Gimnazjum nr 3‎ > ‎Uczniowie‎ > ‎

Uczniowie

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2015/2016

Przewodnicząca:
Katarzyna Starzyńska 3b

Zarząd:
Piotr Mizerak 3c
Filip Nowaczyk 3c
Damian Graliński 3c
Sara Chomczyk 3a

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Beata Węgłowska


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM NR 3 W ZIELONEJ GÓRZE

Wstęp

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. Samorząd działa
w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – Dz. U. nr 95,
poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność
samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczycie wybrany przez uczniów.

§1
Przepisy ogólne (Zasady funkcjonowania SU)

Samorząd Uczniowski Gimnazjum jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Gimnazjum. Stanowi on zorganizowaną formę samodzielnych poczynań uczniów, łączy społeczność uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, zaspokaja potrzeby uczniów. Samorząd Uczniowski Gimnazjum współpracuje z Dyrekcją Gimnazjum, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły. Członkowie Samorządu Gimnazjum w swoich klasach reprezentują Samorząd i współpracują z wychowawcami. Samorząd podejmuje ważne decyzje w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum i Radą Pedagogiczną. Działalność Samorządu Gimnazjum musi być zgodna ze Statutem Gimnazjum. Samorząd Gimnazjum powinien być informowany przez inne organy Gimnazjum o podjętych przez nie ważnych decyzjach, które dotyczą wszystkich uczniów Gimnazjum. Samorząd Gimnazjum może ręczyć za ucznia w celu uzyskania przez niego zawieszenia kary przez Dyrektora Gimnazjum na czas próby. Samorząd Gimnazjum posiada własną skrzynkę kontaktową lub gablotę. Wszyscy członkowie Samorządu winni dbać o ich stan i wygląd. Samorząd ma na terenie szkoły własną reprezentację.

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a) Przewodniczący;
b) Zastępca Przewodniczącego;
c) Sekretarz.

§2
Przewodniczący Samorządu Gimnazjum

1. Do obowiązków przewodniczącego Samorządu Gimnazjum należą:
a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej Gimnazjum na wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych;
b) przewodniczenie sesjom Samorządu Gimnazjum;
c) nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez Samorząd Gimnazjum na sesjach;
d) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem Gimnazjum i innymi członkami Rady Pedagogicznej;
e) informowanie Dyrektora Gimnazjum i grona pedagogicznego o ważnych dla całej społeczności Gimnazjum postanowieniach lub wnioskach Samorządu Gimnazjum;
f) przygotowanie na koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego sprawozdań z działalności Samorządu, które zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej i które zostaną wpisane do protokołu jej obrad;
g) przygotowanie i przedstawienie końcowego sprawozdania z działal ności Samorządu Gimnazjum, któremu przewodniczył oraz złożenie go wraz z wszystkimi dokumentami Samorządu na ręce przewodniczącego nowego Samorządu na wspólnej sesji obu Samorządów.
2. Przewodniczący Samorządu Gimnazjum ma prawo:
a) zlecać do wykonania innym członkom Samorządu różne zadania w ramach prac Samorządu;
b) w porozumieniu z opiekunem złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu.

§3
Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum

Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum w razie ni eobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje wszystkie jego obowiązki i posiada wszystkie jego prawa. Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum przejmuje w razie konieczności obowiązki innych członków Samorz ądu, tj. sekretarza, skarbnika lub członka Samorządu, któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu.

§4
Sekretarz Samorządu Gimnazjum

1. Sekretarz Samorządu Gimnazjum prowadzi na zebraniach Samorządu protokoły, przygotowuje, gromadzi i przechowuje dokumenty Samorządu oraz opiekuje się archiwaliami Samorządu.

§5
Inni członkowie Samorządu Gimnazjum

1. Inni członkowie Samorządu Gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach, brać aktywny udział w pracach Samorządu i realizować powierzone im zadani a w zgodzie z decyzjami Samorządu.

§6
Opiekun Samorządu Gimnazjum

1. Do obowiązków opiekuna Samorządu Gimnazjum należą:
a) zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum ;
b) nadzorowanie prac Samorządu;
c) służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach;
d) obecność na wszystkich sesjach Samorządu Gimnazjum.
2. Opiekun Samorządu Gimnazjum ma prawo:
a) zwołać Samorząd na sesję i w razie konieczności jej przewodniczyć;
b) wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór;
c) złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu;
3. W razie potrzeby opiekun Samorządu Gimnazjum jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy Samorządem a wszystkimi innymi organami Gimnazjum i ich członkami.

§7
Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego startować mogą wszystkie chętne osoby, które spełniają poniższe kryteria:
a) członek SU nie może mieć oceny z zachowania niższej niż dobra;
b) nie może powtarzać klasy.
2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest we wrześniu przez społeczność uczniowską w drodze głosowania. Opiekun może zostać powołany także przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną. Kadencja opiekuna SU może trwać dwa lata.
3. We wrześniu każdego roku szkolnego wszyscy wychowawcy przeprowadzają w klasach wybory do Samorządu Klasowego. Wybrani uczniowie wchodzą automatycznie w skład Samorządu Uczniowskiego.
4. Na pierwszym posiedzeniu SU dokonuje się wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego (tajne głosowanie). Przewodniczącego SU może także wybrać Opiekun SU w porozumieniu z członkami samorządu. Przewodniczący SU ma prawo wyboru w porozumieniu z Opiekunem SU swojego zastępcy.
5. Po wejściu ucznia do SU jego kadencja może zostać przedłużona na kolejne lata, jeśli uczeń wyraża chęć bycia nadal członkiem SU i nie ma ku temu przeciwwskazań (spełnia kryteria bycia członkiem SU, Rada i Opiekun SU wyrażają pozytywn ą opinię na jego temat)

§8
Sesje Samorządu Gimnazjum

1. Samorząd Gimnazjum zbiera się na Sesje zwyczajne przynajmniej raz w miesiącu.
2. Samorząd Gimnazjum zbiera się na Sesje nadzwyczajne w każdym terminie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.
3. Sesję Samorządu Gimnazjum zwołuje przewodniczący Samorządu, jego zastępca lub opiekun Samorządu.
4. Obecność członków Samorządu Gimnazjum na sesji jest obowiązkowa. Nieobecność musi być usprawiedliwiona przed opiekunem Samorządu.
5. Sesji Samorządu Gimnazjum przewodniczy przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego wyznaczona. W razie konieczności sesji może przewodniczyć opiekun Samorządu.
6. W sesji Samorządu Gimnazjum mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Zaprasza ich opiekun Samorządu lub przewodniczący Samorządu w porozumieniu z opiekunem Samorządu. Goście uczestniczą w obradach jako doradcy lub obserwatorzy.
7. Obrady sesji Samorządu Gimnazjum odbywają się za zamkniętymi drzwiami.
8. Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu lub w imieniu Samorządu przez opiekuna Samorządu niezwłocznie przedstawione Dyrektorowi Gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia. Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie będą one podane do publicznej wiadomości w gablocie SU.
9. Decyzje podjęte przez Samorząd podawane s ą do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w gablocie lub na gazetce.
10. Sekretarz Samorządu Gimnazjum prowadzi protokół obrad.
11. Protokół jest ważny i ma moc obowiązującą, jeśli został podpisany przez sekretarza i opiekuna Samorządu. Nieobecni członkowie Samorządu mają obowiązek zapoznania się z protokołem sesji, którą opuścili.
12. Na sesjach Samorządu Gimnazjum członkowie Samorządu głosują w imieniu swoich klas.
13. Na sesjach Samorząd Gimnazjum podejmuje decyzje:
a) większością 2/3 głosów w sprawach dotyczących: finansów Samorządu, konkursów organizowanych przez Samorząd, poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, wydawania opinii o nauczycielu przy ocenie jego pracy przez Dyrektora Gimnazjum, poręczenia za ucznia w celu uzyskania przez niego
zawieszenia kary przez Dyrektora Gimnazjum na czas próby oraz zawieszenia w prawach członka Samorządu;
b) zwykłą większością głosów we wszystkich innych sprawach.

§9
Zawieszenie w prawach członka Samorządu Gimnazjum

Członek Samorządu Gimnazjum zostaje zawieszony w prawach, jeśli notorycznie całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał upomnienie lub naganę Dyrektora Gimnazjum. Decyzję o zawieszeniu członka Samorządu w prawach w przypadku notorycznego i całkowitego lekceważenia powierzonych mu ob owiązków podejmuje Samorząd większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu w porozumieniu z opiekunem SU lub opiekuna Samorządu. W przypadku otrzymania upomnienia lub nagany Dyrektora Gimnazjum przez członka Samorządu zostaje on zawieszony w prawach od razu.
Miejsce zawieszonego członka Samorządu Gimnazjum zajmie wybrana przez klasę osoba, którą reprezentuje zawieszony. Na wniosek przewodniczącego Samorządu lub opiekuna Samorządu może to być osoba
wyznaczona przez wychowawcę klasy, jeśli tyl ko wyrazi na to zgodę. W przypadku, gdy któryś z członków Rady Samorządu Uczniowskiego nie może pełnić swych funkcji lub został zawieszony w prawach, Samorząd zbierze się niezwłocznie w celu dokonania wyboru spośród swego grona.

§10
Wejście w życie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wchodzi w życie z dniem 30 września 2008 roku.Podstrony (2): działania SU Super klasa