PROJEKTY EDUKACYJNE

Wykaz tematów oraz opiekunów projektów edukacyjnych realizowanych
w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze
w roku szkolnym 2015/2016


Lp.

Temat projektu

Opiekun projektu

1.

Bulimia i anoreksja- jak mogą wpłynąć na życie nastolatka?

Halina Kawiak

2.

Jak dobrze wybrać zawód?

Halina Kawiak

3.

Czy trudno być nauczycielem języka obcego? Jak powinna wyglądać lekcja językowa? Wcielamy się w rolę nauczyciela języka niemieckiego i przygotowujemy ciekawą lekcję językową.

Alicja Sobańska

4.

Dlaczego warto czytać książki?

Danuta Dworakowska

5.

Jak zaplanować i przeprowadzić rozgrywki sportowe?

Marek Idzikowski
Mieczysława Idzikowska

6.

Jaki sport wyczynowy w Zielonej Górze cieszy się największym zainteresowaniem
i dlaczego?

Aneta Fudali- Polewska

7.

Gdzie można aktywnie spędzić czas
w Zielonej Górze?

Aneta Fudali- Polewska

8.

Jak przygotować przedstawienie kabaretowe?

Marta Walczak-Goińska

9.

Jak przygotować specjalne wydanie szkolnej gazetki?

Marta Walczak-Goińska

10.

Wpływ niskich temperatur na organizm człowieka.

Mieczysława Idzikowska

11.

Alkohol i papierosy, czy warto po nie sięgać.

Joanna Król

12.

Dlaczego warto uczyć się języków obcych

Dawid Korbanek

13.

Dlaczego ciasto rośnie?

Michał Morawski

14.

W górę czy w dół - kiełkowanie nasion.

Michał Morawski

15.

Dlaczego mydło myje a proszek pierze? - chemia w łazience.

Michał Morawski

16.

Niedziesiątkowe systemy liczbowe. (Jak wykonać proste działania matematyczne używając systemu czwórkowego?)

Katarzyna Stoińska

17.

Bryły Platońskie. (Co wiemy o Platonie i jego bryłach? Na czym polega wyjątkowość brył platońskich? Jaki wpływ na życie człowieka mają bryły platońskie?)

Katarzyna Stoińska

18.

Wiesz co jesz? O "E" dodatkach do żywności.

Justyna Zidek

19.

Moja wymarzona lekcja wychowania fizycznego.

Danuta Luch

20.

Co kształtuje osobowość?

Alicja Mokras

21.

"Symetria w architekturze, sztuce
i przyrodzie."

Barbara Zawiślak

22.

Czy autorytety są wśród nas?

Beata Węgłowska

23.

Znaczenie powstań narodowych w historii Polski.

Beata Węgłowska

24.

Czy muzyka stanowi sztukę wartościową dla

dzisiejszej młodzieży?

Maciej Sławny

25.

Mniejszości narodowe w Polsce.

Beata Węgłowska

26.

Mapa literacka Zielonej Góry.

Zofia Młyńska

27.

Pory roku w twórczości Józefa Chełmońskiego.

wychowawcy klas II

28.

Józef Chełmoński- patron. Mapa miejsc, którym patronuje Józef Chełmoński.

wychowawcy klas III

29.

Wynalazki i wynalazcy.

Barbara Zawiślak.

30.

Berlin – podróży wart.

Agnieszka Filipiak

31.

Moja szkoła w liczbach.

Mariola Szwajca

32.

Czy muzyka stanowi sztukę wartościową dla współczesnej młodzieży?

Maciej Sławny

 33. 
Rola tańca w filmach.

 Elżbieta Terajewicz

 34. 
Znaczenie rozgrzewki w wychowaniu fizycznym.

 Elżbieta Terajewicz


Szczegółowe zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego

w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze

 

1. Uczniowie klas I i II oraz przyszłych klas I, mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

 

2. Projekty mogą być realizowane od 2 półrocza w kl. I do końca 1 półrocza w klasach III. Wszystkie projekty powinny być zakończone w klasach I i II do końca kwietnia każdego roku szkolnego, natomiast w klasach III do końca  1 półrocza danego roku szkolnego..

 

3. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 2 miesięcy, w zależności od problematyki i złożoności projektu.


4. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

 a) zebranie od zespołów przedmiotowych, bądź od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;

 b) monitorowanie stanu realizacji projektów;

 c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów i publicznej prezentacji projektów;

 e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

5. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

 a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;

 b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

 c) opracowanie takich dokumentów, jak;

- karta projektu,

- kontrakt dla uczniów,

- arkusz oceny projektu,

- kryteria oceny projektu,

- narzędzia do ewaluacji,

- instrukcja realizacji projektu ;

 d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

 e) organizację i przeprowadzenie publicznej prezentacji projektu, po wcześniejszym zgłoszeniu koordynatorowi

 f) monitorowanie jego realizacji;

 g) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

6. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do:

 a)  udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o taką pomoc;

 b) na prośbę opiekuna projektu, do wzięcia udziału w opracowaniu kryteriów oceny projektu i ocenie danego projektu.

7. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

 a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

 b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

 c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

 d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 6 osób.

9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

10. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

12. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów wraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez zainteresowanego nauczyciela, w momencie wyboru przez uczniów tematu projektu.

13. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 3a, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum dwa razy w roku szkolnym.

14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

15. Dopuszcza się modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania:

 a) decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

16. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w Ocenianiu wewnątrzszkolnym  zawartym w statucie szkoły.

18. Projekt może być oceniony przez nauczyciela - opiekuna projektu stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów:

a)    o poddaniu ocenie projektu z przedmiotu decyduje nauczyciel – opiekun projektu;

b)     forma i kryteria oceny projektu muszą byc znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem;

19. Dokumentacja dotycząca projektu jest obowiązkowa i zawiera:

b) arkusze samooceny,

c) ewaluację projektu,

d) kontrakt z uczniami,

e) arkusz oceny projektu,

f) oraz inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

20. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

21. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń decyduje o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum, w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

22. W przypadku gdy uczeń, do ukończenia I semestru klasy III, nie będzie uczestniczył i odmówi udziału w realizacji projektu edukacyjnego, obniża mu się ocenę zachowania o dwa stopnie w dół na świadectwie ukończenia gimnazjum.