KKK đi quay Video Clip côn nhị khúc ở
Đền tượng niệm các Vua Hùng

==================================================================================
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 16/2/2014
==================================================================================
Comments