KKK đi tham quan
Địa đạo Củ Chi
Đền Bến Dược
3/1/2015

==================================================================================
Website :
 http://giang92.googlepages.com - Email : giang92@yahoo.com 
Phone : 0913747996 -  Yahoo Messenger : Giang92 - Update : 3/1/2015
==================================================================================

Comments