CUỘC THI NGÔI SAO TUỔI TEEN VIỆT NAM 2010

Vòng sơ khảo Miss Teen khu vực Miền Nam


12/9/2010


==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 12/9/2010
================================================================================== 
 
Comments