Gimnazjum nr 3‎ > ‎Uczniowie‎ > ‎

Trzecioklasista 2016

INFORMACJE DLA TRZECIOKLASISTÓW !!!!!

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.05.2016 - 10.06.2016 

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w której jest przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe, oddziały międzynarodowe w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne oraz oddziału dwujęzyczne w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25.04.2016 r. -  09.05.2016 r.

do godz.15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20 h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

12.05.2016 r. - 25.05.2016 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa   w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

12.05.2016 r. - 25.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

31.05.2016 r. o godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

31.05.2016r.  o godz.12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

24.06.2016 -28.06.2016

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

29.06.2016 r. - 01.07.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.07.2016 o godz.12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 12.07.2016 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.07.2016 o godz.12.00