หน้าแรก

                   
หลวงปู่สุข ธมฺมโชโต เป็นพระอริยสงฆ์ สุปฏิปันโน มีวัตรปฏิบัติที่งดงามสมเป็น “พระแท้” อย่างแท้งจริงสมควรค่าแก่การกราบไหว้บูชา ท่านเคร่งในพระธรรมวินัยถือการปฏิบัติ เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน เจริญรอยตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำหนดองค์ภาวนาทุกลมหายใจเข้า ออกท่านสำเร็จญาณสมาบัติขั้นสูงเรียกว่า “อภิญญา”
อภิญญา คือ ความรู้ชั้นสูงในพุทธศาสนา ซึ่งได้จากการปฏิบัติทางด้านวิปัสสนาธุระ มีอยู่ ๖ ประการด้วยกันคือ  ๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ ๒. ทิพยโสต หูทิพย์  ๓. เจโตปริยญาณ รู้จักกำหนด รู้ใจผู้อื่น   ๔. ปุพเพนิวาสานุสติ ระลึกชาติได้    ๕. ทิพจักขุ ตาทิพย์   ๖. อาสวักขยญาณ รู้จักทำอาสวะให้สิ้น


วิดีโอ YouTube

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ อย่างไร 

วิดีโอ YouTube


ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

         ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21

        หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21      ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น สามารถสรุปทักษะสำคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4Cซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ
 • 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

       แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออย่างไร และคุณลักษณะที่เด็กและเยาวชนพึงมีในโลกยุคใหม่คืออย่างไร คลิกเพื่ออ่านต่อและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

       นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องการฎิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวให้กว้างขวางขึ้น คือเซอร์เคน โรบินสัน นักการศึกษาระดับโลก โดยได้เน้นยำ้ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป  ชมแอนิเมชั่นด้านบน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms)โดย เซอร์เคน โรบินสัน 

 

  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
สื่อประวัติศาสตร์32

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • สพม.7เยือนพี่น้องสพม.32  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7(จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดนครนายก,จังหวัดสระแก้ว)โดยการนำของดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นายมานพ รวยลาภ นายสุรชาติ เครือศรี รอง ผอ.สพม.เขต 7ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเขตพื้นที่การศึกษาอีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ในภาคเช้าแลกเปลี่นเรียนรู้แชร์ประสบการณ์การดำเนินงานตามกรอบภาระงานในเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีท่าน กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และ รองโสธร ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ต้อนรับพี่น้องชาวนครสวรรค์เขต 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้การต้อนรับพี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยการนำของนายประสิทธิ์  คงเถื่อน  รองผอ.สพปนครสวรรค๋ เขต3   ณห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในเขตพื้นที่การศึกษาอีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีท่าน กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และ รองโสธร บุญเลิศ รองปติมา กาณจนากาศ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรไมตรีดาว์โหลดภาพ
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • อบรมปฎิบัติการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ตามแนวทางPISA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จัดโครงการอบรมปฎิบัติการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย  โดยท่านโสธร  บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานเปิด การอบรม นายสราวุธ ทรงประโคน ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์  ผู้เชียวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรให้การอบรม ระหว่าง 19-20 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 150 คน    ดาวน์โหลดรูปภาพ
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ @ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น   การประชุมการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร "การเขียนรายงาน BEIDQM "    ภารกิจสำเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   15-17  พฤษภาคม  2558 @ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • การประชุมพี่เลี้ยง BEIDQM                      ศึกษานิเทศก์ปิยวัฒน์ เพชรศรีและ ศึกษานิเทศก์อภิณญาณ บุญอุไร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยงในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกาบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร สำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่ิอปรับปรุงแก้้ไขเกณฑ์ ทำความเข้าใจเกณฑ์ การประเมิน การจัดทำรายงานและค่าคะแนน ของเครื่องมือ BEIDQM เพื่อให้พี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน  เมื่อวันที่ 27- 29 เมษายน 2558 ที่โดยมีพี่เลี้ยงทั้ง 4 ภูมิภาคเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                     นายโสธร  บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  พร้อมด้วยนางคัทลียา  วงศ์วัฒน์ และนางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ    
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • การประชุมปฎิบัติการโครงการสร้างคุณธรรม"ป้องกันการทุจริต" นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.32 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ ป้องกันการทุจริต”และและประกาศเขตสุจริตร้อยเปอร์เซ็น ครบทั้ง  66โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.32  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีวิทยากร ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรุง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ผอ.เขตสพม.32 ทำMOUในการป้องกันปราบปรามทุจริต เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายกมล  รอดคล้าย กับ สำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยนายกิตติ  บุญเชิด มีนายสรรเสริญ  พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นสักขีพยาน
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบ ระดับนานาชาติ (Essay test based on International Testing) นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เข้าประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (Essay test based on International Testing)ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • สพม.24กาฬสินธุ์ศึกษาดูงาน สพม.32 บุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 พี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธ์ุ โดยการนำของนายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พร้อมด้วย นายมรกต กลัดสอาด นายสิทธิชัย โภคทรัพย์ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24และบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลรวมทั้งการบริหารจัดการโครงการพิเศษ เช่นเขตสุจริตซึ่ง สพม.24 เป็นเขตคู่พัฒนา โดยมีนายโสธร บุญเลิศ  นางปติมากาญจนกาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และบุคลากรทุกท่านใน สพม.32 ให้การต้อนรับ
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • นักประชาสัมพันธ์.สพฐ.ติดอาวุธก้าวทันยุคทีวีดิจิตอล  นายประกอบ จันทร์ประโคน นัก ปชส.สพม.32 บุรีรัมย์ บอกว่า สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างสรรค์วิดีโอครั้งนี้เป็นคนแรกๆ เนื่องจากมีความตั้งใจอยากจะฝึกการผลิตคลิปวิดีโออยู่ก่อนแล้ว เพราะที่ผ่านมาส่วนมากจะเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์แค่เป็นภาพนิ่ง และตั้งใจว่าในอนาคตอยากจะเปิดช่องทีวีออนไลน์ผลิตเป็นรายการข่าวสั้น และทำเป็นสกู๊ปรายงานข่าวการศึกษาของหน่วยงาน นำเสนอผลงานครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เผยแพร่ทางยูทูป เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และส่งไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามช่องต่างๆ
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • สสวท.ร่วมมือกับ สพฐ.ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” สสวท.ได้พัฒนา“ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA”ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิทยาศาสตร์และข้อสอบการอ่านที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบได้แก่ 1)การทำข้อสอบแบบจัดชุดระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน 2)การทำข้อสอบแบบเลือกเองผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่องซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใดหลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้น ๆ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบหากคำตอบยังไม่ถูกต้องระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเองระบบออนไลน์ข้อสอบPISAสามารถใช้ได้ก ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ช่วงเวลา เดือนเมษายนทุกปี (วันเพ็ญเดือนห้า)ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยความคิดริเริ่มของท่านเจ้าคุณโอภาสธรรมญาณ จากวัดท่าประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเดินทางมาเพื่อปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีทางขึ้นสู่ตัวปราสาท ผู้ที่สนใจอยากขึ้นชมปราสาทต่างคนต่างขึ้นมาเองโดยไม่กำหนดเวลาประกอบกับจังหวัดสุรินทร์มีประเพณีขึ้นเขาสวายในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกๆ ปี ท่านเจ้าคุณโอภาสธรรมญาณเห็นว่าประเพณีขึ้นเขาเป็นสิ่งดี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญพบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคีและมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย จึงริเริ่มให ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
แสดงบทความ 1 - 13 จาก 257 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน

 • เรามาโรงเรียนทำไม เพื่อ “ความเป็นฅน” !“เรามาที่นี่เพื่ออะไร?”“เพื่อมีความสุข”“เรามีเพียงชีวิตเดียว..ดังนั้น..มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกัน..ตกลงม ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้100 อันดับยอดนิยม ประจำปี 2557 จากการสำรวจรวบรวม ของ Jane Hart : Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ จำนวน 1,038 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลกและตีพ ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ตัวช่วยคุณครูในการหาคำตอบ เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2552 มีการเปิดตัว Search engine แนวใหม่ ชื่อ Wolfram alpha เป็นเครื่องมือหาความจริง หาคำตอบ (Fact Engine)  ตอนนี้ยังไม่สน ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ตัวช่วยสร้าง Password คำถามที่คุณครูมักถาม ตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้ (Account) แล้วต้องกำหนด Password  ก็คือ จะตั้งอะไรดี  จะตั้งอย่างไรให้จำได้ และไม่โดน hack แต่ส ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • สร้างอีบุ๊คด้วย flipbooksoft ฟรี Flipbook ถือเป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต   ที่ให้บริการสร้างอีบุ๊คผ่านทางเว็บไซต์ www.flipbooksoft ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment ) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • “กวดวิชา” ทำให้เศรษฐกิจเติบโตหรือไม่? การกวดวิชาเป็นรายจ่ายมหาศาลของระบบเศรษฐกิจ แต่การกวดวิชาก็สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อาจจะมากถึง 5% เลยทีเดียว เพียงแต่แบบจำลองชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเง ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • หนังสือวันเด็กปี 56 "ต้นกล้าของความซื่อสัตย์" คุณธรรมหลักที่ชาติต้องการ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท "ในหลวง" เรื่อง "หน้าที่" ที่ทุกคนมีภาระต้องทำ ด้านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ให้คำขวัญ "รักษาว ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • สพฐ.เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ เล่ม ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังส ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • “การบ้าน” ทำให้เด็กฉลาดขึ้นหรือไม่? การบ้านเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการศึกษาในโรงเรียนมาเนิ่นนาน แต่เคยสงสัยกันไหมว่าการบ้านมีผลช่วยให้เด็กๆ ฉลาดขึ้นหรือไม่ มีวินัยมากขึ้นหรือไม ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • แปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว ด้วยโปรแกรม Dynamic Auto-Painter Dynamic Auto-Painter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพวาดได้ในพริบตาเดียว สามารถแต่งให้ดูดีมีเสน่ห์ได้ โดยการจำลองเทคนิคจากการวาดภาพของจิตรการเอกของโลก ด้วยรูปแบบลายเส้นที่มีมาให้เล ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Fotosizer โปรแกรม Fotosizer 1.33.0.509   สามารถย่อภาพทีละหลาย ๆ ภาพพร้อมกันอย่างรวดเร็วตามขนาดและความละเอียดที่เราต้องการ   Fotosizer โปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการรูปไม่ว่าจะเป็นการย่อรูป การปร ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ง่ายและฟรี แปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด ด้วยโปรแกรม FotoSketcher FotoSketcher เป็นโปรแกรมฟรี บนระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows ทั้ง  XP, Vista และ 7โดยสามารถแปลงภาพถ่ายดิจิตอลให้เป็นภาพวาดดินสอ ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำม ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ บริการฟรี! แก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs ทีมงานGotoKnow.org) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ฟรี ! สร้าง slideshow ฟรีและง่าย  กับการสร้าง  slideshow ซึ่งโชว์แผนที่แสดงแหล่งที่ตั้งของรูปภาพ สไตล์ “Indiana Jones” สามารถใส่เสียงเพลงประกอบ และแบ่งปันให้เพื่อนได้อย่างสะดวกในหลายช่องทาง     1 ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ฟรี ง่าย รวดเร็ว สร้างรูปใบหน้าการ์ตูน  http://faceyourmanga.com/  ฟรี ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างรูปใบหน้าการ์ตูน ไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะ ไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแต่รู้จ ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
 • ศูนย์รวมโปรแกรมฟรี http://www.downloaddd.com/  แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรม  ฟรีๆ มีรายละเอียดโปรแกรมเป็นภาษาไทย แบ่งหมวดหมู่โปรแกรม เช่น บราวเซอร์และปลั๊กอิน,โปรแกรมด้านความปลอดภัย ,วิดีโอ ออดิโอ ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
แสดงบทความ 1 - 17 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ)ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับปรับปรุง 2555 .ตามคำสั่งกระทรวงศ ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:33 โดย tanit mapitak
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
http://oa.kapook.com/king
นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม


http://www.airpano.ru/files/Shanghai-China/m-2?from=singlemessage&isappinstalled=0
http://virtual.mediaobec.com/
http://www.airpano.com/List-Aerial-Panoramas.php

 • ทีวีออนไลน์ทีวีออนไลน์
 •    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
   (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.32

   บุรีรัมย์พิทยาคม
   บัวหลวงพิทยาคม
   สวายจีกพิทยาคม
   กลันทาพิทยาคม
   ชุมแสงพิทยาคม
   พลัยพลาชัยพิทยาคม
  สูงเนินพิทยาคม
  ห้วยราชพิทยาคม
  ทะเมนชัยพิทยาคม
  ธารทองพิทยาคม
  เมืองแฝกพิทยาม
  จตุราษฏร์พิทยาคม
  ชำนิพิทยาคม
  นางรองพิทยาคม
  สิงหพิทยาคม
  ทุ่งแสงทองพิทยาคม
  พิมพ์รัฐประชาสรรค์
  เหลือพนาพิทยาคม
  แสลงโทนพิทยาคม
  บ้านบุวิทยาสรรค์
  กู่สวนแตงพิทยาคม
  นาโพธิ์พิทยาคม
  ตูมใหญ่พิทยาคม
  มัธยมพรสำราญ
  ละหานทรายวิทยา
  ตาจงพิทยาสรรค์
  ไทยเจริญวิทยา
  ปะคำพิทยาคม
  สามัคคีพิทยาคม
  สมเสม็ดวิทยา
  ร่อนทองพิทยาคม
  ดงพลองพิทยาคม  Comments