Vatican2

Chương I: Phải Ðề Cao Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Ðình 
Chương II: Cổ Võ Việc Phát triển Văn Hóa 
Chương III: Ðời Sống Kinh Tế Xã Hội 
Chương IV: Ðời Sống Cộng Ðoàn Chính Trị  
Chương V: Cổ Võ Hòa Bình Và Xây Dựng Cộng Ðoàn Các Dân Tộc
KẾT LUẬN 


Trích từ: http://www.catholic.org.tw/

ĉ
CĐ CTTĐVN Bridgeport CT,
Feb 9, 2015, 5:11 PM
Comments