Scenariusze

SCENARIUSZE LEKCJI

Z TECHNIKI W KLASIE VI

WSPOMAGANE KOMPUTEREM

 

 

Wstęp
Temat 1:  Plan poziomy mieszkania
Temat 2:  Domowa instalacja elektryczna

Temat 3:  Obliczanie zużycia energii elektrycznej
Temat 4:  Sposoby użytkowania instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej

 

 

Wstęp

                           

Zgodnie z założeniami reformy oświatowej, w pracy nowoczesnego nauczyciela oraz w edukacji dzieci i młodzieży, na każdym etapie kształcenia, powinien być uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności, wiążących się z technologią informatyczną.

      W ramach integralnego nauczania techniki i informatyki, treści

tych przedmiotów mogą się wzajemnie przenikać i uzupełniać.

      W swoim materiale chciałyśmy przedstawić scenariusze zajęć z techniki w klasie VI, w czasie, których uczniowie doskonalą umiejętności rozwiązywania typowych problemów życia codziennego, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

 

Temat 1: Plan poziomy mieszkania.

 

 

Cele ogólne:

 

            1. Czytanie i wykonywanie prostych rysunków technicznych.

            2. Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu pracy przy  

              komputerze.

            3. Korzystanie z komputerowych programów użytkowych w 

               praktyce.

            4. Doskonalenie umiejętności obsługi edytora grafiki Paint.

            5. Wyrabianie dokładności, staranności i konsekwencji w działaniu.

            6. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

 

Cele szczegółowe:

 

            Uczeń potrafi:

-         rozróżniać symbole znajdujące się na planach poziomych mieszkań;

-         narysować rzut poziomy mieszkania w edytorze grafiki Paint;

-         posługiwać się narzędziami edytora grafiki;

-         korzystać ze schowka (opcje: kopiuj, wklej);

-         korzystać z opcji: edycja, widok, obraz;

-         zapisać i odczytać dokument z dysku;

-         wydrukować zawartość pliku.

 

Metody pracy: pogadanka, pokaz, ćwiczenia, praca z komputerem.

 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna przy komputerze

 

Środki dydaktyczne: plan poziomy piętra szkoły, plansza z symbolami planu

                                    według rysunku budowlanego, komputer i program Paint.

 

Czas jednostki metodycznej: 2x45 minut.

 

Szczegółowy plan lekcji

 

 

Lp.

Zakres i czas

realizacji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

1

Działania organizacyjne

5 minut

Sprawdzanie listy obecności.

Podanie tematu.

Przygotowują się do zajęć. Zapisują temat w zeszycie.

 

2

Wprowadzenie do lekcji -

10 minut

Rozpoczyna pogadanką na temat  budynków mieszkalnych.

Omawia ogólne konstrukcje małych domów mieszkalnych.

 

Dzielą się swoimi spostrzeże-niami. Dyskutują na temat różnic w konstrukcjach budynków mieszkalnych.

 

3

Wprowadzenie do nowych zagadnień

15 minut

Pokazuje uczniom plan poziomy szkoły. Omawia poszczególne elementy planu i

uproszczenia rysunkowe. Na podstawie planszy wyjaśnia znaczenie symboli graficznych stosowanych w rysunku budowlanym, a także symbole sprzętu stałego i ruchomego.

Rozdaje uczniom arkusze z planem poziomym mieszkania.

Omawia z uczniami rysunek zwracając uwagę na stosowane tam symbole.

 

Analizują plan poziomy piętra szkoły.

Zadają pytania dotyczące prezentowanego planu.

Omawiają rysunek planu poziomego mieszkania. Odpowiadają na pytania nauczyciela.

 

4

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

50 minut

Poleca włączyć komputery i wejść do programu Paint

Poleca w edytorze grafiki narysować plan  poziomy mieszkania.

Pyta uczniów jakie narzędzia programu i jakie opcje ułatwią wykonanie zadania. Uzupełnia odpowiedzi uczniów.

Pomaga uczniom w poprawnym wykonaniu ćwiczenia.

Poleca zapisać plik jako: Plan poziomy mieszkania na dyskietce w folderze Instalacje.

 

Uruchamiają komputery i program Paint.

Wykonują rysunek

w komputerze zgodnie z otrzymanym arkuszem.

Zapisują plik.

5

Podsumowanie pracy- wydruki, kontrola i ocena pracy uczniów,

zadanie pracy domowej

10 minut

Poleca zachować plik na dyskietce, następnie dokonać wydruku rysunku i wkleić go do zeszytu.

Poleca wyjść z programu Paint i wyłączyć komputery.

Ocenia rysunki.

Zadaje pracę domową:

Na wydruku planu ponumeruj poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu i zaplanuj ich przeznaczenie.

Zachowują rysunek w pliku o podanej nazwie, dokonują wydruku swoich prac, wklejają rysunki do zeszytu.

Zapisują w zeszycie polecenie pracy domowej.

 

                   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat 2: Domowa instalacja elektryczna.

 

Cele ogólne:

 

1.      Korzystanie w bezpieczny sposób z energii elektrycznej.

2.      Czytanie i rysowanie schematów elektrycznych.

3.      Posługiwanie  się komputerem w praktyce.

4.      Korzystanie  z komputerowych programów użytkowych.

5.      Wyrabianie dokładności, staranności i konsekwencji w działaniu.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń potrafi:

-         rozróżniać elementy domowej instalacji elektrycznej;

-         określić funkcje podstawowych elementów instalacji;

-         czytać plany domowej instalacji elektrycznej;

-         bezpiecznie korzystać z instalacji elektrycznej;

-         pracować w komputerze na dwóch plikach otwartych jednocześnie;

-         korzystać ze schowka w programie komputerowym Paint;

-         korzystać z opcji: kopiuj, wklej w edytorze grafiki Paint.

 

Metody pracy: dyskusja kierowana, elementy wykładu, pokaz, 

                          ćwiczenia praktyczne.

 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna przy komputerze.

 

Środki dydaktyczne: plansze: ,,Symbole i oznaczenia stosowane na

                                    schematach elektrycznych",

                                    "Instalacja elektryczna na planie poziomym

                                    mieszkania", model domowej instalacji

                                    elektrycznej, komputer i program Paint.

 

Czas jednostki metodycznej: 2 x 45 minut.

 

Szczegółowy plan lekcji

 

Lp.

Zakres i czas

realizacji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

1

Działania organizacyjne.

5 minut

Sprawdzanie listy obecności.

Podanie tematu.

Przygotowują się do zajęć. Zapisują

temat w zeszycie.

 

2

Wprowadzenie do lekcji -powtórzenie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji.

10 minut

 

Zadaje pytania dotyczące pojęcia instalacji w domu i roli jaką spełniają.

Odpowiadają na pytania nauczyciela. Dyskutują na temat znaczenia poszczególnych rodzajów instalacji.

 

3

Wprowadzenie do nowych zagadnień.

30 minut

Demonstruje model domowej instalacji elektrycznej. Omawia poszczególne elementy i ich funkcje. BHP .

Prezentuje instalację elektryczną na planie poziomym mieszkania.

Wyjaśnia znaczenie nowych symboli:

-         punkt świetlny ścienny

-         punkt świetlny sufitowy

-         wyłącznik

-         puszki

-         gniazda wtykowe

 

Analizują model.

Zadają pytania.

4

Utrwalenie wiadomości i umiejętności

35 minut

Poleca uruchomić komputery i wejść do programu Paint,

otworzyć z dyskietki plik: Plan poziomy mieszkania w folderze: Instalacje, zaznaczyć tę część planu, która przedstawia pokój i skopiować go do schowka, zamknąć plik.

 Otworzyć nowy plik i tam ze schowka wkleić rysunek. Zapisać nowy plik jako: Instalacja elektryczna w folderze: Instalacje na dyskietce.

Powiększyć plan pokoju dopasowując do strony.

Na planie pokoju narysować symbolami miejsca instalacji: gniazd, wyłączników, punktów świetlnych.

Pyta jakich narzędzi programu użyją do wykonania zadania.

Pomaga uczniom w poprawnym wykonaniu ćwiczenia.

 

Uruchamiają komputery i program. Kopiują z jednego do drugiego pliku rysunek, powiększają  go.

Odpowiadają na pytania nauczyciela. Nanoszą na plan pokoju za pomocą symboli instalację elektryczną. Zapisują

plik.

5

Podsumowanie pracy- wydruki, kontrola i ocena pracy uczniów,

zadanie pracy domowej

10 minut

Poleca zachować plik na dyskietce, następnie dokonać wydruk rysunku.

Poleca wyjść z programu Paint i wyłączyć komputery.

Ocenia rysunki.

Zadaje pracę domową:

Przez 3 dni spisuj stan licznika rejestrującego zużycie energii elektrycznej w twoim domu.

Zachowują rysunek w pliku o podanej nazwie, dokonują wydruk swoich prac, wklejają rysunki do zeszytu.

Zapisują w zeszycie polecenie pracy domowej.

 

 

 

 

     Instalacja gniazd, żarówek, łączników w  pokoju

 

  

 

 

Temat 3: Obliczanie zużycia energii elektrycznej.

 

 Cele ogólne:

 

1.      Oszczędne korzystanie z energii elektrycznej.

2.      Stosowanie zasad rachunku ekonomicznego w życiu codziennym.

3.      Posługiwanie  się komputerem w praktyce.

4.      Korzystanie  z komputerowych programów użytkowych.

5.      Doskonalenie umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego.

6.      Wyrabianie dokładności, staranności i konsekwencji w działaniu.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń potrafi:

-         wskazać sposoby oszczędzania energii elektrycznej;

-         obliczyć koszty zużycia energii elektrycznej w swoim domu;

-         zaprojektować arkusz kalkulacyjny ;

-         wprowadzić dane do komórki;

-         dobrać format komórki;

-         używać podstawowych funkcji arkusza do wykonywania obliczeń;

-         kopiować komórki;

-         formatować tabele;

-         zapisać i odczytać zaprojektowany arkusz;

-         wydrukować dokument;

 

 

Metody pracy: dyskusja kierowana, elementy wykładu, metoda problemowa, 

                          ćwiczenia praktyczne.

 

 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna przy komputerze.

 

 

Środki dydaktyczne: plansza: ,,Urządzenia elektryczne w gospodarstwie

                                    domowym", model domowej instalacji

                                    elektrycznej, komputer i drukarka.

 

 

Czas jednostki metodycznej: 2 x 45 minut.

Szczegółowy plan lekcji

 

Lp.

Zakres i czas

realizacji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

1

Działania organizacyjne.

5 minut

Sprawdza listę obecności.

 

Przygotowują się do zajęć.

 

2

Wprowadzenie do lekcji -sprawdzenie pracy domowej.

10 minut

 

Sprawdza zapisane w zeszytach odczyty licznika dokonane w ciągu trzech dni.

Zadaje pytania dotyczące zużytej energii w poszczególnych dniach.

Pokazują odrobioną pracę domową.

Uczniowie odpowiadają na pytania.

Dyskutują na temat ilości zużytej energii.

3

Stworzenie sytuacji problemowej i sformułowanie zagadnienia głównego.

20 minut

Demonstruje plansze: " Urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym".

Omawia moc zużywaną przez poszczególne urządzenia.

Wprowadza pojęcie: moc zainstalowana.

Poleca obliczyć moc zainstalowaną w swoim domu.

Pyta o koszty związane z wykorzystaniem  energii elektrycznej.

 

Analizują plansze.

Zadają pytania dotyczące mocy urządzeń elektrycznych.

Obliczają w zeszytach moc wszystkich urządzeń w swoim domu, korzystając z planszy.

Dyskutują na temat wydatków w gospodarstwie domowym.

 

4

Sformułowanie pomysłów rozwiązania

10 minut

Zadaje pytanie: -W jaki sposób można  obliczyć koszty zużycia energii elektrycznej w domu?

- Jakie dane potrzebne są do obliczenia  zużycia energii elektr.?

Podaje koszt jednej kilowatogodziny.

Omawia sposób przedstawienia danych w tabeli.

Poleca zapisać temat: Obliczanie zużycia energii elektrycznej.

 

 

Wskazują na możliwość wykorzystania odczytów licznika do wykonania obliczeń.

Odpowiadają na pytania.

Dyskutują na temat budowy tabeli.

Zapisują temat w zeszytach.

 

 

 

 

5

Sprawdzenie pomysłów rozwiązania na drodze praktycznej.

30 minut

Poleca uruchomić komputery i wejść do programu arkusz kalkulacyjny EXCEL i zaprojektować tabelę.

Poleca wprowadzić dane do tabeli.

Poleca wprowadzić formuły w odpowiednie komórki potrzebne do wykonania obliczeń.

Pomaga uczniom w poprawnym wykonaniu ćwiczenia .

Poleca sformatować tabelę i zapisać ją w pliku jako: Zużycie energii.

 

Uruchamiają komputery i program. Ustalają liczbę kolumn i wierszy.

Wprowadzają dane i formuły. Wypełniają tabelę.

Formatują tabelęi zapisują ją w pliku.

 

 

 

 

6

Podsumowanie nowych wiadomości.

10 minut

Poleca zachować plik na dyskietce, następnie dokonać wydruk tabeli.

Poleca wyjść z programu i wyłączyć komputery.

Omawia otrzymane wyniki.

Zadaje pytanie na temat sposobów oszczędzania energii elektrycznej.

Poleca zapisać wnioski w zeszycie.

Zachowują tabelę w pliku o podanej nazwie, dokonują wydruk swoich prac, wklejają do zeszytu.

Odpowiadają na pytania.

Zapisują wnioski w zeszycie.

7

Kontrola i ocena pracy uczniów.

5 minut

Sprawdza poprawność i ocenia wykonane  prace.

Poprawiają ewentualne błędy.

 

 

 

 

Koszt zużytej energii

 

 

 

 

koszt 1 kilowatogodziny:

 

 

początkowy  stan licznika:

 

 

 

 

 

 

Dzień

Stan licznika(kWh)

Zużycie energii (kWh)

Koszt (zł)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

Temat 4: Sposoby użytkowania instalacji 

                wodociągowo - kanalizacyjnej i gazowej.

 

 

 

Cele ogólne:

 

1.      Bezpieczne eksploatowanie instalacji domowych.

2.      Oszczędne korzystanie z wody i gazu.

3.      Czytanie rysunków technicznych.

4.      Korzystanie z użytkowych programów komputerowych.

5. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń potrafi:

 

-         określić funkcje instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej i gazowej

-         rozróżniać elementy obu instalacji;

-         wyjaśnić znaczenie symboli graficznych występujących na schematach;

-         wskazać sposoby oszczędzania wody i gazu;;

-         wymienić podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych;

-         zapisać i odczytać dokument;

-         wydrukować dokument;

 

 

Metody pracy: dyskusja kierowana, elementy wykładu,  ćwiczenia praktyczne.

 

 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna przy komputerze.

 

 

Środki dydaktyczne: plansza: ,, Istalacja wodociągowo-kanalizacyjna",

                                    " Instalacja gazowa", komputer, drukarka.

                               

 

 

Czas jednostki metodycznej: 45 minut.

 

 

 

Szczegółowy plan lekcji

 

Lp.

Zakres i czas

realizacji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

1

Działania organizacyjne.

5 minut

Sprawdza listę obecności.

Podaje temat lekcji.

Przygotowują się do zajęć. Zapisują temat

w zeszycie

 

2

Wprowadzenie do lekcji -5 minut

 

Zadaje pytania dotyczące instalacji domowych.

 

Uczniowie odpowiadają na pytania.

 

3

Wprowadzenie do nowych zagadnień-

15  minut

Demonstruje planszę "Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna".

Koryguje odpowiedzi uczniów.

 

 

Zadaje pytanie: "W jaki sposób

można  oszczędzać wodę?"

 

 

Prezentuje planszę"Instalacja gazowa".

 

Uzupełnia i koryguje odpowiedzi uczniów.

Poleca wymienić podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych.

Analizują plansze.

Wymieniają elementy instalacji. Omawiają funkcje poszczególnych

elementów.

Wskazują sposoby oszczędzania wody odwołując się do poprzedniego tematu.

Uczniowie analizują planszę. Wymieniają główne elementy instalacji. Omawiają ich funkcje.

Formułują zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń

gazowych  i zapisują

w zeszytach.

4

Utrwalenie wiadomości i umiejętności.

15 minut

Poleca uruchomić komputer , a następnie  wejść do programu

Word.

Poleca otworzyć plik : instalacje  domowe i wykonać ćwiczenie:

1.Podpisać elementy instalacji gazowej (rys 1)

2.Wstawić brakujące elementy na schemacie instalacji kanalizacyjnej

(rys 2).

    

 

Uruchamiają komputery i  wchodzą do programu Word.

Otwierają plik.

Wykonują ćwiczenie i korygują ewentualne błędy.

 

 

5

Podsumowanie i ocena.

5 minut

Poleca zachować plik na dyskietce pod nazwą:  Instalacje domowe,

 a następnie dokonać wydruku.

Poleca wyjść z programu i wyłączyć komputer.

Ocenia prace.

Zachowują rysunek w pliku.

Dokonują wydruku.

 

 

 

 

 

W skład domowej instalacji gazowej wchodzą:

1.rury stalowe

2.Zawory gazownicze

3. Liczniki poboru gazu

4. Odbiorniki gazu

 

RYSUNEK 1

Instalacja Gazowa w mieszkaniu

 

 

                                                   gaz.jpg (15167 bytes)

 

RYSUNEK 2

Domowa instalacja kanalizacyjna

                                                  

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne materiały dydaktyczne:

Biblioteki szkolne
Ekologia
Przyroda
Edukacja europejska
Edukacja regionalna
Fizyka

Historia
Geografia

Informatyka

Język angielski
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
Kształcenie zintegrowane
Sztuka

Ścieżki edukacyjne

Technika

Terapia pedagogiczna

Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie
Wychownie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Różne

 

 

 

 

 

 

                              

Comments