Förord

Utgångspunkten för denna festskrift är tankarna kring biograficitet (Alheit, 1995), som belyser vuxnas livskonstruktioner och underlättar förståelsen av hur vuxna lär i olika sammanhang och situationer. Genom övergångar och kriser kan individer utveckla sin förståelse av den sociala världen och interaktionen med andra samt förstå sig själva när de förhandlar och omförhandlar sina roller och identiteter. Centralt i biograficitetsbegreppet är möjligheten att ständigt återskapa och forma livet utifrån de sammanhang man befinner sig i. En människas, och särskilt Görans, liv och livsgärning kan då beskrivas i termer av the soundtrack of your life.

 

I linje med detta har Göran förmågan att reflektera över sitt liv med hjälp av musikaliska dialoger, genom reflektioner kring the soundtrack of his life, och genom att i musik berätta för andra. På så vis kan han förstå sitt liv på nytt och på nytt. Han kan inse hur händelser som han varit med om hänger ihop och hur erfarenheter kan få andra innebörder och meningar än vad de hade när de en gång ägde rum. Genom att förhålla sig till the soundtrack of his life – i själva verket en biografisk reflektion över det som varit, i ljuset av det som är och det Göran planerar för framtiden - blir fler alternativ synliga och nya vägval i livet möjliga. Detta motsvarar vad Alheit (1995) kallar en potential för olika framtida liv – så kallade unlived lives.


Innehållet i denna festskrift är avsett som en hjälp för Göran att fortsätta och fördjupa detta viktiga arbete med katalogisering av nyförvärv, kategorisering, och marknadsanpassning i sitt inre musikaliska bibliotek.  


Till sist vill vi betona att fastän det ännu olevda lockar med sina rekonstruktioner och möjligheter till omförhandlingar och fastän det är tid att gå, kvarstår en del oexaminerade kurser.


Anna Houmann

Karin Johansson

Eva Sæther