Kent - Kant học bơi buổi thứ 9

Kent bỏ phao, bơi như nhái... dọc theo hồ dài 50m - sâu 4 - 3 - 2 - 1 m

Kant bỏ phao, bơi lóp ngóp... vài mét là phải tấp vào thành hồ.... Hi hi...

KK đang tập đứng nước.

==================================================================================
Website :
http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 17/6/2011
==================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

65 

 
Comments