Baśń matematyczna 2015/2016

W środę 23 marca 2016 r. w  Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze odbyła się Gala Finałowa konkursu „Baśń Matematyczna”. W tym roku szkolnym konkurs odbywał się już po raz szósty i nadal cieszy się powodzeniem. Konkurs po raz czwarty został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Organizatorem konkursu jest nasza szkoła, czyli Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas 4 – 6. Nie jest to typowy konkurs matematyczny, gdzie rozwiązuje się trudne zadania matematyczne. W tym konkursie udział może wziąć każdy uczeń. Ważna jest tutaj korelacja międzyprzedmiotowa. Matematyka łączy się z językiem polskim, z plastyką. Tematyka zagadnień i forma prac jest bardzo różnorodna. Celem konkursu jest: popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie, rozwijanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej, integracja środowiska lokalnego. W tym roku w konkursie wzięło udział 20 szkół. Wpłynęło około 150 prac.  

           
      

    


Uczniowie mieli do wyboru jeden z trzynastu tematów konkursowych:
 1. Napisz zabawny wiersz o wścibskim zerze.
 2. Napisz komiks z rysunkami: „Psotna piątka”, „O przemądrzałej dziesiątce”, „O przekornych procentach”, „O kątach i okręgu”.
 3. Zaprojektuj karty do nauki tabliczki mnożenia. Dołącz do kart instrukcję, w jaki sposób z nich korzystać.
 4. Napisz humorystyczne opowiadanie z użyciem krótkich opisów przedmiotów: komputer, linijka, liczydło.
 5. Za pomocą rysunków przedstaw gesty, którymi posługujesz się prowadząc rozmowy w języku potocznym z koleżanką lub kolegą na temat nauki matematyki. Podpisz narysowane gesty.
 6. Adam niespodziewanie zostaje wywołany do rozwiązania zadania na tablicy. Przedstaw wydarzenie w formie historyjki obrazkowej i podpisz każdy obrazek zwięzłym tekstem.
 7. Napisz, co zrobić, aby odnieść sukces w matematyce? Czy talent jest gwarancją sukcesu?
 8. Napisz treść wizytówki firmowej:

a)    Pana Twardowskiego, który założył firmę na księżycu,

b)    Małego Księcia, który założył Fundację Kształcenia Menedżerów,

c)    Don Kichota – właściciela biura podróży,

d)    Harpagona – prezesa banku,

e)    Cześnika – jego firma uczy pisać listy.

 1. Napisz kilka aforyzmów, czyli krótkich zdań, które zawierają określone prawdy.
 2. Napisz humorystyczny artykuł dając jeden z poniższych tytułów:

a)      Bank – bankrutem,

b)      Portmonetkę daj mi luby,

c)       Podatki, weksle, opłaty,

d)      Burza mózgów na lekcji matematyki.

 1. Wybierz bankowy produkt do reklamy i napisz:

a)       Własne hasło reklamowe,

b)      Własny tekst reklamy wybranego produktu i przedstaw go w prasie,

c)       Do przygotowanego już tekstu wykonaj rysunki.

 1. Napisz 4 fraszki do podanych tytułów:

a)       „Do banku”,

b)      „O pewnej gazecie”,

c)       „Profesor matematyki”,

d)      „Rozum”.

 1. Dostałeś niską ocenę z klasówki z matematyki. Jesteś smutny i przygnębiony. W jakich zdaniach poinformujesz o tym:

a)      Mamę, żeby ją rozśmieszyć (nie chcąc Mamy denerwować)

b)      Młodszą siostrę, żeby wzbudzić w niej współczucie (ponieważ będzie wtedy bardziej skłonna wyjść z pokoju, co pozwoli ci swobodnie porozmawiać z koleżanką)

c)      Ojca, aby nie stracił wiary w twoje zdolności matematyczne.

d)      Koleżankę, prosząc ją o pomoc w nauce.

Nagrody otrzymali:

Lubsko SP 2

- Nikola HIRSCH  - laureat

- Martyna NIŻYŃSKA

Siedlisko

- Aleksandra ŻOK -  laureat

- Kaja Portka

SP 21

- Alan BORODZIEJ-  laureat

OTYŃ

- Aleksandra ZAWIŚLAK -  laureat

- Jakub GRZESIK

SP 14

- Patryk MIKA -  laureat

- ERYK MIKA -  laureat

Żary SP 8

- Paweł WERSTLER

- Jakub MYSIOREK-  laureat

SP 11

- Wiktoria STADNIK

Gościeszowice

- Natalia GOLONKO

Gorzów SP 20

- Julia KOPKA

SP 8

- Paulina GRZEŚKIEWICZ

SP 5  Chynów

-Jan MIESZKIEŁŁO

SP 6

Jacek Kowalski

Gim. 3

- Nikola KOZAKIEWICZ

Na galę przybyli prawie wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki. Nauczyciele i opiekunowie uczniów otrzymali podziękowania.

Wszystkie nagrodzone prace zostały pokazane na wystawie w hollu szkoły. Uroczystość uatrakcyjniły występy artystyczne naszych gimnazjalistów.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym.

Ponieważ  zainteresowanie konkursem było duże, planuję w przyszłym  roku  kolejną  edycję.


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 do udziału w cyklicznym konkursie matematycznym pod Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Konkurs jest organizowany pod nazwą „Baśń Matematyczna” i jest zwany dalej:  "Konkursem".
 • Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 1.

§ 2

CELE KONKURSU

 • Popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
 • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności,
 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie oraz autoprezentacji,
 • Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym,
 • Promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie,
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • Kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy przy rozwiązywaniu problemów,
 • Rozwijanie logicznego myślenia,
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • Integracja środowiska lokalnego.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • W Konkursie biorą udział Uczniowie Szkół Podstawowych z klas 4 - 6.
 • Każdy uczeń może napisać pracę z jednego lub kilku tematów.
 • Pracę może wykonać jedna osoba.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Gimnazjum nr 3 i w Bibliotece Pedagogicznej (miejsce gali wręczenia nagród).
 • Informacja o konkursie będzie umieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 3.
 • W skład jury wchodzi 5–osobowa komisja nauczycieli.
 • Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na  przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
 • Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z ogłoszeniem wyników, wydaniem nagród i umieszczeniem informacji na stronie internetowej szkoły.

§ 4

NAGRODY

 • Uczniowie otrzymują tytuł laureata lub wyróżnienia.
 • Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy oraz zestawy nagród rzeczowych.
 • Nagrody ufundowane są przez naszych sponsorów.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.
 • Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
 • Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 • Przekazanie danych osobowych i udział w Konkursie są dobrowolne.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany dotyczyć mogą w szczególności zmian terminów.
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas gali w Gimnazjum nr 3 w marcu 2015 r.
 • Opiekunowie wyróżnionych  prac uczniów zostaną powiadomieni o dokładnym terminie gali.
 • Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2015 r. do Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 1. Praca powinna mieć metryczkę oraz dopisek na kopercie „Baśń Matematyczna”.   Telefon kontaktowy do szkoły: 683299260.METRYCZKA:

imię i nazwisko ucznia, klasa

 

nazwa szkoły, adres szkoły, telefon

 

imię i nazwisko opiekuna (nauczyciel), tel. kontaktowy

 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z ogłoszeniem wyników, wydaniem nagród    i umieszczeniem informacji na stronie internetowej szkoły.

 

Prace konkursowe Organizator może zwrócić Uczestnikowi   Konkursu na życzenie Uczestnika (po zamknięciu wystawy konkursowej).

 

( metryczkę należy wypełnić drukowanymi literami)Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Barbara Zawiślak – koordynator konkursu, Gimnazjum nr 3

Telefon kontaktowy do szkoły: 683299260

  e-mail:  gimnazjum3zgora@gmail.com


TEMATY  PRAC  W  KONKURSIE 

 1. Napisz zabawny wiersz o wścibskim zerze.
 2. Napisz komiks z rysunkami: „Psotna piątka”, „O przemądrzałej dziesiątce”, „O przekornych procentach”, „O kątach i okręgu”.
 3. Zaprojektuj karty do nauki tabliczki mnożenia. Dołącz do kart instrukcję, w jaki sposób z nich korzystać.
 4. Napisz humorystyczne opowiadanie z użyciem krótkich opisów przedmiotów: komputer, linijka, liczydło.
 5. Za pomocą rysunków przedstaw gesty, którymi posługujesz się prowadząc rozmowy w języku potocznym z koleżanką lub kolegą na temat nauki matematyki. Podpisz narysowane gesty.
 6. Adam niespodziewanie zostaje wywołany do rozwiązania zadania na tablicy. Przedstaw wydarzenie w formie historyjki obrazkowej i podpisz każdy obrazek zwięzłym tekstem.
 7. Napisz, co zrobić, aby odnieść sukces w matematyce? Czy talent jest gwarancją sukcesu?
 8. Napisz treść wizytówki firmowej:

a)      Pana Twardowskiego, który założył firmę na księżycu,

b)      Małego Księcia, który założył Fundację Kształcenia Menedżerów,

c)      Don Kichota – właściciela biura podróży,

d)      Harpagona – prezesa banku,

e)      Cześnika – jego firma uczy pisać listy.

 1. Napisz kilka aforyzmów, czyli krótkich zdań, które zawierają określone prawdy.
 2. Napisz humorystyczny artykuł dając jeden z poniższych tytułów:

a)      Bank – bankrutem,

b)      Portmonetkę daj mi luby,

c)      Podatki, weksle, opłaty,

d)      Burza mózgów na lekcji matematyki.

 1. Wybierz bankowy produkt do reklamy i napisz:

a)      Własne hasło reklamowe,

b)      Własny tekst reklamy wybranego produktu i przedstaw go w prasie,

c)      Do przygotowanego już tekstu wykonaj rysunki.

 1. Napisz 4 fraszki do podanych tytułów:

a)      „Do banku”,

b)      „O pewnej gazecie”,

c)      „Profesor matematyki”,

d)      „Rozum”.

 1. Dostałeś niską ocenę z klasówki z matematyki. Jesteś smutny i przygnębiony. W jakich zdaniach poinformujesz o tym:

a)      Mamę, żeby ją rozśmieszyć (nie chcąc Mamy denerwować)

b)      Młodszą siostrę, żeby wzbudzić w niej współczucie (ponieważ będzie wtedy bardziej skłonna wyjść z pokoju, co pozwoli ci swobodnie porozmawiać z koleżanką)

c)      Ojca, aby nie stracił wiary w twoje zdolności matematyczne.

d)      Koleżankę, prosząc ją o pomoc w nauce.

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Comments