Phú Mỹ Hưng - công viên 1
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 28/4/2008