Upcoming Gib Lib Meeting Dates:

  • Gib Lib LEGO Club for Kids- August 20th at 4 p.m.
  • Gib Lib LEGO Club for Teens- August 21st at 4 p.m.
  • Gib Lib LEGO Club for Kids- September 17th at 4 p.m.
  • Gib Lib LEGO Club for Teens- September 18th @ 4 p.m.
Gib Lib LEGO Club