Bến Nhà Rồng - 5/2008
Website : http://giang92.googlepages.com & www.kinh-kha.netfirms.com
Email : giang92@yahoo.com - ÐT : 0913.747996 - Cập nhật ngày : 6/5/2008