in Tetova-, Macedonia)

           Trajtimi i problematikës së përkthimit në gjuhët ballkanike

                       Dealing with the translation problems within the Balkan languages

 

14:00-14:15  Esmeralda Subashi (Tirana University)

                      Arti dramatik i Tenesi Uiliamsit

                      Tennessee Williams’s Dramatic Art

 

14:15-14:30  Eva Bajaj

                      Topika e gjymtyrëve të fjalisë së gjuhës ruse në përqasje me shqipen letrare        

                      Topicality of the sentence members in Russian, as contrasted with their Literary   Albanian Counterparts

 

14:30-14:45   Kristina Ajazi (Tirana University)

                    Sfidat e përkthimit në epokën e globalizimit; globalizimi dhe ndikimi i tij në  përkthimologji, parë në qasjen e teksteve publicitare.

                   Challenges of Translation in the Globalization Era, Globalization and its Impact  in Translatology Seen in Comparison of Advertising Texts.

                  

14: 45-15:00  Migena Sejdini (Tirana University)

                      Fjalëformimi i foljeve në gjermanishte dhe shqipe

                      Word-formation of Verbs in German and Albanian

 

15:00-15:15  Diskutime – Discussions

 

15:15-15:30  Kohë e lirë - Break  

 

Seanca V - Session V

 

Drejtues / Chair Esmeralda Kromidha (Tirana University)

 

15:30-15:45  Irida Agolli (Tirana University)

                      Ndikimi i civilizimit në jetën sociale shqiptare

                      Impact of Civilization in the Albanian Social Life

 

15:45-16:00  Jolanda Paruca  (Tirana University)

                     Shumësia e kulturave dhe dialogu ndërkulturor në romanin “Kush flet kulla CN” të   Hedi Barani.

                  The multiplicity of cultures and the intercultural dialogue in the  novel “That is  how CN Tower speaks” by Hédi Bouraoui

 

16:00-16:15  Irena Ndreu (Tirana University)

                      Kultura në Shqipëri në periudhën e Mesjetës

                      Culture in Albania during the Middle Ages

 

16:15-16:30  Lorena Dedja, Silvana Vishkurti (Tirana University)

                      Dialogu ndërkulturor dhe identiteti kombëtar

                      Intercultural Dialogue and National Identity

 

16:30-16:45   Martin Mato (Tirana University)

                      Ndërveprimet kulturore gjermano-shqiptare

                      German-Albanian Cultural Encounters

 

16: 45-17:00  Irida Vorpsi (Tirana University)

                      Dialogu si alternativë e përplasjes së qytetërimeve.

                      Dialogue as an Alternative to the Clash of Civilizations

 

17:00-17:15   Diskutime – Discussions

 

 

Seanca VI - Session VI

 

Drejtues / Chair: Korab Hoxha (Tirana University)

 

17:15-17:30  Arben Skendaj (Tirana University)

                      Lëvizjet kuptimore të fjalëve, aspekti semantik dhe letrar i fjalëve.

                      The semantic interaction of words, semantic and literary aspects of the words.

 

17:30-17:45  Eldina Nasufi (Tirana University)

                      Tipare dhe perspektiva të frengjishtes së diplomacisë.

                      Some Features of the French Language of Diplomacy in the Process of Teaching

 

17:45-18:00  Viktor Bakillari (Tirana University)

                      Roli i lidhëzorëve në koherencën e dialogut

                     The Role of Connectives in Dialogue Coherence

 

18:00-18:15  Sonila Sadikaj (Tirana University)

                      Konceptet metaforike në somatizmat me fjalën "dorë" në gjuhën gjermane dhe shqipe.

                      Parallel Metaphorical Concepts in Somatisms with the Component "hand" in  German and Albanian

 

18:15-18:30  Diskutime – Discussions

 

18:30-20:00  Kohë e lirë - Break  

 

20:00-22.00  Koktejl – Cocktail Party 

 

 

E SHTUNË, 10 PRILL 2009 – SATURDAY, APRIL 10th, 2009

 

09.00 - 17:00: Program kulturor - Entertainment Program

 

 

SEKSIONI 3 (Faculty of Foreign Languages)

 

Seanca I - Session I

 

Drejtues / Chair: Aristotel Spiro (University of Tirana), Andreea Bratu (University of Craiova)

 

13: 30-13:45  Sofia Pasko (University of Tirana)

                      Huazimet greke në dialektin jugor dhe në të folmet jugore të shqipes.

                      The Greek Loanwords in the South Albanian dialects

 

13:45-14:00  Predrag Mutavdzic, Vojkan Stojičić (University of Belgrade)

                      Importance of Learning Modern Balkan Languages both in the European Union and in the Balkans.

                      Rëndësia e mësimit të gjuhëve ballkanike në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Ballkan.

 

14:00-14:15  Albert Riska (A. Xhuvani University of Elbasan)

                      Dy fjalë shqipe të sferës së besimit të krishterë në raporte historike e semantike: lëmoshë dhe mëshirë.

                      Two Albanian Words of Christian Denomination Regarded Historically and Semantically: lëmoshë and mëshirë.

 

14:15-14:30  Mirela Mitro (University of Tirana)

                      Rreth përdorimit të strukturës “kam+lidhore” në greqisht dhe në shqip

                      On the Use of the Structure ‘have + Subjunctive’ in Greek and Albanian

 

14:30-14:45  Sonila Piri Mitro (University of Tirana)

                     Aspekte kulturore në të mësuarit e gjuhës së huaj: rëndësia e materialit autentik dhe teknologjisë së re.

                     Aspects of Culture in Foreign Language Learning: the İmportance of Authentic Material and New Technology

 

14: 45-15:00 Diskutime – Discussions

 

15:00-15:15   Kohë e lirë - Free Time 

 

Seanca II - Session II

 

Drejtues / Chair: Mirela Mitro (University of Tirana), Vojkan Stojičić (University of Belgrade)

 

15:15-15:30  Violeta Gerjikova (University of Sofia)

                     How translatable is ancient poetry: modern Bulgarian translations of Sapho and Catullus.

                     Sa e përkthyeshme është poezia e lashtë: përkthimi i Safos dhe i Katulit në  bullgarishten e sotme.

 

15:30-15:45  Ivana Ciric (University of Belgrade)

                     Awakening of Forgotten Monuments in the Era of Digitalization.

                     Ringjallja e monumenteve të harruara në epokën e digjitalizimit.

 

15:45-16:00  Elvis Bramo (University of Tirana)

                     Disa tipare historike dhe gjuhësore të gjuhës së  arvanitasve.

                     On some Historical and Linguistic Features of the Albanian-Arvanitic Contacts.

 

16:00-16:15  Andreea Bratu (University of Craiova)

                     Shaping the Image of the Balkan Countries through Cultural Events: Case Study  «Europe XXL», Lille, 2009.

                     Formësimi i imazhit të vendeve ballkanike përmes veprimtarive kulturore: rasti i studimit «Europë XXL», Lille, 2009.

 

16:15-16:30  Albana Coni (University of Tirana)

                      Transmetimi i informacionit ndërkulturor përmes komunikimit jo-verbal si një element i rëndësishëm i stilit interpretues

                      Transmitting information through nonverbal communication as an important  element of interpretative style

 

16:30-16:45  Dorian Koçi (U.F.O. University of Tirana)

                      Njohja dhe perceptimi i Ballkanit në Britani nëpërmjet literaturës së udhëtimit.

                      Acquitance and perception of Balkans in Britani via English travel literature of  XIX-XX

 

 

16: 45 – 17:00 / Diskutime – Discussions

 

 

E PREMTE, 9 PRILL 2010 - 9 APRIL 2010 FRIDAY

 

Seanca III - Session  III

 

Drejtues / Chair: Violeta Gerjikova (University of Sofia), Sofia Pasko (University of Tirana)

 

10:00-10:15  Yoana Sirakova (University of Sofia)

                     Translation Shifts in the Transfer of Ovid’s “Metamorphoses” in Bulgarian Language, Literature and Culture.

                      Ndryshime përkthimore gjatë sjelljes së “Metamorfozave” të Ovidit në gjuhën, letërsinë dhe kulturën bullgare.

 

10:15-10:30  Edlira Jorgaqi (University of Tirana)

                      Paralele etnolinguistike tek shprehjet popullore në greqishte dhe shqipe.

                      Ethno Linguistic Parallels in Relation to the Popular Sayings in Albanian and Greek Languages.

 

10:30-10:45  Ivaylo Markov (PhD student, Bulgarian Academy of Science)

                     Fieldwork in multi-ethnic and multi-cultural environment on the Balkans. Socio-cultural and verbal characteristics and challenges.

                     Fusha studimi në mjedisin shumëkombësh dhe shumëkulturor të Ballkanit. Veçori  dhe sfida shoqërore-kulturore dhe fjalësore.

 

10:45-11:00 Stavraq  Trako (Tirana)

                    Zhvillimi harmonik i gjuhëve të lashta

                    The Harmonic Evolution of Ancient Languages.

 

11:00-11:15  Leonard Xhanani (University of Tirana)

                     Paskajorja latine në veprën e Salustit dhe përkthimi i saj në gjuhën shqipe.

                     The Latin Infinitive in the Work of Sallustius and its Translation in Albanian. .

 

11:15-11:30   Maklena Nika (University of Tirana)

                      Nikos Engonopulos - shkrimtari surrealist grek  dhe Elbasani

                      Nikos Engonopoulos - the Greek Surrealist Writer and Elbasan.

11:30-11:45  Elda Molla (Resuja) (University of Tirana)

                      Disa ndërtime sintaksore interesante të latinishtes dhe përkthimi i tyre në tekstin e Kuvendit të Arbënit.

                      Some Interesting Syntactic Structures of Latin Language and their Translation in the Text of Kuvendi i Arbënit

 

11:45-12:00   Diskutime – Discussions

 

12:00-13:30 / Kohë e lirë -  Free Time

 

 

Seanca IV - Session IV

 

Drejtues / Chair: Isida Metaj (University of Tirana), Yoana Sirakova (University of Sofia)

 

13: 30-13:45  Anka Radjenovic (University of Belgrade)

                      Teaching Translation - Problems and Solutions.

                       Mësimdhënia e përkthimit – Probleme dhe zgjidhje

 

13:45-14:00   Eneida Mataj (University of Tirana)

                       Larmia e aspektit foljor në gjuhën greke .

                       The Variety of Verb Aspect in Greek Language.

 

14:00-14:15  Anila Kananaj (University of Tirana)

                      Kontribut për format e pashtjelluara të gjuhës shqipe.

                      A Contribution on the Infinitive forms of Albanian.

 

14:15-14:30   Zsuzsa Angéla Láng (Hungary)

                      The Dark Recesses of the Human Soul - Symbolic Spaces of Rites of Passage in  Folklore in the Balkan.

                       Zgafellat e errëta të shpirtit njerëzor – Vise simbolike të riteve të vdekjes në folklorin ballkanik.

 

14:30-14:45  Viola Shaba (University of Tirana)

                      Emrat e përvecëm në idiomat e gjuhës angleze - Rasti i idiomave me emra  kombësish a vendesh te huaja 

                      English Idioms Containing Proper Nouns: the Case of Nationality Words

14: 45-15:00  Orges Selmani (University of Tirana)

                       Pozicioni i kulturës në teoritë e përkthimit.

                       The Place of Culture in Translation Theories.

 

15:00-15:15   Diskutime – Discussions

 

15:15-15:30   Kohë e lirë - Free Time 

 

Seanca V - Session V

 

Drejtues / Chair: Anka Radjenovic (University of Belgrade), Maklena Nika (University of Tirana)

 

15:30-15:45  Isida Metaj (University of Tirana)

                     Përdorimi i parafjalës “me” në greqisht dhe shqip.

                     Usage of preposition “me” (“with”) in Greek and Albanian.

 

15:45-16:00  Anila Bilero (University of Tirana)

                      Dimensioni ikumenik i Kazanzaqit, një bashkëbisedim i vazhdueshëm ndërmjet kulturave dhe qytetërimeve të ndryshme.

                      The Universal Dimensions of Nikos Kazantzakis, a Permanent Communication of  Various Cultures and Civilizations.

 

16:00-16:15  Doris Kyriazis (Aristotle University of Thessaloniki)

                      Pseudoturqizmat në gjuhët ballkanike.

                      The Pseudoturcisms in Balkan Languages.

 

16:15-16:30  Leonard Danglli (University of Tirana)

                      Sinonimia dhe faktorët jashtëgjuhësorë.

                      Synonymy and Extra-linguistic Factors

16:30-16:45   Jonila Godole (University of Tirana)

                      Ballkani në shtypin e përditshëm shqiptar

                      The Balkans in the Albanian Daily Press.

 

16: 45-17:00 Hatixhe Sejdini (University of Tirana)

                     Fjalitё pyetёse tёrёsore, alternative dhe fjalitё thirrmore nё funksionin e kundrinorit  nё anglishte e shqipe.

                     A contrastive study of complex sentences with interrogative and exclamative object clauses in English and Albanian language.

                    

                    

17:00-17:15 / Diskutime – Discussions

 

 

Seanca VI - Session VI

 

Drejtues / Chair: Eneida Mataj (University of Tirana), Albert Riska (A. Xhuvani University of Elbasan)

 

17:15-17:30  Rudina Vrioni (University of Tirana)

                      Diskutimi në grup – metodë bashkëkohore për përvetësimin e njohurive.

                      Group Discussion, a Contemporary Method in Acquiring Knowledge.

 

17:30-17:45  Vanina Bilimani (Polytechnic University of Tirana)

                      Ristrukturimi i kurrikulës së gjuhës së huaj në Universitetin Politeknik të Tiranës

                      Restructuring the Curricula of Foreign Languages in the Polytechnic University of  Tirana.

 

17:45-18:00  Griselda Abazaj, (University of Tirana)

                      Hëna që nuk lind kurrë tek Getsbi i Madh.

                      The Moon that Never Rises in the Great Gatsby

                      

 

18:00-18:15  Emirjona Vukaj (University of Tirana)

                      Sonetet nga Petrarka tek Shekspiri dhe përkthimi i soneteve të Shekspirit në shqip.

                      Sonnets, from Petrarch to Shakespeare, the Translation of the Shakespearean  Sonnets into Albanian.

 

18:15-18:30  Georgios Giakoumis (Greece)

                      Greqishtja e Vjetër:  Gjuhë që mbulon nevojat e sotme të terminologjisë dhe të  onomastikës së kulmit të shkencave dhe teknologjive.
                          
Ancient Greek: An ancient language that covers modern terminology needs in  sciences and technologies.

 

18:30 – 18:45  Diskutime – Discussions

18: 45– 20:00 Kohë e lirë - Free Time 

20:00 22.00  Koktejl – Cocktail Party 

 

                        E SHTUNË, 10 PRILL 2009 - 10 APRIL 2009 SATURDAY

 

09.00- 17:00   Program kulturor - Entertainment Program