Zasady współpracy z rodzicami


Zasady współpracy pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum, wychowawcą a rodzicami - opiekunami ucznia
w roku szkolnym 2014/2015..

Rodzice uczniów Gimnazjum 3 wyrażają zgodę na działania w zakresie:

1. Prowadzenia lekcji za nauczyciela nieobecnego

 • Nauczyciel zastępujący (uczący w danej klasie) prowadzi lekcje z własnego przedmiotu (nie dot. nauczycieli wych-fiz)
 • Inni nauczyciele oraz pracownicy szkoły (pedagog, bibliotekarz, wychowawca świetlicy) prowadzą lekcje z języka polskiego lub z matematyki.
 • Nauczyciel zastępujący ma prawo oceniać uczniów za ich pracę na lekcji

2. Skracania i odwoływania lekcji: 

Odwoływane są pierwsze i ostatnie lekcje w następujących przypadkach:

 • nieobecność nauczyciela i braku możliwości zapewnienia opieki
 • zmiany organizacji dnia pracy w związku z imprezami szkolnymi, wycieczkami, konkursami oraz sprawdzianami osiągnięć

Uczniowie informowani są o zmianie organizacji dnia na tablicy informacyjnej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych.
Lekcje skracane są w następujących przypadkach:

 • organizacja uroczystości i imprez ogólnoszkolnych (Dzień Sportu ...)
 • konieczność zwołania nadzwyczajnych spotkań Rady Pedagogicznej
 • awaria systemu grzewczego w szkole
 • podczas uciążliwych upałów

Wychowawcy zobowiązują się do podawania informacji wychowankom o skróceniu lekcji, po wcześniejszym ukazaniu się zarządzenia i informacji na tablicy ogłoszeń.


3. Organizowania zajęć pozalekcyjnych: 

Rodzice wyrażają zgodę, aby uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań, imprezach klasowych i okolicznościowych oraz dyskotekach , organizowanych zgodnie z terminarzem imprez szkolnych.

 • W czasie zajęć dydaktycznych mogą być organizowane, zaplanowane wcześniej, wyjścia do teatrów, kin, muzeów, poradni specjalistycznych, zakładów pracy.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z wyżej wymienionych zajęć za dodatkowym, pisemnym usprawiedliwieniem ucznia przez rodziców, z zaznaczeniem przejęcia opieki nad uczniem przez rodziców). Po każdej imprezie poza terenem szkoły uczniowie odprowadzani są pod szkołę lub przedkładają zgodę rodziców, dotyczącą samodzielnego powrotu do domu.


4. Komunikowania się nauczycieli z rodzicami: 

Informacje przekazywane mogą być:
ustnie lub pisemnie za pośrednictwem ucznia, bezpośrednio w czasie konsultacji, spotkań z rodzicami, telefonicznie lub listownie

 • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 

5. Środki oddziaływania wychowawczego i prewencyjnego:

 • rozmowy, pouczenia, konfrontacje z wychowankiem;
 • rozmowy z pedagogiem, psychologiem;
 • rozmowy z rodzicami;
 • warsztaty, spotkania, pogadanki ze specjalistami;
 • konsultacje z poradniami;
 • zespół wychowawczy;
 • skierowanie sprawy do sądu. 

W przypadku stwierdzenia użycia przez ucznia środków odurzających (alkohol, papierosy, narkotyki), stosuje się odpowiednie procedury zawarte w Statucie Szkoły.

• Każda wycieczka szkolna objęta jest zbiorowym ubezpieczeniem szkolnym. W przypadku wyjazdu zagranicznego obowiązuje dodatkowe ubezpieczenie. Inne, indywidualne ubezpieczenie ucznia i roszczenia wobec towarzystwa ubezpieczeniowego z tego tytułu, jest sprawą rodzica, a nie szkoły i nauczyciela. 
• Kontrakt obowiązuje w ciągu całego procesu edukacyjnego ucznia w naszej szkole. 
• W przypadku zmiany decyzji co do wyżej wymienionych zasad, Rodzice zobowiązują się do przedstawienia jej na piśmie.


6. Nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych należy usprawiedliwić u wychowawcy w pierwszym dniu obecności w szkole przedstawiając pisemne usprawiedliwienie.